ಸಹಭಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಈ ಪುಟ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಪಾಲುದಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಸಕ್ತಿ-ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಅವರ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಇರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಗಾತಿ ವಿಶ್ವ ಸಮರ ಮತ್ತು ಶೀತಲ ಸಮರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ , ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟ್ಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವಿಧ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ , ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಳಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ , ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಲುಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಒಮ್ಮೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು. ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಪಡಿಸಲಾಗುವ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಲೇಖನಗಳು ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುವ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಘಟಕಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಜಾಹೀರಾತು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನುಗಳು ಮೂಲಕ, ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. 'ಪಾಲುದಾರಿಕೆ' ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ 1932 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿರುವ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಎಲ್ಲಾರ ನಟನೆಯನ್ನು,ಎಲ್ಲಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಟನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಎಂದು ನಡೆಸುವುದು.ಸೆಕ್ಷನ್ 2ರ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನುಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ