ಸದಸ್ಯ:Viyola pinto

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಯೊಲ ನಾನು ಸೈ೦ಟ್ ಅಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲ್ಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಥ್ರಿ . ನಾನು ವಾಣೀಜ್ಯ ವಿಭಗಧಲ್ಲೆ ಒದುತಿದ್ದೆನೆ. ನನಗೆ ಕಲಿಸುವ ಆಧಪಕರ ಹೆಸರು ಸೀಮ ,ಜೈನ್,ಪ್ರಥ್ವಿ ,ಅನಿತ,ಎಲ್ವೀರ ,ರೊಭೀನ್ ,ವರ್ಷಾ, ಸುನಿತ,ವಿನಿತ,ಆಶ, .ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ವಿದ್ಯಾ ,ವಿನಿತ,ಉಮ,ಟೀನ,ವಿಲ್ಮ ,ವಿದ್ಯ,ನವ್ಯ,ದೆಲಿನ,.ನನಗೆ ಚಾಕಲೆಟ್ ಅ೦ದರೆ ತು೦ಬ ಇ‍