ಸದಸ್ಯ:Sharath49/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಅವಳ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಜನಿಗೆ ಕಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ರಾಜನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಟೆಯಿನಲ್ಲಿ ಮನವಾಗಿ ಅವಳ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಶೆಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಶೆಹೆರ್ಜ಼ಾದೆ ಹೇಳುವ ಈ ಕಥೆಗಲನ್ನು "ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈತ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಕಲನದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಗಳು: ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಪಿಶಾಚಿ ಬೆಂದು ಸೈಕಲ್ ನೂರ್ ಅಲ್-ದಿನ್ ಮತ್ತು ಶಮ್ಸ್ ಅಲ್-ದಿನ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ನೂರ್ ಅಲ್-ದಿನ್ ಮತ್ತು ಶನಿಸ್ ಅಲ್-ಜಲಿಸ್ ಅವರ ಕಥೆ ಅಲಿ ಇಬ್ನ್ ಬಕ್ಕರ್ ಶಮ್ಸ್ ನಹರ್ ಅವರ ಕಥೆ.

ಈ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ "ಹಜಾರೆ ಅಫಸಾನ್" ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲನವೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವಿಗಳು, ದೇವತೆಗಅಳು, ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ರಾಣಿಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಅತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ, ಭಾವನೆ, ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಅಮರ್ ಚಿತ್ರ ಕಥ" ಮತ್ತು "ಪಂಚತಂತ್ರ" ಮುಂತಾದ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲೆಸಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶರತ್ ಎಂ-II JP eng

1214056