ಸದಸ್ಯ:Ruth gnana mariya g

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಹೆಸರು ; ರುಥ್ ಗ್ನನ ಮರಿಯ ತರಗ್ತಿ ; ೪ ಬ್.ಕೊಮ್ (ಸಿ)

Indian School.pngThis user is a member of WikiProject Education in India