ಸದಸ್ಯ:Rohan issac/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸವಕಳಿ

ಸವಕಳಿಗೆ ಸ೦ಭ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ, ಅಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ, ಸವಕಳಿ ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ, ಅಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಾಲಾವಧಿ, ಅವುಗಳ ದಕ್ಶತೆ ಮು೦ತಾದವುಗಳನ್ನು ಅ೦ದಾಜು ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಸಬೇಕು. ಸವಕಳಿ ವಿಧಾನ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದರಿ೦ದ ರೋಜು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಬೇಕು.

ಕರಡು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ವದ ಸಲಾಗಳಿಗೆ ಸ೦ಭ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ, ಹಿ೦ದಿನ ಪದ್ದತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದೆಯೇ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕರಡುಸಾಲವನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಸಬೇಕು.ಅವಶ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ೦ಬ೦ಧಪಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಅ೦ದರೆ, ಖ್ರುಣಿ ಪಟಿ ಮು೦ತಾದವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಲಿಸಿ, ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಇದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಕೊಳ ಬೇಕು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ, ಷೆರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಹ೦ಚಿ, ಹಣ ಬಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಗೊಲು ಹಾಕಿಕೊ೦ಡ ಷೆರುಗಳಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೊಜು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಲು, ಷೆರು ಪುಸ್ತಕ, ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ, ಹ೦ಚಿಕೆ ಪತ್ರಗಳ ನಕಲುಗಳು, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪತ್ರಗಳ ನಕಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಲಿಸಬೇಕು. ಮು೦ದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುದಿರ್ಘ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿದ್ದೆವೆ.

ರವಾನೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಸಲು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊಧಕ, ರವಾನೆ ಖಾತೆ ಗಳನ್ನು, ನಮೂನೆ ಬಿಕರಿ ಪಟ್ಟಯೊ೦ದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಸ ಬೇಕು. ರವಾನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ರೊಜು ಪುಸ್ತಕದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಕು ರವಾನೆ ಸ್ವಿಕರ್ತ ಕಳಿಹಿಸುವ ಬಿಕರಿ ಲೆಕ್ಕದೊ೦ದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಕು ಬಿಕರಿ ಅಗಿರುವಶ್ತಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿ೦ದ ಪುಸ್ತಕದ ಅಥವಾ ರೊಜು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ೧. ನಮೂನೆ ಬಿಕರಿ ಪಟ್ಟಿ ೨. ಖಾತೆ ಮಾರಾಟ ೩. ವ್ಯವಹಾರ ಕಾಗದಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪ೦ದಗಳ ಸಹಾಯದಿ೦ದ ಪ್ರಮಾಣಿಕೆರಿಸಬೇಕು.

ಅಖ್ಯಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಖಾತೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ರ ಖಾತೆಗಳಿ೦ದ ಮಾಡಾಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅ೦ತಿಮ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅ೦ತಿಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ೦ಬಒಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಿ ಪತ್ರಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕೆಸರಿ ಬೇಕು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಜು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲ೦ಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶಿಲೆಸಬೇಕು. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೂಸ ಮತ್ತು ವ೦ಚನ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿ೦ದ ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ದಾಖಲೆಯ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಲ೦ಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶಿಲಿಸದ ದಿಪ್ರಿಶಿಬ್ಲ್ ಆಧಾರದ

ವೆಚ್ಚ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಆಸ್ತಿ ಹಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು.ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ, ರಕ್ಷಣೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿವ್ವಳ ಆಧಾರದ

ಒಂದು ದಿಪ್ರಿಶಿಬ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಿವ್ವಳ ಆಧಾರದ ಆಧರಿಸಿ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿವ್ವಳ ಆಧಾರದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚು ಸವಕಳಿ.

ನಗದು ಪರಿಣಾಮ

ಸವಕಳಿ ಖರ್ಚು ನಗದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಹೂಡು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸವಕಳಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಹಣದ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ.

ಸವಕಳಿ ನಮೂದಿಸುವ ಕೆಲವು ಮಖ್ಯವಾದ ವಿಧಾನಗಳು: ೧. ಸ್ಥಿರ ಕಂತು ವಿಧಾನ ೨. ಕಡಮೆ ಮಾಡುವ ಕ೦ತುಗಳು ೩. ವರ್ಷಾಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೪. ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೫. ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಧಾನ ೬. ರಿವ್ಯಾಲುವೆಶನ್ ವಿಧಾನ ೭. ಸವಕಳಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೮. ಗು೦ಪು ಸವಕಳಿ ವಿಧಾನ

ನೇರ ಲೈನ್ ಸವಕಳಿ

ನೇರ ಲೈನ್ ವಿಧಾನ:

\ mbox {ವಾರ್ಷಿಕ ಸವಕಳಿ ಖರ್ಚು} = {\ mbox {ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ} - \ mbox {ಆಸ್ತಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ \ mbox {ಉಳಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ} \} (ವರ್ಷಗಳ)}

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನ್ನು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಶೈಥಿಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವು ಲೆಕ್ಕಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಲೇಣೆಯ ಉಪಯೋಗದ ಅವಧಿಯು ಶೈಥಿಲ್ಯದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಹೀಗೆ ಲೇಣೆಯು ಉಪಯೋಗದ ಅವಧಿಯು ಶೈಥಿಲ್ಯದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಲೇಣೆಯು ವರ್ಷವರ್ಷವೂ ಕ್ಷಿಣದೆಶೆಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಅಂತಹುದೇ ಮತೋಂದು ಲೇಣೆಯನ್ನು ಕೋಡು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.


[೧]

  1. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪುಸ್ತಕ