ಸದಸ್ಯ:Niveditha.T.V

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
   ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿವೆದಿತ.ನಾನು ಬಿಎಸ್ಸ್ ಪ್ರದಮ ವಿದ್ಯಾದಿನಿಯಾಗಿದದೆನೆ.ನನ್ನ ತ೦ದೆಯ ಹೆಸರು ನರೆ೦ದ್ರ,ಅವರು ಫಾಮೆಸಿಯಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೂತಿದ್ದಾರೆ.ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ರೀನಾ,ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದಾರೆ.ನನ್ನ ತ೦ಗಿಯ ಹೆಸರು ನಿಖೀತ, ಅವಳೂ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯಲಿ ಕಲಿಯುತಿದಾಳೇ.
   ನನ್ನ ಹಾವ್ಯಾಸಗಳೂ ದೂರದಶನವನು ವೀಶಿಸುವುದು,ಹಾಡೂಗಳನು ಕೆಳೂವುದು.ನನಗ್ಗೆ ಗಣೀತ ಅ೦ದರೆ ತು೦ಬಾ ಪ್ರೀತಿ.ಆದುದರಿ೦ದ ನನಗೆ ಎ೦ಎಸ್ಸಿ ಕೊಸ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಆಗ್ರಹ.ನನಗೆ ಗಣೀತ ಪಾಟದಲಿ ಒಳೇಯ ಉತ್ತಜನ ಕೊಟವರು ನಮ ಪಿಯುಸಿಯ ಪ್ರದ್ಯಾಪಕರಾದ ಶೀ ರಾಜಶೆಖರ್ ರವರು.ನನಗೆ ಕ್ರಿಡೇಗಳ೦ದರೆ ತು೦ಬಾ ಪ್ರೀತಿ.ಪಿಯುಸಿಯಲಿ ೮೩% ಗಳೀಸಿದೆನೆ.