ಸದಸ್ಯ:Lancy.Rjessy

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ. ಆರ್.ನಾನು ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ನಾನು ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳುರು ಜೆಲ್ಲೈಯ ಮವಿನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದವಳು.ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲ್ಲಿಯಲು ಬಂದಿರುವೆ.ನಾನು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ . ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಜನ್ಸಿ ಅವಳೂ ಮ್.ಬ್.ಎ. ಅನ್ನು ಮೈಸುರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಸಿ ಪ್ರಸ್ಸತುಅ ಬೆಂಗಳುರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಅರ್.ಮ್ಯಾನೈಜರ್ ಅಗಿದರೈ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣಾ ಬಿ.ಎ. ಬೆಂಗಳುರಿನ ರೆನುಕಚರ್ಯ ಕಾಲ್ಲೆಜೆನಲ್ಲಿ ಒದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನಿತ,ಸಂಧ್ಯ ನಾನು ನನ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಶಣ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಗುರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮ್.ಸ್.ಸಿ,ಕಂಪೂಟರ್ ಸೈನ್ಶ ಮುಗ್ಗಿಸ್ಸಿ ನನ್ನ ಬಿ.ಎ.ಡ್.ಮುಗ್ಗಿಸ್ಸ್ಸಿ.ನತ್ತರ ಕಂಪೂಟರ್ ಸೈನ್ಸೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗುವುದು.ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಒದುವುದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಛಿನ ಸಮಯವನು