ಸದಸ್ಯ:Jos lasrado/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾಯಿದೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ವ್ಯವಹಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

1) ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲದರ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಭಾವ 2) ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪಡೆಗಳು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. 3) ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಸದಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ 4) ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾರವಣ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಜರುಗಿದ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣ ನಿಖರವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಊಹಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. 5) ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ರುಚಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಚೀನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸರ ನಿಕಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರ, ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಉದ್ಯಮ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇವೆ : 1) ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು: ವ್ಯಾಪಾರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯಮಗಳು ಸಹಾಯ. 2) ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ : ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಸ ಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಸ. 3) ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ :ಪರಿಸರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮ್ಯಾನೇಜರುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ಯತು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನುಪೂರೈಸಲು ವ್ಯಾಪಾರ. 4) ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟಡ: ಪರಿಸರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಾಯ ಻ವರು ಕೆಲಸ ಅದು ಒಳಗೆ ಪರಿಸರ ದೆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಸುಧಾರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಧಿಕಾರದ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು. 5) ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಭೆ: ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಱಗಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು 6) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಗುರುತಿಸುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು.