ಸದಸ್ಯ:Ishwarya N/sandbox2

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅಣುಕೋಶ ವಿಭಜನೆಸೆಲ್ ಪೋಷಕ ಅಣುಕೋಶ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಣುಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಅಣುಕೋಶ ಚಕ್ರದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಸ್ಯಕ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರತಿ ಮಗಳು ಸೆಲ್ ಪೋಷಕ ಅಣುಕೋಶ (ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ) ವಂಶವಾಹಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚಕ ಜೀವಕೋಶದ ವಿಭಜನೆ, ಆ ಮರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಇವೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು (ಅರೆವಿದಳನದ) ತಯಾರಿಸಲು, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಂತರ DNA ಪ್ರತಿರೂಪವು ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಒಳಪಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆವಿದಳನವು. ಸದೃಶ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸೋದರಿ ಕ್ರೊಮಾಟಿಡ್ಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ .ಈ ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆವರ್ತಗಳ ಎರಡೂ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಇವೆ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಳೆದ ಯುಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವಜನಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ .ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕ ಎರಡು ಮಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುಗಳ ವಿದಳನದ ಎಂಬ ಸಸ್ಯಕ ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಣುಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜೀವಿಯ, DNA ಪ್ರತಿರೂಪವು ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿತ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇಂತಹ ಅಮೀಬ ಸರಳ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳ [Note 1], ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ - ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಜೀವಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ, ಕೋಶ ವಿಭಜಕ ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಇಂತಹ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂದ ವಂಶಸ್ಥರು ರಚಿಸಬಹುದು. ಅಣುಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಸ್ವತಃ ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಜೀವಕೋಶವು ವಿಭಜನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಂದು ಕೋಶೀಯ ಯುಗ್ಮಜ, ರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಜೀವಿಗಳ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ, ಜೀವಕೋಶದ ವಿಭಜನೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ದೇಹ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಣುಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಅನುಭವ. ಅಣುಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿ ಮೂಲ ಜೀವಕೋಶದ ಜೀನೋಮ್ನ ಪೋಷಣೆಯೇ. ವಿಭಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು, ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಮರುರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಕಲು ಜಿನೊಮ್ ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ "ಪೀಳಿಗೆಗಳ" ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಿರ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಳ, ಬೀಜೀಕರಣವಾಗದ ಪ್ರೊಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬೀಜೀಕರಣವಾದ ಯುಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಅಣುಕೋಶಗಳಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ dint ಮೂಲಕ, ಯುಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, (ಗಂಡು ಅಥವಾ ಅಂಡಾಣುಗಳ ರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು - ಅಂಡಾಣು ಕೋಶಗಳು - ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ) ಯುಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರ ಕೋಶಗಳ ವಿಭಜನೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಾಗದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.