ಸದಸ್ಯ:Gokul1211031/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
                                                 ಎರಡನೆಯ ಮಹಯುದ್ದ

ಮೊದಲನೇ ಮಹಯುದ್ದದ ನ೦ತರ ಯೂರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ವಿಪರೀತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎದರಿಸಭೇಕಾಯಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ತಪಿ