ಸದಸ್ಯ:Csyogi/anuswaras

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಬದಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪಾದ ಪದಗಳು -

ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳು-

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಗಳು-

 • ತ೦ದೆ
 • ನಿರ೦ತರ
 • ಅ೦ಶ
 • ಹಿ೦ದೆ
 • ಇ೦ದಿನ
 • ಕೇ೦ದ್ರ
 • ತ೦ದು
 • ಆನ೦ದ
 • ಸ೦ಶೋಧನೆ
 • ಚ೦ದ್ರ
 • ಅ೦ಕ
 • ಅ೦ತರ
 • ಅ೦ತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
 • ಅ೦ದು
 • ಕೆ೦ಪು
 • ಗ೦ಡು
 • ಗ೦ಡ
 • ಸ್ವತ೦ತ್ರ
 • ಸ೦ಯುಕ್ತ
 • ಸ೦ಬಳ
 • ಸ೦ಕೀರ್ಣ
 • ಸ೦ಕೇತ
 • ಸ೦ಕ್ರಮಣ
 • ಸ೦ಗೀತ
 • ಸ೦ಗ್ರಹ
 • ಸ೦ಘ
 • ಸ೦ಚಾರ
 • ಸ೦ವಿಧಾನ
 • ಸೌ೦ದರ್ಯ
 • ಸ೦ಪಾದನೆ
 • ಸ೦ಸ್ಕೃತ
 • ಸಾರಾ೦ಶ

https://kn.wikipedia.org/s/1aym