ಸದಸ್ಯ:Bharghavi Ravi Reddy/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅನಾಫೇಸ್
ಅನಾಫೇಸ್

ಅನಾಫೇಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಜೇವಕೋಶದ ಜೇವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ.ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಕಣದ ಬೀಜಕನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಣತಂತುಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯು ಅದರದೆಯಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಿವೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾಫೇಸ್ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿದೆ.ಅನಾಫೇಸ್,ಮೈಟಾಸಿಸ್ನ ನಾಲ್ಕನೆ ಹಂತವಾಗಿದೆ.ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಕಲು ಅನುವಂಶಿಕವನ್ನು ಪೋಷಕ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮರಿ ಜೇವಕೋಶಕ್ಕೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಅನಾಫೇಸ್ ಜೀವಕೋಶದ ಜೀವನಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಒಂದರಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.ಇದು ಅನಾಫೇಸ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮೆಟಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.ಅನಾಫೇಸ್ ಹಂತವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಜೀವಕೋಶವು ಟೀಲೊಫೇಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. [೧]

ಆನಾಫೇಸ್ ವಿಧಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

•ಆನಾಫೇಸ್-೧ •ಅನಾಫೇಸ್-೨

ಅನಾಫೇಸ್
ಅನಾಫೇಸ್

ಆನಾಫೇಸ್ ೧: ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತಿ ಬೈವಲೆನ್ಟ್ ಕ್ರೊಮೊಸೊಮಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ಡಲ್ ಫ಼ೈಬರ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶದ ವಿರುದ್ದ ದ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತದೆ.ಆಗ ಅನಾಫೇಸ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಅನಾಫೇಸ್ ೧ ಸೋದರಿ ಕ್ರೊಮಾಟಿನ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರೊಮಿಯರ್ಗಳು ಉಳಿದು ದ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಸುತ್ತದೆ.ಕೋಶವಿಭಜನೆ ಹಾಗು ಅರೆವಿದಳನದ(ಮಿಯಾಸಿಸ್) ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಸೋದರಿ ಕ್ರೊಮಟಿನ್ಗಳ ಅರೆವಿದನಳದ ಮೆಟಾವಸ್ತೆಯ ನಂತರ ಸೇರುತ್ತದೆ. ‎

ಅನಫೇಸ್ ೨: ಅನಫೇಸ್ ೨ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರೆವಿದಳನದ ಮೂರನೆಯ ಹಂತ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತಿ ಖ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೋದರೀ ಕ್ರೊಮಾಟಿಡ್ಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಜೀ ಕ್ರೊಮಾಟಿನ್ಗಳನ್ನು ವರ್ನತಂತ್ರುಗಳ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಉಪಕರ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಯೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸೈಟೋಸೊಮ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಲ್ಲ್ ಉದ್ದತೆ ಮಾಡಿ ದ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ..[೨]


ಅನಫೇಸ್ ೧ ಹಾಗು ಅನಫೇಸ್ ೨ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನತೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧) ಅನಫೇಸ್ ೧ ಮತ್ತು ಅನಫೇಸ್ ೨ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಜೋಡಿವರ್ಣ ತಂತುವಿನ ಸೆಲ್ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಫೇಸ್ ೧ ಮತ್ತು ಅನಫೇಸ್ ೨ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ೨) ಎರಡು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫ಼ೈಬರ್ ಅನಫೇಸ್ ೨ ರಲ್ಲಿ, ಆದರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಲುವ ವರ್ನತಂತು ಕ್ರೊಮಾಟಿಂಗಳು ಜೋಡೀಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫ಼ೈಬ್ರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ರುಶ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫ಼ೈಬರ್ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ೩) ಅನಫೇಸ್ ಸದೃಶ ವರ್ಣತಂತುಗಳ (ಬಿವೆಲೆಂಟ್) ಮುಖ್ಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಬಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೋದರಿ ಕ್ರೊಮಾಟಿಂಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿರುದ್ಧ ದ್ರುವಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಕ್ರೊಮೊಸೋಮ್ಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ೪) ಅನಫೇಸ್ ೧ ಮಧ್ಯ ಕಂಡದ ವಿಭಜಿಸುವ ಸೋದರೀ ಕ್ರೊಮಾಟಿಂಗಳು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅನಫೇಸ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ೫) ಅನಫೇಸ್ ೨ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋದರಿ ಕ್ರೊಮಾಟಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗಳು ಸೆಲ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅನಫೇಸ್ ೧ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲುವ ವರ್ಣತಂತು ಪ್ರತಿ ಮಗಳು ಸೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ೬) ಅನಫೇಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಅನಫೇಸ್ ೧ ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೇ ಅನಫೇಸ್ ೨ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಅನಫೇಸ್ ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧.http://dwb.unl.edu/teacher/nsf/c10/c10links/biology.about.com/library/weekly/aa081000a.htm ೨.http://www.macroevolution.net/anaphase-ii.html

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. "ಅನಾಫೇಸ್".
  2. "ಅನಾಫೇಸ್".