ಸದಸ್ಯ:ಕೆರಲ್/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
                      "ಯುಗ್ಮಜ"

ಯುಗ್ಮಜ ಎರಡು ಮೆಗೆಟೆಸ್ ಒಂದು ಫಲೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಯೂಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಹುಕೋಶಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಮಜ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಮಜ ಒಂದೇ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಗ್ಮಜ archegonium ಎಂಬ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೀಜರಹಿತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, archegonium ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ , ವೀರ್ಯ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘ ಟೊಳ್ಳಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಯುಗ್ಮಜ ಹಂಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಇದು archegonium ಒಳಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.