ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:Nishairuvail/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸಲ್ವಾರ್‍ಕಮೀಜ್ ಭಾರತೀಯಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಜ್ಜು.ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ.ಸಲ್ವಾರ್‍ಕಮೀಜ್‍ಅನ್ನು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸಬಹುದು.ಆದರೆ ಶೈಲಿಗಳು ಲಿಂಗದಿಂದಾಗಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಲ್ವಾರ್( ಜೋಲಾಡುವ ಪ್ಯಾಂಟ್) ಮತ್ತುಕಮೀಜ್ ( ಉದ್ದವಾದ ಶರ್ಟ)ಗಳು ಎರಡು ಉಡುಪುಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳು ಸಲ್ವಾರ್‍ಕಮೀಜ್‍ಅನ್ನುರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇತಿಹಾಸ ಸಲ್ವಾರ್ ಪಷಿಯನ್ ಮತ್ತುಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ವಾಲ್ ಎಂದುಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ವರ್ ಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜೋಲಾಡುವ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳ ರೂಪವಾಗಿತ್ತು.ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆಎರಡನೆ ಮಹಾ ಯುದ್ದದ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಗ್ರಿಕ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತುಬಾಲ್ಕನ್ನರಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಟ್ಟೂಮನ್‍ತುರ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಕಮೀಜ್ ಮೂಲತಃಕಮೀಜ್‍ಅರೇಬಿಕ್‍ಅನುವಾದ ಬಹುಶಃ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದರಸವನ್ನು ನೋಡಿಕಮೀಝ್‍ಎಂದರು. ಪರ್ಷಿಯನ್, ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಕಮೀಜ್‍ಎಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.ಮತ್ತು ಸಿಲಿಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೀಜ್ ವಿವಿಧಉದ್ದದಟ್ಯೂನಿಕ್‍ಆಗಿದೆ.ಕಮಿಜ್ ನಂತಹ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದುರಾಯಲ್‍ಒಂಟಾರಿಯೊಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಡರೋತಿ ಕೆ ಬನ್ರ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾರತೂಗಾಡದ ಶರ್ಟ್‍ವಾರ್ಪ್-ತೂಕದ ಲೂಮ್ಸ್ನ್‍ನಲ್ಲಿರುವಒಂದುತುಣಿಕಿನಲ್ಲಿ ನೈದಿದನ್ನುರೋಮನ್‍ಕಾಲದಲ್ಲಿಲಂಬವಾದ ಮಗ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ನೈದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹತ್ತನೆ ಶತಮಾನದಈಜಿಪ್ಟ್‍ನ ಮರಭೂಮಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಹತ್ತಿ ಶರ್ಟ್‍ಗಳನ್ನು ಕಮೀಜ್‍ಅಥವಾ ಸಮಕಾಲೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್‍ನಡಿಜೆಲ್ಲಾಅಥವಾಜಲ್ಲಾಬೀಯಾರೀತಿಯಲ್ಲಿಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದುದಲ್ಲಿಚುನರಿiÉುಂದು ಬಂಗಾಲೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ನಾನಯೆಂದುಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.ಇದು ಭಾರತೀಉಪಖಂಡದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಸಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಕಮೀಜ್‍ಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯಉತ್ತರಿಯಾದಒಂದು ವಿಕಸನ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತುಇದು ಮೂಲತಃಗ್ಯಾಗೃ ಚೋಲಿ ಉಡುಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ದುಪ್ಪಟ್ಟಾವನ್ನುಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನಯುಗವುಒಂದುತುದಿಯಲ್ಲಿದುಪ್ಪಟ್ಟಾವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿವ ಮತ್ತುಘಾರ್ಗಾ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೊಂಟದ ಸುತಲುಮತ್ತುಅದರ ಸುತ್ತಲು ಸುತ್ತುವರೆಯುವಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಅತ್ಯಂತಸಾಮಾನ್ಯ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ.ಭುಜಅಥವಾತಲೆ ಸಾರಿಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ.ದುಪ್ಪಟ್ಟ ವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿನಮೃತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಶಲ್ವಾರ್ ಸಡಿಲವಾದಪೈಜಾಮತರಹದ ಪ್ಯಾಂಟುಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಲುಗಳು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಮತ್ತು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕಿರುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಮೀಜ್‍ಒಂದುಉದ್ದವಾದ ಶರ್ಟ್‍ಅಥವಾಟ್ಯೂನಿಕ್‍ಆಗಿದ್ದುಇದನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯಕೊಲರ್‍ನೊಂದಿಗೆಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹೇಗಾದರು ಸ್ತ್ರೀ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಕಾಲರ್ಸ್‍ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್‍ಕಾಲರ್, ಕುರ್ಟಾಸ್ಗೆಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮಿಜ್‍ಅನ್ನು ಪೈಜಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಶನ್‍ಅಥವಾಸೌಕಂiÀರ್iಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.ಕೆಲವು ಕಮೀಜ್ ಶೈಲಿಗಳು ಪಾಶ್ರ್ವ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಸೊಂಟದರೇಖೆಯ ಕೆಳೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ : ಕಮೀಜ್‍ನ್ನು ‘ಎ’ ಆಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಅಥವಾಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಹೊಲಿಯಬಹುದು.ಅಥವಾಡ್ರೆಸ್‍ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶೈಲಿಗಳಿವೆ. ಆಧುನಿಕಕಮೀಜ್ ಶೈಲಿಗಳು ಯುರೋಪಿನ್ ಪ್ರೇರಿತ ಸೆಟ್‍ಇನ್ ತೋಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತಕ್ಕಂತೆರುಚಿಅಥಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆಇದುಕಂಠರೇಖೆಯಆಕಾರದಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.ಕಮೀಜ್‍ನ್ನು ಆಳವಾದ ಕಂಠರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಿದುಅಥವಾಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಲೀವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೀವ್‍ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಲ್ವಾರ್‍ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶೈಲಿಗಳಿವೆ: ಪೇಶಾವರಿ ಸಲ್ವಾರ, ಬಲೋಚಿ ಸಲ್ವಾರ, ಸಿಂಧಿ ಚೋರ್ನೋ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಸಲ್ವಾರ್. ಇದು ಬಾರತೀಯಉಪಖಂಡದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅದರ ವಿವಿಧ ಪೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆಆದರೂಈ ಉಡುಪನ್ನು ಮೂಲತಃ ಅಪಘಾನಿಸ್ಥಾನ, ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯಉಪಖಂಡದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು.ಅದಾಗಿಯೂಸಲ್ವಾರ್‍ಕಮೀಜ್ ಈಗ ಭಾರತದಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿಜನಪ್ರೀಯವಾಗಿದೆ.