ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಪೀಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆಯು ಇಂತಿದೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಸದಾಶಿವ
 • ಮಹಾವಿಷ್ಣು
 • ಬ್ರಹ್ಮದೇವ

ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಚಾರ್ಯರುಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ
 • ಶಕ್ತಿ ಮಹರ್ಷಿ
 • ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿ
 • ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು
 • ಶುಕಾಚಾರ್ಯ
 • ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯ
 • ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರು
 • ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು

ಜಗದ್ಗುರುಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ೮೨೦ (ವಿದೇಹ-ಮುಕ್ತಿ)
 2. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ೮೨೦-೮೩೪
 3. ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಬೋಧಘನ ೮೩೪-೮೪೮
 4. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಘನ ೮೪೮-೯೧೦
 5. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮ ೯೧೦-೯೫೪
 6. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಗಿರಿ ೯೫೪-೧೦೩೮
 7. ಶ್ರೀ ಸಿಂಹಗಿರಿ ೧೦೩೮-೧೦೯೮
 8. ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ೧೦೯೮-೧೧೪೬
 9. ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ತೀರ್ಥ ೧೧೪೬-೧೨೨೯
 10. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಶಂಕರ ತೀರ್ಥ ೧೨೨೯-೧೩೩೩
 11. ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥ ೧೩೩೩-೧೩೮೦
 12. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೧೩೮೦-೧೩೮೬
 13. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀ -I ೧೩೮೬-೧೩೮೯
 14. ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀ -I ೧೩೮೯-೧೪೦೮
 15. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಾರತೀ -I ೧೪೦೮-೧೪೪೮
 16. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಾರತೀ ೧೪೪೮-೧೪೫೫
 17. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀ -II ೧೪೫೫-೧೪೬೪
 18. ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀ -II ೧೪೬೪-೧೪೭೯
 19. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಾರತೀ - II ೧೪೭೯-೧೫೧೭
 20. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾರತೀ ೧೫೧೭-೧೫೬೦
 21. ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀ -III ೧೫೬೦-೧೫೭೩
 22. ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀ -IV ೧೫೭೩-೧೫೭೬
 23. ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀ -V ೧೫೭೬-೧೬೦೦
 24. ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀ ೧೬೦೦-೧೬೨೩
 25. ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀ -I ೧೬೨೩-೧೬೬೩
 26. ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀ -VI ೧೬೬೩-೧೭೦೬
 27. ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀ -II ೧೭೦೬-೧೭೪೧
 28. ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀ -I ೧೭೪೧-೧೭೬೭
 29. ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀ -VII ೧೭೬೭-೧೭೭೦
 30. ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀ -III ೧೭೭೦-೧೮೧೪
 31. ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀ -II ೧೮೧೪-೧೮೧೭
 32. ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀ -VIII ೧೮೧೭-೧೮೭೯
 33. ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀ ೧೮೭೯-೧೯೧೨
 34. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀ -III ೧೯೧೨-೧೯೫೪
 35. ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ೧೯೫೪-೧೯೮೯
 36. ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು|ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ]] ೧೯೮೯-೨೦೧೫
 37. ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ೨೦೧೫ ರಿಂದ

[[ವರ್ಗ:ಧರ್ಮ]