ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಪ್ರಮಾಣಕ ತಂತ್ರದ ಶೈವ ಪಂಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶೈವ ಪಂಥದ ಪ್ರಮಾಣಕ ವಿಧಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿರೂಪದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗುರಿ ಮೂಲತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿವನಾಗುವುದು (ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ). ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.