ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ನದಿಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ನದಿಗಳು

ಹೆಸರು ಜಾಗ ಉದ್ದಳತೆ
ಅಮೇಝಾನ್ ದ.ಅಮೇರಿಕ ೬೭೫೦ ಕಿ.ಮೀ
ನೈಲ್ ಆಫ್ರಿಕ ೬೬೭೦ ಕಿ.ಮೀ
ಮಿಸ್ಸೌರಿ ಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿ ಅಮೇರಿಕ ೬೨೧೦
ಯಾಂಗ್ತ್ಸೆ ಚೈನ ೫೫೨೦
ಹುವಾಂಗ್ವೆ ಚೈನ ೪೬೭೦
ಝೈರ್ ಆಫ್ರಿಕ ೪೬೭೦
ಅಮುರ್
ಲೇನ
ಮೆಕೆನ್ಝೀ
ಮೆಕಾಂಗ್
ನೈಜರ್
ಯೆನಿಸೆ
ಪರನ
ಮುರ್ರೇ
ವೋಲ್ಗಾ
ಮಡೀರಾ