ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Searching

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ್ನ ಪೂಣ೯ ಹೆಸರು Shankar

ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು Bangalore ಜಿಲ್ಲೆಯ, Bangalore ,ನನ್ನ ತಂದೆ Shivanna ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ Gowaramma ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವರು. ನಾನು ಈಗ

vijaya college B.A Arts ಪದವಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನು Bangalore ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯, ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಆಡಿ ನಲಿದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿದ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ.

ನನ್ನ ಪ್ರಾ‌ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ Bangalore ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ,ಅದರ ಒಂದು ಅನುಬವವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಚಿಕೋಳ್ಳುತಿದ್ದೆನೆ.

ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳ ಮಯ್ರಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ , ಮತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಟವೆಂದರೆ ಕಬ್ಬಡ್ದಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ, ಹಾಗು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್, ಇಂಥಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.ನಾನು 1st std to 10 std Govtಹತ್ತನೆ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒದಿದೆ

ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ . HES ಎಂಬ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು , ದಿನವಾಗಲು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ cycle ಇದುಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಲ್ಲೆಯ ಅನುಭವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು.ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಒದುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ನನಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಿಚಯವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತೆ ,

ಮೋದಲನೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಅಷೊಂದು ಅಂಕ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೆಜಾರಾಯಿತು ಇದ್ದನ್ನೆ ನಾನು ಸವಾಲಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಎರಡನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ,ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಸಕ್ಕು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು .

ವಂದನೆಗಳು