ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Front matter


Discussions[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Active discussions[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Articles currently being considered for possible deletion are indexed by the day on which they were first listed.

[purge the server's cache of this page]


2006-06-11[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/User:Germaine Histler ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Wikipedia:List of userboxes ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Wikipedia:10 GNAA AfD nominations pool

2006-06-10[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Portal:Mobile phone ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Talk:United States v. LaRouche/sandbox

2006-06-09[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/User:Traininglibrary ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Portal:Cetaceans ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/User:Da Flava Boyz ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/User:Tdxiang/Subject to Change ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/User:AKMask/log ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Wikipedia:WikiProject Australian Wrestlemaniacs

2006-06-07[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Talk:Ancient Roman units of measurement/Hexadecimal metric system ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/User:Styletexpro ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Portal:Daria ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Portal:Aquatics

Closed discussions[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

For archived Miscellany for deletion debates see the MfD Archives.

2006-06-09[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Dubedelia ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Wikipedia:Requests for adminship/Andy5190 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/User talk:Brian Sucks

2006-06-07[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Portal:Warcraft Modding

2006-06-06[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Portal:International relations ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Wikipedia:Trusted Users ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Wikipedia:Quotations should not contain wikilinks

2006-06-05[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/User:Grlutz

2006-06-04[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/User:Striver/users that view the 9/11 attacks article as govement pov

2006-06-03[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/User:Herschelkrustofsky ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Wikipedia:Random picture of the day

2006-06-02[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Wikipedia:Mass revert

2006-06-01[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Wikipedia:Introduction/sandbox ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/Wikipedia:WikiPOVia ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Miscellany for deletion/User:Ed Poor/Evolution poll