ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು/ಟೇಬಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನೊಂದಾಯಿತ ಸಂಪಾದಕ (ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನೇಟರ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ನೊಂದಾಯಿತ ಸಂಪಾದಕ. ಇವರು ಈ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ನೊಂದಾಯಿತ ಸಂಪಾದಕ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಿಗ್ನೇಟರ್. ಇವರು ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಸಿಗ್ನೇಟರ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೧ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು
 • ೧ ದಿನದ ಸೇವೆ

ನೊವೀಸ್ ಸಂಪಾದಕ (ಅಥವಾ ಬರ್ಬಾ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ನೊವೀಸ್ ಸಂಪಾದಕ. ಇವರು ಈ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ನೊವೀಸ್ ಸಂಪಾದಕ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬರ್ಬಾ. ಇವರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಬರ್ಬಾ}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೨೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೧ ತಿಂಗಳ ಸೇವೆ

ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಸಂಪಾದಕ (ಅಥವಾ ನೊವೇಟೊ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಸಂಪಾದಕ. ಇವರು ಈ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಸಂಪಾದಕ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ನೊವೇಟೊ. ಇವರು ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ನೊವೇಟೊ}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೧,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೩ ತಿಂಗಳ ಸೇವೆ

ಜರ್ನಿಮನ್ ಸಂಪಾದಕ (ಅಥವಾ ಗ್ರೋಗ್ನಾರ್ಡ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಜರ್ನಿಮನ್ ಸಂಪಾದಕ. ಇವರು ಈ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಜರ್ನಿಮನ್ ಸಂಪಾದಕ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಗ್ರೋಗ್ನಾರ್ಡ್. ಇವರು ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಪುಸ್ತಕವನ್ನುಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಗ್ರೋಗ್ನಾರ್ಡ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೨,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೬ ತಿಂಗಳ ಸೇವೆ

ಇಯೊಮನ್ ಸಂಪಾದಕ (ಅಥವಾ ಗ್ರೊಗ್ನಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನೇರ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಇಯೊಮನ್ ಸಂಪಾದಕ. ಇವರು ಈ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಇಯೊಮನ್ ಸಂಪಾದಕ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಗ್ರೊಗ್ನಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನೇರ್. ಇವರು ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಕೆಟ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಗ್ರೊಗ್ನಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನೇರ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೪,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು
 • ೧ ವರ್ಷ ಸೇವೆ

ಅನುಭವಿ ಸಂಪಾದಕ (ಅಥವಾ ಗ್ರೊಗ್ನಾರ್ಡ್ ಮಿರಾಬಿಲೈರ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

"Experienced Editor, awarded for being a registered editor for at least 1.5 years and making at least 6,000 edits"
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅನುಭವಿ ಸಂಪಾದಕ. ಇವರು ಈ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಅನುಭವಿ ಸಂಪಾದಕ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಗ್ರೊಗ್ನಾರ್ಡ್ ಮಿರಾಬಿಲೈರ್. ಇವರು ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ೧೯೨೭ ರ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು
{{ಗ್ರೊಗ್ನಾರ್ಡ್ ಮಿರಾಬಿಲೈರ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೬,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೧.೫ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ

ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ (ಅಥವಾ ಟ್ಯುಟ್ನಮ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ. ಇವರು ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಟ್ಯುಟ್ನಮ್. ಇವರು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಟ್ಯುಟ್ನಮ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೮,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು
 • ೨ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ II (ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯುಟ್ನಮ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ II. ಇವರು ಈ ಕಂಚಿನ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ II}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯುಟ್ನಮ್. ಇವರು ಈ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಸ್ಟೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯುಟ್ನಮ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೧೨,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೨.೫ ವರ್ಷ ಸೇವೆ

ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ III (ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಟ್ಯುಟ್ನಮ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ III. ಇವರು ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ III}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಟ್ಯುಟ್ನಮ್. ಇವರು ಈ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಸ್ಟೇನ್ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಬರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಟ್ಯುಟ್ನಮ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೧೬,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು
 • ೩ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ IV (ಅಥವಾ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯದ ಟುಟ್ನಮ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ IV. ಇವರು ಈ ಚಿನ್ನದ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ IV}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯದ ಟುಟ್ನಮ್. ಇವರು ಈ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಸ್ಟೇನ್, ಸಿಗರೆಟ್ ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ಚೆವ್ಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯದ ಟುಟ್ನಮ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೨೦,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು
 • ೩.೫ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ (ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬುಟ್ನಮ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ. ಇವರು ಈ ರೋಡಿಯಮ್ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲ್ಯಾಬುಟ್ನಮ್. ಇವರು ಈ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಸ್ಟೇನ್, ಸಿಗರೆಟ್ ಬರ್ನ್, ಚೇವಿಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕಿ ನೋಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಲ್ಯಾಬುಟ್ನಮ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೨೪,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೪ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ II (ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಲುಪರ್ಫ಼ೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬುಟ್ನಮ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ II. ಇವರು ಈ ರೋಡಿಯಮ್ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ II}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಲುಪರ್ಫ಼ೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬುಟ್ನಮ್. ಇವರು ಈ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಸ್ಟೇನ್, ಸಿಗರೆಟ್ ಬರ್ನ್, ಚೇವಿಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಸ್ಟಿಕಿ ನೋಟ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಲುಪರ್ಫ಼ೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬುಟ್ನಮ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೨೮,೫೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು
 • ೪.೫ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ III (ಅಥವಾ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪಿಡಿಯಾದ ಲ್ಯಾಬುಟ್ನಮ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ III. ಇವರು ಈ ರೋಡಿಯಮ್ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ III}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪಿಡಿಯಾದ ಲ್ಯಾಬುಟ್ನಮ್. ಇವರು ಈ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಸ್ಟೇನ್, ಸಿಗರೆಟ್ ಬರ್ನ್, ಚೇವಿಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಸ್ಟಿಕಿ ನೋಟ್, ಬುಕ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬೊವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪಿಡಿಯಾದ ಲ್ಯಾಬುಟ್ನಮ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೩೩,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೫ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ (ಅಥವಾ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೋಶೋಪಾ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ. ಇವರು ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೋಶೋಪಾ. ಇವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೋಶೋಪಾ}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೪೨,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೬ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ II (ಅಥವಾ ಮಂಗಳಕರ ಲೊಶೋಪಾ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ II. ಇವರು ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ II}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮಂಗಳಕರ ಲೊಶೋಪಾ. ಇವರು ಈ ರಹಸ್ಯ ಅನುಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಮಂಗಳಕರ ಲೊಶೋಪಾ}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೫೧,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು
 • ೭ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ III (ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಲಸ್ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಲೋಶೋಪಾ ಲಾರೆಂಟ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ III. ಇವರು ಈ ಬುಫೊನೈಟ್ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ III}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಲಸ್ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಲೋಶೋಪಾ ಲಾರೆಂಟ್. ಇವರು ಈ ರಹಸ್ಯ ಅನುಬಂಧ ಮತ್ತು ದೋಷಸೂಚಕ ಹಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಲಸ್ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಲೋಶೋಪಾ ಲಾರೆಂಟ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೬೦,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೮ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ IV (ಅಥವಾ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾದ ಲೂಸ್ಪಾಹ್ ಲಾರೆಟ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ IV. ಇವರು ಈ ಒರಿಚಲ್ಕುಮ್ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ IV}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾದ ಲೂಸ್ಪಾಹ್ ಲಾರೆಟ್. ಇವರು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ಎರ್ರಾಟಾ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಸಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾದ ಲೂಸ್ಪಾಹ್ ಲಾರೆಟ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೭೮,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೧೦ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ (ಅಥವಾ ಲಾರ್ಡ್ ಹೈ ಟೋಗ್ನಿಮೆ ವಿಕಾರಿಸ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ. ಇವರು ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕಲ್ಲಿನ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೈ ಟೋಗ್ನಿಮೆ ವಿಕಾರಿಸ್. ಇವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕ: 2 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಲಾರ್ಡ್ ಹೈ ಟೋಗ್ನಿಮೆ ವಿಕಾರಿಸ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೯೬,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರಥಮ-ದರ್ಜೆ (ಅಥವಾ ಲಾರ್ಡ್ ಹೈ ಟೋಗ್ನಿಮೆ ಲಾರೆಂಟ್)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರಥಮ-ದರ್ಜೆ. ಇವರು ಈ ಮಿಥ್ರಿಲ್ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರೊನಿಯಮ್ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರಥಮ-ದರ್ಜೆ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೈ ಟೋಗ್ನಿಮೆ ಲಾರೆಂಟ್. ಇವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕ:೩ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಲಾರ್ಡ್ ಹೈ ಟೋಗ್ನಿಮೆ ಲಾರೆಂಟ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೧೧೪,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೧೪ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ

ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ ಸಂಪಾದಕ (ಅಥವಾ ಲಾರ್ಡ್ ಗೊಮ್, ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಜ್ಞಾನಿ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ ಸಂಪಾದಕ. ಇವರು ಈ ಯುನೊಬಂಟಿಯಮ್ ಸಂಪಾದನ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರೋನಿಯಮ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ ಸಂಪಾದಕ}}
ಈ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲಾರ್ಡ್ ಗೊಮ್, ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಜ್ಞಾನಿ ಇವರು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರವೇಶ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಲೆಕ್ಸಿಕೊಪೆಡಿಯಸ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
{{ಲಾರ್ಡ್ ಗೊಮ್}}
ಅವಶ್ಯಕತೆ:
 • ೧೩೨,೦೦೦ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು
 • ೧೬ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ