ರಕ್ತ ವಗ೯ಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ರಕ್ತ ದ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಆದಾರ ದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ವಸ್ತುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವರು . ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಗ್ಲೈಕೊಪ್ರೊಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೊಲಿಪಿಡ್ಸ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ರಕ್ತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವರು.ಈ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ (ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀನ್ನ ಆವೃತ್ತಿ) ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.ರಕ್ತ ವನ್ನು ಇವ್ಗಳ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಎ, ಬಿ, ಎಬಿ ಮತ್ತು ಒ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲುಬಿನ ಮಜ್ಜೆಯ ಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪಡೆಯುವವರು
  ಒ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು : 
    ಒ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಕೇವಲ   ಒ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
    ಎಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು :
ಎಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ರಕ್ತ ವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದರು ದಾನ  ಪಡೆಯಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪಡೆಯುವವರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಕೇವಲ  ಎಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.ಇತರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  ಎ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು : 

ಎ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ವನ್ನು ಎ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಎಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.ಇತರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 ಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು :
 ಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ವನ್ನು ಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಎಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.ಒ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಎ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.ಇತರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.