ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಚರ್ಚೆಪುಟ:Convert/makeunits

Page contents not supported in other languages.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

To see the current data, it may be necessary to bypass your cache (reload), or purge this page.

-- Conversion data used by [[Module:Convert]] which uses mw.loadData() for
-- read-only access to this module so that it is loaded only once per page.
--
-- These data tables follow:
--  all_units      all properties for a unit, including default output
--  default_exceptions exceptions for default output ('kg' and 'g' have different defaults)
--  link_exceptions   exceptions for links ('kg' and 'g' have different links)
--
-- These tables are generated by a script which reads the wikitext of a page that
-- documents the required properties of each unit; see [[Module:Convert/doc]].

---------------------------------------------------------------------------
-- Do not change the data in this table because it is created by running --
-- a script that reads the wikitext from a wiki page (see note above).  --
---------------------------------------------------------------------------
local all_units = {
  ["Gy"] = {
	_name1  = "gray",
	_symbol = "Gy",
	utype  = "absorbed radiation dose",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "rad",
	link   = "Gray (unit)",
  },
  ["rad"] = {
	_name1  = "rad",
	_symbol = "rad",
	utype  = "absorbed radiation dose",
	scale  = 0.01,
	prefixes = 1,
	default = "Gy",
	link   = "Rad (unit)",
  },
  ["cm/s2"] = {
	name1  = "centimetre per second squared",
	name1_us = "centimeter per second squared",
	name2  = "centimetres per second squared",
	name2_us = "centimeters per second squared",
	symbol  = "cm/s<sup>2</sup>",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 0.01,
	default = "ft/s2",
	link   = "Gal (unit)",
  },
  ["ft/s2"] = {
	name1  = "foot per second squared",
	name2  = "feet per second squared",
	symbol  = "ft/s<sup>2</sup>",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 0.3048,
	default = "m/s2",
  },
  ["g0"] = {
	name1  = "standard gravity",
	name2  = "standard gravities",
	symbol  = "''g<sub>0</sub>''",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 9.80665,
	default = "m/s2",
  },
  ["km/hs"] = {
	name1  = "kilometre per hour per second",
	name1_us = "kilometer per hour per second",
	name2  = "kilometres per hour per second",
	name2_us = "kilometers per hour per second",
	symbol  = "km/(h·s)",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 0.27777777777777779,
	default = "mph/s",
	link   = "Acceleration",
  },
  ["km/s2"] = {
	name1  = "kilometre per second squared",
	name1_us = "kilometer per second squared",
	name2  = "kilometres per second squared",
	name2_us = "kilometers per second squared",
	symbol  = "km/s<sup>2</sup>",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 1000,
	default = "mph/s",
	link   = "Acceleration",
  },
  ["m/s2"] = {
	name1  = "metre per second squared",
	name1_us = "meter per second squared",
	name2  = "metres per second squared",
	name2_us = "meters per second squared",
	symbol  = "m/s<sup>2</sup>",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 1,
	default = "ft/s2",
  },
  ["mph/s"] = {
	name1  = "mile per hour per second",
	name2  = "miles per hour per second",
	symbol  = "mph/s",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 0.44704,
	default = "km/hs",
	link   = "Acceleration",
  },
  ["km/h/s"] = {
	target  = "km/hs",
  },
  ["standard gravity"] = {
	target  = "g0",
  },
  ["1000sqft"] = {
	name1  = "thousand square feet",
	name2  = "thousand square feet",
	symbol  = "1000&nbsp;sq&nbsp;ft",
	utype  = "area",
	scale  = 92.90304,
	default = "m2",
	link   = "Square foot",
  },
  ["a"] = {
	_name1  = "are",
	_symbol = "a",
	utype  = "area",
	scale  = 100,
	prefixes = 1,
	default = "sqft",
	link   = "Hectare#Are",
  },
  ["acre"] = {
	symbol  = "acre",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 4046.8564224,
	default = "ha",
  },
  ["acre-sing"] = {
	symbol  = "acre",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 4046.8564224,
	default = "ha",
  },
  ["arpent"] = {
	symbol  = "arpent",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 3418.89,
	default = "ha",
  },
  ["cda"] = {
	name1  = "cuerda",
	symbol  = "cda",
	utype  = "area",
	scale  = 3930.395625,
	default = "acre ha",
  },
  ["Cypriot donum"] = {
	symbol  = "donum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1337.803776,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["Cypriot dunam"] = {
	symbol  = "dunam",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1337.803776,
	default = "km2 sqmi",
  },
  ["Cypriot dunum"] = {
	symbol  = "dunum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1337.803776,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["Cypriot dönüm"] = {
	symbol  = "dönüm",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1337.803776,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["daa"] = {
	name1  = "decare",
	symbol  = "daa",
	utype  = "area",
	scale  = 1000,
	default = "km2 sqmi",
  },
  ["donum"] = {
	symbol  = "donum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1000,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["dunam"] = {
	symbol  = "dunam",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1000,
	default = "km2 sqmi",
  },
  ["dunum"] = {
	symbol  = "dunum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1000,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["dönüm"] = {
	symbol  = "dönüm",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1000,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["foot2"] = {
	name1  = "square foot",
	name2  = "square foot",
	symbol  = "sq&nbsp;ft",
	utype  = "area",
	scale  = 0.09290304,
	default = "m2",
  },
  ["ha"] = {
	name1  = "hectare",
	symbol  = "ha",
	utype  = "area",
	scale  = 10000,
	default = "acre",
  },
  ["hectare"] = {
	name1  = "hectare",
	symbol  = "ha",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 10000,
	default = "acre",
  },
  ["Iraqi donum"] = {
	symbol  = "donum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 2500,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["Iraqi dunam"] = {
	symbol  = "dunam",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 2500,
	default = "km2 sqmi",
  },
  ["Iraqi dunum"] = {
	symbol  = "dunum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 2500,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["Iraqi dönüm"] = {
	symbol  = "dönüm",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 2500,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["Irish acre"] = {
	name1  = "Irish acre",
	symbol  = "Irish&nbsp;acres",
	utype  = "area",
	scale  = 6555.2385024,
	default = "ha",
	link   = "Acre (Irish)",
  },
  ["m2"] = {
	_name1  = "square metre",
	_name1_us= "square meter",
	_symbol = "m<sup>2</sup>",
	prefix_position= 8,
	utype  = "area",
	scale  = 1,
	prefixes = 2,
	default = "sqft",
	link   = "Square metre",
  },
  ["old donum"] = {
	symbol  = "donum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 919.3,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["old dunam"] = {
	symbol  = "dunam",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 919.3,
	default = "km2 sqmi",
  },
  ["old dunum"] = {
	symbol  = "dunum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 919.3,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["old dönüm"] = {
	symbol  = "dönüm",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 919.3,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["pondemaat"] = {
	name1  = "pondemaat",
	name2  = "pondemaat",
	symbol  = "pond",
	utype  = "area",
	scale  = 3674.363358816,
	default = "m2",
	link   = ":nl:pondemaat",
  },
  ["pyeong"] = {
	name2  = "pyeong",
	symbol  = "pyeong",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 3.3057851239669422,
	default = "m2",
  },
  ["rood"] = {
	symbol  = "rood",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1011.7141056,
	default = "sqft sqm",
	link   = "Rood (unit)",
  },
  ["sqfoot"] = {
	name1  = "square foot",
	name2  = "square foot",
	symbol  = "sq&nbsp;ft",
	utype  = "area",
	scale  = 0.09290304,
	default = "m2",
  },
  ["sqft"] = {
	name1  = "square foot",
	name2  = "square feet",
	symbol  = "sq&nbsp;ft",
	utype  = "area",
	scale  = 0.09290304,
	default = "m2",
  },
  ["sqin"] = {
	name1  = "square inch",
	name2  = "square inches",
	symbol  = "sq&nbsp;in",
	utype  = "area",
	scale  = 0.00064516,
	default = "cm2",
  },
  ["sqmi"] = {
	name1  = "square mile",
	symbol  = "sq&nbsp;mi",
	utype  = "area",
	scale  = 2589988.110336,
	default = "km2",
  },
  ["sqnmi"] = {
	name1  = "square nautical mile",
	symbol  = "sq&nbsp;nmi",
	utype  = "area",
	scale  = 3429904,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Nautical mile",
  },
  ["sqverst"] = {
	symbol  = "square verst",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1138062.24,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Verst",
  },
  ["sqyd"] = {
	name1  = "square yard",
	symbol  = "sq&nbsp;yd",
	utype  = "area",
	scale  = 0.83612736,
	default = "m2",
  },
  ["tsubo"] = {
	name2  = "tsubo",
	symbol  = "tsubo",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 3.3057851239669422,
	default = "m2",
	link   = "Japanese units of measurement#Area",
  },
  ["acres"] = {
	target  = "acre",
  },
  ["are"] = {
	target  = "a",
  },
  ["Cypriot donum diaeresis"] = {
	target  = "Cypriot dönüm",
  },
  ["Cypriot donum dots"] = {
	target  = "Cypriot dönüm",
  },
  ["decare"] = {
	target  = "daa",
  },
  ["donum diaeresis"] = {
	target  = "dönüm",
  },
  ["donum dots"] = {
	target  = "dönüm",
  },
  ["ft2"] = {
	target  = "sqft",
  },
  ["in2"] = {
	target  = "sqin",
  },
  ["Iraqi donum diaeresis"] = {
	target  = "Iraqi dönüm",
  },
  ["Iraqi donum dots"] = {
	target  = "Iraqi dönüm",
  },
  ["km²"] = {
	target  = "km2",
  },
  ["metric donum"] = {
	target  = "donum",
  },
  ["metric donum diaeresis"] = {
	target  = "dönüm",
  },
  ["metric donum dots"] = {
	target  = "dönüm",
  },
  ["metric dunam"] = {
	target  = "dunam",
  },
  ["metric dönüm"] = {
	target  = "dönüm",
  },
  ["mi2"] = {
	target  = "sqmi",
  },
  ["million acre"] = {
	target  = "e6acre",
  },
  ["million acres"] = {
	target  = "e6acre",
  },
  ["million hectares"] = {
	target  = "e6ha",
  },
  ["m²"] = {
	target  = "m2",
  },
  ["nmi2"] = {
	target  = "sqnmi",
  },
  ["old donum diaeresis"] = {
	target  = "old dönüm",
  },
  ["old donum dots"] = {
	target  = "old dönüm",
  },
  ["pond"] = {
	target  = "pondemaat",
  },
  ["sq arp"] = {
	target  = "arpent",
  },
  ["sq feet"] = {
	shouldbe = "Use %{sqft%} (not %{sq feet%})",
  },
  ["sqkm"] = {
	target  = "km2",
  },
  ["sqm"] = {
	target  = "m2",
  },
  ["square verst"] = {
	target  = "sqverst",
  },
  ["verst2"] = {
	target  = "sqverst",
  },
  ["yd2"] = {
	target  = "sqyd",
  },
  ["m2/ha"] = {
	name1  = "square metre per hectare",
	name1_us = "square meter per hectare",
	name2  = "square metres per hectare",
	name2_us = "square meters per hectare",
	symbol  = "m<sup>2</sup>/ha",
	utype  = "area per unit area",
	scale  = 0.0001,
	default = "sqft/acre",
	link   = "Basal area",
  },
  ["sqft/acre"] = {
	name1  = "square foot per acre",
	name2  = "square feet per acre",
	symbol  = "sq&nbsp;ft/acre",
	utype  = "area per unit area",
	scale  = 2.295684113865932e-5,
	default = "m2/ha",
  },
  ["A.h"] = {
	name1  = "ampere-hour",
	symbol  = "A·h",
	utype  = "charge",
	scale  = 3600,
	default = "coulomb",
  },
  ["coulomb"] = {
	_name1  = "coulomb",
	_symbol = "C",
	utype  = "charge",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "e",
	link   = "Coulomb",
  },
  ["e"] = {
	name1  = "elementary charge",
	symbol  = "''e''",
	utype  = "charge",
	scale  = 1.602176487e-19,
	default = "coulomb",
  },
  ["A·h"] = {
	target  = "A.h",
  },
  ["g-mol"] = {
	name1  = "gram-mole",
	symbol  = "g-mol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 1,
	default = "lbmol",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["gmol"] = {
	name1  = "gram-mole",
	symbol  = "gmol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 1,
	default = "lbmol",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["kmol"] = {
	name1  = "kilomole",
	symbol  = "kmol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 1000,
	default = "lbmol",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["lb-mol"] = {
	name1  = "pound-mole",
	symbol  = "lb-mol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 453.59237,
	default = "mol",
	link   = "Mole (unit)#Other units called \"mole\"",
  },
  ["lbmol"] = {
	name1  = "pound-mole",
	symbol  = "lbmol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 453.59237,
	default = "mol",
	link   = "Mole (unit)#Other units called \"mole\"",
  },
  ["mol"] = {
	name1  = "mole",
	symbol  = "mol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 1,
	default = "lbmol",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["kgCO2/L"] = {
	name1  = "kilogram per litre",
	name1_us = "kilogram per liter",
	name2  = "kilograms per litre",
	name2_us = "kilograms per liter",
	symbol  = "kg(CO<sub>2</sub>)/L",
	utype  = "co2 per unit volume",
	scale  = 1000,
	default = "lbCO2/USgal",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["lbCO2/USgal"] = {
	name1  = "pound per US gallon",
	name2  = "pounds per US gallon",
	symbol  = "lbCO2/US&nbsp;gal",
	utype  = "co2 per unit volume",
	scale  = 119.82642731689663,
	default = "kgCO2/L",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["$/acre"] = {
	per   = { "$", "acre" },
	utype  = "cost $ per unit area",
	default = "$/ha",
  },
  ["$/ha"] = {
	per   = { "$", "ha" },
	utype  = "cost $ per unit area",
	default = "$/acre",
  },
  ["$/m2"] = {
	per   = { "$", "m2" },
	utype  = "cost $ per unit area",
	default = "$/sqft",
  },
  ["$/sqft"] = {
	per   = { "$", "sqft" },
	utype  = "cost $ per unit area",
	default = "$/m2",
  },
  ["$/km"] = {
	per   = { "$", "km" },
	utype  = "cost $ per unit length",
	default = "$/mi",
  },
  ["$/mi"] = {
	per   = { "$", "mi" },
	utype  = "cost $ per unit length",
	default = "$/km",
  },
  ["$/kg"] = {
	per   = { "$", "kg" },
	utype  = "cost $ per unit mass",
	default = "$/lb",
  },
  ["$/g"] = {
	per   = { "$", "g" },
	utype  = "cost $ per unit mass",
	default = "$/lb",
  },
  ["$/lb"] = {
	per   = { "$", "lb" },
	utype  = "cost $ per unit mass",
	default = "$/kg",
  },
  ["$/oz"] = {
	per   = { "$", "oz" },
	utype  = "cost $ per unit mass",
	default = "$/g",
  },
  ["$/ozt"] = {
	per   = { "$", "ozt" },
	utype  = "cost $ per unit mass",
	default = "$/kg",
  },
  ["$/m3"] = {
	per   = { "$", "m3" },
	utype  = "cost $ per unit volume",
	default = "$/oilbbl",
  },
  ["$/oilbbl"] = {
	per   = { "$", "oilbbl" },
	utype  = "cost $ per unit volume",
	default = "$/m3",
  },
  ["£/acre"] = {
	per   = { "£", "acre" },
	utype  = "cost £ per unit area",
	default = "£/ha",
  },
  ["£/ha"] = {
	per   = { "£", "ha" },
	utype  = "cost £ per unit area",
	default = "£/acre",
  },
  ["g/dm3"] = {
	name1  = "gram per cubic decimetre",
	name1_us = "gram per cubic decimeter",
	name2  = "grams per cubic decimetre",
	name2_us = "grams per cubic decimeter",
	symbol  = "g/dm<sup>3</sup>",
	utype  = "density",
	scale  = 1,
	default = "kg/m3",
	link   = "Density",
  },
  ["g/L"] = {
	name1  = "gram per litre",
	name1_us = "gram per liter",
	name2  = "grams per litre",
	name2_us = "grams per liter",
	symbol  = "g/L",
	utype  = "density",
	scale  = 1,
	default = "lb/cuin",
	link   = "Density",
  },
  ["g/mL"] = {
	name1  = "gram per millilitre",
	name1_us = "gram per milliliter",
	name2  = "grams per millilitre",
	name2_us = "grams per milliliter",
	symbol  = "g/mL",
	utype  = "density",
	scale  = 1000,
	default = "lb/cuin",
	link   = "Density",
  },
  ["g/ml"] = {
	name1  = "gram per millilitre",
	name1_us = "gram per milliliter",
	name2  = "grams per millilitre",
	name2_us = "grams per milliliter",
	symbol  = "g/ml",
	utype  = "density",
	scale  = 1000,
	default = "lb/cuin",
	link   = "Density",
  },
  ["kg/dm3"] = {
	name1  = "kilogram per cubic decimetre",
	name1_us = "kilogram per cubic decimeter",
	name2  = "kilograms per cubic decimetre",
	name2_us = "kilograms per cubic decimeter",
	symbol  = "kg/dm<sup>3</sup>",
	utype  = "density",
	scale  = 1000,
	default = "lb/cuft",
	link   = "Density",
  },
  ["kg/L"] = {
	name1  = "kilogram per litre",
	name1_us = "kilogram per liter",
	name2  = "kilograms per litre",
	name2_us = "kilograms per liter",
	symbol  = "kg/L",
	utype  = "density",
	scale  = 1000,
	default = "lb/USgal",
	link   = "Density",
  },
  ["kg/l"] = {
	name1  = "kilogram per litre",
	name1_us = "kilogram per liter",
	name2  = "kilograms per litre",
	name2_us = "kilograms per liter",
	symbol  = "kg/l",
	utype  = "density",
	scale  = 1000,
	default = "lb/USgal",
	link   = "Density",
  },
  ["kg/m3"] = {
	name1  = "kilogram per cubic metre",
	name1_us = "kilogram per cubic meter",
	name2  = "kilograms per cubic metre",
	name2_us = "kilograms per cubic meter",
	symbol  = "kg/m<sup>3</sup>",
	utype  = "density",
	scale  = 1,
	default = "lb/cuyd",
	link   = "Density",
  },
  ["lb/cuft"] = {
	name1  = "pound per cubic foot",
	name2  = "pounds per cubic foot",
	symbol  = "lb/cu&nbsp;ft",
	utype  = "density",
	scale  = 16.018463373960142,
	default = "g/cm3",
	link   = "Density",
  },
  ["lb/cuin"] = {
	name1  = "pound per cubic inch",
	name2  = "pounds per cubic inch",
	symbol  = "lb/cu&nbsp;in",
	utype  = "density",
	scale  = 27679.904710203122,
	default = "g/cm3",
	link   = "Density",
  },
  ["lb/cuyd"] = {
	name1  = "pound per cubic yard",
	name2  = "pounds per cubic yard",
	symbol  = "lb/cu&nbsp;yd",
	utype  = "density",
	scale  = 0.5932764212577829,
	default = "kg/m3",
	link   = "Density",
  },
  ["lb/impgal"] = {
	name1  = "pound per imperial gallon",
	name2  = "pounds per imperial gallon",
	symbol  = "lb/imp&nbsp;gal",
	utype  = "density",
	scale  = 99.776372663101697,
	default = "kg/L",
	link   = "Density",
  },
  ["lb/in3"] = {
	name1  = "pound per cubic inch",
	name2  = "pounds per cubic inch",
	symbol  = "lb/cu&thinsp;in",
	utype  = "density",
	scale  = 27679.904710203122,
	default = "g/cm3",
	link   = "Density",
  },
  ["lb/U.S.gal"] = {
	name1  = "pound per U.S. gallon",
	name2  = "pounds per U.S. gallon",
	symbol  = "lb/U.S.&nbsp;gal",
	utype  = "density",
	scale  = 119.82642731689663,
	default = "kg/L",
	link   = "Density",
  },
  ["lb/USbu"] = {
	name1  = "pound per US bushel",
	name2  = "pounds per US bushel",
	symbol  = "lb/US&nbsp;bu",
	utype  = "density",
	scale  = 12.871859780974471,
	default = "kg/m3",
	link   = "Bushel",
  },
  ["lb/USgal"] = {
	name1  = "pound per US gallon",
	name2  = "pounds per US gallon",
	symbol  = "lb/US&nbsp;gal",
	utype  = "density",
	scale  = 119.82642731689663,
	default = "kg/L",
	link   = "Density",
  },
  ["lbm/cuin"] = {
	name1  = "pound mass per cubic inch",
	name2  = "pounds mass per cubic inch",
	symbol  = "lbm/cu&thinsp;in",
	utype  = "density",
	scale  = 27679.904710203122,
	default = "g/cm3",
	link   = "Density",
  },
  ["mg/L"] = {
	name1  = "milligram per litre",
	name1_us = "milligram per liter",
	name2  = "milligrams per litre",
	name2_us = "milligrams per liter",
	symbol  = "mg/L",
	utype  = "density",
	scale  = 0.001,
	default = "lb/cuin",
	link   = "Density",
  },
  ["oz/cuin"] = {
	name1  = "ounce per cubic inch",
	name2  = "ounces per cubic inch",
	symbol  = "oz/cu&nbsp;in",
	utype  = "density",
	scale  = 1729.9940443876951,
	default = "g/cm3",
	link   = "Density",
  },
  ["g/cm3"] = {
	per   = { "g", "cm3" },
	utype  = "density",
	default = "lb/cuin",
  },
  ["g/m3"] = {
	per   = { "g", "m3" },
	utype  = "density",
	default = "lb/cuyd",
	link   = "density",
  },
  ["Mg/m3"] = {
	per   = { "Mg", "m3" },
	utype  = "density",
	default = "lb/cuft",
  },
  ["µg/dL"] = {
	per   = { "µg", "dL" },
	utype  = "density",
	default = "lb/cuin",
  },
  ["lb/ft3"] = {
	target  = "lb/cuft",
  },
  ["lb/yd3"] = {
	target  = "lb/cuyd",
  },
  ["lbm/in3"] = {
	target  = "lbm/cuin",
  },
  ["mcg/dL"] = {
	target  = "µg/dL",
  },
  ["oz/in3"] = {
	target  = "oz/cuin",
  },
  ["ug/dL"] = {
	target  = "µg/dL",
  },
  ["μg/dL"] = {
	target  = "µg/dL",
  },
  ["B.O.T.U."] = {
	name1  = "Board of Trade Unit",
	symbol  = "B.O.T.U.",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600000,
	default = "MJ",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["bboe"] = {
	name1  = "barrel of oil equivalent",
	name2  = "barrels of oil equivalent",
	symbol  = "bboe",
	utype  = "energy",
	scale  = 6117863200,
	default = "GJ",
  },
  ["BOE"] = {
	name1  = "barrel of oil equivalent",
	name2  = "barrels of oil equivalent",
	symbol  = "BOE",
	utype  = "energy",
	scale  = 6117863200,
	default = "GJ",
  },
  ["BTU"] = {
	name1  = "British thermal unit",
	symbol  = "BTU",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.05585262,
	default = "kJ",
  },
  ["Btu"] = {
	name1  = "British thermal unit",
	symbol  = "Btu",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.05585262,
	default = "kJ",
  },
  ["BTU-39F"] = {
	name1  = "British thermal unit (39°F)",
	name2  = "British thermal units (39°F)",
	symbol  = "BTU<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059.67,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["Btu-39F"] = {
	name1  = "British thermal unit (39°F)",
	name2  = "British thermal units (39°F)",
	symbol  = "Btu<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059.67,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["BTU-59F"] = {
	name1  = "British thermal unit (59°F)",
	name2  = "British thermal units (59°F)",
	symbol  = "BTU<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.804,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["Btu-59F"] = {
	name1  = "British thermal unit (59°F)",
	name2  = "British thermal units (59°F)",
	symbol  = "Btu<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.804,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["BTU-60F"] = {
	name1  = "British thermal unit (60°F)",
	name2  = "British thermal units (60°F)",
	symbol  = "BTU<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.68,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["Btu-60F"] = {
	name1  = "British thermal unit (60°F)",
	name2  = "British thermal units (60°F)",
	symbol  = "Btu<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.68,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["BTU-63F"] = {
	name1  = "British thermal unit (63°F)",
	name2  = "British thermal units (63°F)",
	symbol  = "BTU<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.6,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["Btu-63F"] = {
	name1  = "British thermal unit (63°F)",
	name2  = "British thermal units (63°F)",
	symbol  = "Btu<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.6,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["BTU-ISO"] = {
	name1  = "British thermal unit (ISO)",
	name2  = "British thermal units (ISO)",
	symbol  = "BTU<sub>ISO</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.056,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["Btu-ISO"] = {
	name1  = "British thermal unit (ISO)",
	name2  = "British thermal units (ISO)",
	symbol  = "BTU<sub>ISO</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.056,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["BTU-IT"] = {
	name1  = "British thermal unit (IT)",
	name2  = "British thermal units (IT)",
	symbol  = "BTU<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.05585262,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["Btu-IT"] = {
	name1  = "British thermal unit (IT)",
	name2  = "British thermal units (IT)",
	symbol  = "Btu<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.05585262,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["BTU-mean"] = {
	name1  = "British thermal unit (mean)",
	name2  = "British thermal units (mean)",
	symbol  = "BTU<sub>mean</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.87,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["Btu-mean"] = {
	name1  = "British thermal unit (mean)",
	name2  = "British thermal units (mean)",
	symbol  = "Btu<sub>mean</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.87,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["BTU-th"] = {
	name1  = "British thermal unit (thermochemical)",
	name2  = "British thermal units (thermochemical)",
	symbol  = "BTU<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.35026444,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["Btu-th"] = {
	name1  = "British thermal unit (thermochemical)",
	name2  = "British thermal units (thermochemical)",
	symbol  = "Btu<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.35026444,
	default = "kJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["Cal"] = {
	name1  = "calorie",
	symbol  = "Cal",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
  },
  ["cal"] = {
	name1  = "calorie",
	symbol  = "cal",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184,
	default = "J",
  },
  ["Cal-15"] = {
	name1  = "Calorie (15°C)",
	name2  = "Calories (15°C)",
	symbol  = "Cal<sub>15</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4185.8,
	default = "kJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["cal-15"] = {
	name1  = "calorie (15°C)",
	name2  = "calories (15°C)",
	symbol  = "cal<sub>15</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.1858,
	default = "J",
	link   = "Calorie",
  },
  ["Cal-IT"] = {
	name1  = "Calorie (International Steam Table)",
	name2  = "Calories (International Steam Table)",
	symbol  = "Cal<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4186.8,
	default = "kJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["cal-IT"] = {
	name1  = "calorie (International Steam Table)",
	name2  = "calories (International Steam Table)",
	symbol  = "cal<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.1868,
	default = "J",
	link   = "Calorie",
  },
  ["Cal-th"] = {
	name1  = "Calorie (thermochemical)",
	name2  = "Calories (thermochemical)",
	symbol  = "Cal<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["cal-th"] = {
	name1  = "calorie (thermochemical)",
	name2  = "calories (thermochemical)",
	symbol  = "cal<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184,
	default = "J",
	link   = "Calorie",
  },
  ["ccatm"] = {
	name1  = "cubic centimetre-atmosphere",
	name1_us = "cubic centimeter-atmosphere",
	symbol  = "cc·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.101325,
	default = "mJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["CHU-IT"] = {
	name1  = "Celsius heat unit (International Table)",
	name2  = "Celsius heat units (International Table)",
	symbol  = "CHU<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1899.100534716,
	default = "kJ",
	link   = "Conversion of units",
  },
  ["cm3atm"] = {
	name1  = "cubic centimetre-atmosphere",
	name1_us = "cubic centimeter-atmosphere",
	symbol  = "cm<sup>3</sup>·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.101325,
	default = "mJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["cufootatm"] = {
	name1  = "cubic foot of atmosphere",
	name2  = "cubic foot of atmosphere",
	symbol  = "cu&nbsp;ft&nbsp;atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 2869.2044809344,
	default = "kJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["cufootnaturalgas"] = {
	name1  = "cubic foot of natural gas",
	name2  = "cubic foot of natural gas",
	symbol  = "cuftnaturalgas",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055.85262,
	default = "MJ",
	link   = "Conversion of units",
  },
  ["cuftatm"] = {
	name1  = "cubic foot of atmosphere",
	name2  = "cubic feet of atmosphere",
	symbol  = "cu&nbsp;ft&nbsp;atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 2869.2044809344,
	default = "kJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["cuftnaturalgas"] = {
	name1  = "cubic foot of natural gas",
	name2  = "cubic feet of natural gas",
	symbol  = "cuftnaturalgas",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055.85262,
	default = "MJ",
	link   = "Conversion of units",
  },
  ["cuydatm"] = {
	name1  = "cubic yard of atmosphere",
	name2  = "cubic yards of atmosphere",
	symbol  = "cu&nbsp;yd&nbsp;atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 77468.5209852288,
	default = "kJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["Eh"] = {
	name1  = "Hartree",
	symbol  = "''E''<sub>h</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.35974417e-18,
	default = "eV",
  },
  ["erg"] = {
	symbol  = "erg",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0000001,
	default = "µJ",
  },
  ["eV"] = {
	name1  = "electronvolt",
	symbol  = "eV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-19,
	default = "aJ",
  },
  ["feV"] = {
	name1  = "femtoelectronvolt",
	symbol  = "feV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-34,
	default = "yJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["foe"] = {
	symbol  = "foe",
	utype  = "energy",
	scale  = 1e44,
	default = "YJ",
	link   = "Foe (unit of energy)",
  },
  ["ftlb"] = {
	name1  = "foot-pound",
	symbol  = "ft·lb",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "J",
	link   = "Foot-pound (energy)",
  },
  ["ftlb-f"] = {
	name1  = "foot-pound force",
	name2  = "foot-pounds force",
	symbol  = "ft·lb<sub>f</sub>",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "J",
	link   = "Foot-pound (energy)",
  },
  ["ftlbf"] = {
	name1  = "foot-pound force",
	name2  = "foot-pounds force",
	symbol  = "ft·lbf",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "J",
	link   = "Foot-pound (energy)",
  },
  ["ftpdl"] = {
	name1  = "foot-poundal",
	symbol  = "ft·pdl",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0421401100938048,
	default = "J",
  },
  ["GeV"] = {
	name1  = "gigaelectronvolt",
	symbol  = "GeV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-10,
	default = "nJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["GLatm"] = {
	name1  = "gigalitre-atmosphere",
	name1_us = "gigaliter-atmosphere",
	symbol  = "GL·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325000000,
	default = "GJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["Glatm"] = {
	name1  = "gigalitre-atmosphere",
	name1_us = "gigaliter-atmosphere",
	symbol  = "Gl·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325000000,
	default = "GJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["gTNT"] = {
	name2  = "grams of TNT",
	symbol  = "gram of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["Gtoe"] = {
	name1  = "gigatonne of oil equivalent",
	name2  = "gigatonnes of oil equivalent",
	symbol  = "Gtoe",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.1868e19,
	default = "EJ",
	link   = "Tonne of oil equivalent",
  },
  ["GtonTNT"] = {
	name2  = "gigatons of TNT",
	symbol  = "gigaton of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e18,
	default = "EJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["GtTNT"] = {
	name2  = "gigatonnes of TNT",
	symbol  = "gigatonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e18,
	default = "EJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["GW.h"] = {
	name1  = "gigawatt-hour",
	symbol  = "GW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6e12,
	default = "TJ",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["GWh"] = {
	name1  = "gigawatt-hour",
	symbol  = "GWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6e12,
	default = "TJ",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["hph"] = {
	name1  = "horsepower-hour",
	symbol  = "hp·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 2684519.537696172792,
	default = "kWh",
	link   = "Horsepower",
  },
  ["impgalatm"] = {
	name1  = "imperial gallon-atmosphere",
	symbol  = "imp gal·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 460.63256925,
	default = "J",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["inlb"] = {
	name1  = "inch-pound",
	symbol  = "in·lb",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 0.1129848290276167,
	default = "mJ",
	link   = "Foot-pound (energy)",
  },
  ["inlb-f"] = {
	name1  = "inch-pound force",
	name2  = "inch-pounds force",
	symbol  = "in·lb<sub>f</sub>",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 0.1129848290276167,
	default = "mJ",
	link   = "Foot-pound (energy)",
  },
  ["inlbf"] = {
	name1  = "inch-pound force",
	name2  = "inch-pounds force",
	symbol  = "in·lbf",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 0.1129848290276167,
	default = "mJ",
	link   = "Foot-pound (energy)",
  },
  ["inoz-f"] = {
	name1  = "inch-ounce force",
	name2  = "inch-ounces force",
	symbol  = "in·oz<sub>f</sub>",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 0.00706155181422604375,
	default = "mJ",
	link   = "Foot-pound (energy)",
  },
  ["inozf"] = {
	name1  = "inch-ounce force",
	name2  = "inch-ounces force",
	symbol  = "in·ozf",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 0.00706155181422604375,
	default = "mJ",
	link   = "Foot-pound (energy)",
  },
  ["J"] = {
	_name1  = "joule",
	_symbol = "J",
	utype  = "energy",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "cal",
	link   = "Joule",
  },
  ["kBOE"] = {
	name1  = "kilo barrel of oil equivalent",
	name2  = "kilo barrels of oil equivalent",
	symbol  = "kBOE",
	utype  = "energy",
	scale  = 6.1178632e12,
	default = "TJ",
	link   = "Barrel of oil equivalent",
  },
  ["kcal"] = {
	name1  = "kilocalorie",
	symbol  = "kcal",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["kcal-15"] = {
	name1  = "kilocalorie (15°C)",
	name2  = "kilocalories (15°C)",
	symbol  = "kcal<sub>15</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4185.8,
	default = "kJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["kcal-IT"] = {
	name1  = "kilocalorie (International Steam Table)",
	name2  = "kilocalories (International Steam Table)",
	symbol  = "kcal<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4186.8,
	default = "kJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["kcal-th"] = {
	name1  = "kilocalorie (thermochemical)",
	name2  = "kilocalories (thermochemical)",
	symbol  = "kcal<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["kerg"] = {
	name1  = "kiloerg",
	symbol  = "kerg",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0001,
	default = "mJ",
	link   = "Erg",
  },
  ["keV"] = {
	name1  = "kiloelectronvolt",
	symbol  = "keV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-16,
	default = "fJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["kgTNT"] = {
	name2  = "kilograms of TNT",
	symbol  = "kilogram of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000,
	default = "MJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["kLatm"] = {
	name1  = "kilolitre-atmosphere",
	name1_us = "kiloliter-atmosphere",
	symbol  = "kL·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325,
	default = "kJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["klatm"] = {
	name1  = "kilolitre-atmosphere",
	name1_us = "kiloliter-atmosphere",
	symbol  = "kl·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325,
	default = "kJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["kt(TNT)"] = {
	name1  = "kilotonne",
	name1_us = "kiloton",
	symbol  = "kt",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e12,
	default = "TJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["ktoe"] = {
	name1  = "kilotonne of oil equivalent",
	name2  = "kilotonnes of oil equivalent",
	symbol  = "ktoe",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.1868e13,
	default = "TJ",
	link   = "Tonne of oil equivalent",
  },
  ["ktonTNT"] = {
	name1  = "kiloton of TNT",
	name2  = "kilotons of TNT",
	symbol  = "kt",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e12,
	default = "TJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["ktTNT"] = {
	name2  = "kilotonnes of TNT",
	symbol  = "kilotonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e12,
	default = "TJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["kW.h"] = {
	name1  = "kilowatt-hour",
	symbol  = "kW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600000,
	default = "MJ",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["kWh"] = {
	name1  = "kilowatt-hour",
	symbol  = "kWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600000,
	default = "MJ",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["Latm"] = {
	name1  = "litre-atmosphere",
	name1_us = "liter-atmosphere",
	symbol  = "L·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101.325,
	default = "J",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["latm"] = {
	name1  = "litre-atmosphere",
	name1_us = "liter-atmosphere",
	symbol  = "l·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101.325,
	default = "J",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["m3atm"] = {
	name1  = "cubic metre-atmosphere",
	name1_us = "cubic meter-atmosphere",
	symbol  = "m<sup>3</sup>·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325,
	default = "kJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["MBtu"] = {
	name1  = "thousand British thermal units",
	name2  = "thousand British thermal units",
	symbol  = "MBtu",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055.85262,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBTU-39F"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (39°F)",
	name2  = "thousand British thermal units (39°F)",
	symbol  = "MBTU<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059670,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBtu-39F"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (39°F)",
	name2  = "thousand British thermal units (39°F)",
	symbol  = "MBtu<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059670,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBTU-59F"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (59°F)",
	name2  = "thousand British thermal units (59°F)",
	symbol  = "MBTU<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054804,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBtu-59F"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (59°F)",
	name2  = "thousand British thermal units (59°F)",
	symbol  = "MBtu<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054804,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBTU-60F"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (60°F)",
	name2  = "thousand British thermal units (60°F)",
	symbol  = "MBTU<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054680,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBtu-60F"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (60°F)",
	name2  = "thousand British thermal units (60°F)",
	symbol  = "MBtu<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054680,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBTU-63F"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (63°F)",
	name2  = "thousand British thermal units (63°F)",
	symbol  = "MBTU<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054600,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBtu-63F"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (63°F)",
	name2  = "thousand British thermal units (63°F)",
	symbol  = "MBtu<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054600,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBTU-ISO"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (ISO)",
	name2  = "thousand British thermal units (ISO)",
	symbol  = "MBTU<sub>ISO</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055056,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBtu-ISO"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (ISO)",
	name2  = "thousand British thermal units (ISO)",
	symbol  = "MBtu<sub>ISO</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055056,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBTU-IT"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (IT)",
	name2  = "thousand British thermal units (IT)",
	symbol  = "MBTU<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055.85262,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBtu-IT"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (IT)",
	name2  = "thousand British thermal units (IT)",
	symbol  = "MBtu<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055.85262,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBTU-mean"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (mean)",
	name2  = "thousand British thermal units (mean)",
	symbol  = "MBTU<sub>mean</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055870,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBtu-mean"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (mean)",
	name2  = "thousand British thermal units (mean)",
	symbol  = "MBtu<sub>mean</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055870,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBTU-th"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (thermochemical)",
	name2  = "thousand British thermal units (thermochemical)",
	symbol  = "MBTU<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054350.26444,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MBtu-th"] = {
	name1  = "thousand British thermal units (thermochemical)",
	name2  = "thousand British thermal units (thermochemical)",
	symbol  = "MBtu<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054350.26444,
	default = "MJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["Mcal"] = {
	name1  = "megacalorie",
	symbol  = "Mcal",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000,
	default = "MJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["mcal"] = {
	name1  = "millicalorie",
	symbol  = "mcal",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.004184,
	default = "mJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["Mcal-15"] = {
	name1  = "megacalorie (15°C)",
	name2  = "megacalories (15°C)",
	symbol  = "Mcal<sub>15</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4185800,
	default = "MJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["mcal-15"] = {
	name1  = "millicalorie (15°C)",
	name2  = "millicalories (15°C)",
	symbol  = "mcal<sub>15</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0041858,
	default = "mJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["Mcal-IT"] = {
	name1  = "megacalorie (International Steam Table)",
	name2  = "megacalories (International Steam Table)",
	symbol  = "Mcal<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4186800,
	default = "MJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["mcal-IT"] = {
	name1  = "millicalorie (International Steam Table)",
	name2  = "millicalories (International Steam Table)",
	symbol  = "mcal<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0041868,
	default = "mJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["Mcal-th"] = {
	name1  = "megacalorie (thermochemical)",
	name2  = "megacalories (thermochemical)",
	symbol  = "Mcal<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000,
	default = "MJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["mcal-th"] = {
	name1  = "millicalorie (thermochemical)",
	name2  = "millicalories (thermochemical)",
	symbol  = "mcal<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.004184,
	default = "mJ",
	link   = "Calorie",
  },
  ["Merg"] = {
	name1  = "megaerg",
	symbol  = "Merg",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.1,
	default = "J",
	link   = "Erg",
  },
  ["merg"] = {
	name1  = "millierg",
	symbol  = "merg",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0000000001,
	default = "µJ",
	link   = "Erg",
  },
  ["MeV"] = {
	name1  = "megaelectronvolt",
	symbol  = "MeV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-13,
	default = "pJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["meV"] = {
	name1  = "millielectronvolt",
	symbol  = "meV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-22,
	default = "zJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["MLatm"] = {
	name1  = "megalitre-atmosphere",
	name1_us = "megaliter-atmosphere",
	symbol  = "ML·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325000,
	default = "MJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["Mlatm"] = {
	name1  = "megalitre-atmosphere",
	name1_us = "megaliter-atmosphere",
	symbol  = "Ml·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325000,
	default = "MJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["mLatm"] = {
	name1  = "millilitre-atmosphere",
	name1_us = "milliliter-atmosphere",
	symbol  = "L·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.101325,
	default = "mJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["mlatm"] = {
	name1  = "millilitre-atmosphere",
	name1_us = "milliliter-atmosphere",
	symbol  = "l·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.101325,
	default = "mJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["MMBtu"] = {
	name1  = "million British thermal units",
	name2  = "million British thermal units",
	symbol  = "MMBtu",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055852.62,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBTU-39F"] = {
	name1  = "million British thermal units (39°F)",
	name2  = "million British thermal units (39°F)",
	symbol  = "MMBTU<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059670000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBtu-39F"] = {
	name1  = "million British thermal units (39°F)",
	name2  = "million British thermal units (39°F)",
	symbol  = "MMBtu<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059670000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBTU-59F"] = {
	name1  = "million British thermal units (59°F)",
	name2  = "million British thermal units (59°F)",
	symbol  = "MMBTU<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054804000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBtu-59F"] = {
	name1  = "million British thermal units (59°F)",
	name2  = "million British thermal units (59°F)",
	symbol  = "MMBtu<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054804000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBTU-60F"] = {
	name1  = "million British thermal units (60°F)",
	name2  = "million British thermal units (60°F)",
	symbol  = "MMBTU<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054680000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBtu-60F"] = {
	name1  = "million British thermal units (60°F)",
	name2  = "million British thermal units (60°F)",
	symbol  = "MMBtu<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054680000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBTU-63F"] = {
	name1  = "million British thermal units (63°F)",
	name2  = "million British thermal units (63°F)",
	symbol  = "MMBTU<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054600000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBtu-63F"] = {
	name1  = "million British thermal units (63°F)",
	name2  = "million British thermal units (63°F)",
	symbol  = "MMBtu<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054600000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBTU-ISO"] = {
	name1  = "million British thermal units (ISO)",
	name2  = "million British thermal units (ISO)",
	symbol  = "MMBTU<sub>ISO</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055056000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBtu-ISO"] = {
	name1  = "million British thermal units (ISO)",
	name2  = "million British thermal units (ISO)",
	symbol  = "MMBtu<sub>ISO</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055056000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBTU-IT"] = {
	name1  = "million British thermal units (IT)",
	name2  = "million British thermal units (IT)",
	symbol  = "MMBTU<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055852.62,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBtu-IT"] = {
	name1  = "million British thermal units (IT)",
	name2  = "million British thermal units (IT)",
	symbol  = "MMBtu<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055852.62,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBTU-mean"] = {
	name1  = "million British thermal units (mean)",
	name2  = "million British thermal units (mean)",
	symbol  = "MMBTU<sub>mean</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055870000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBtu-mean"] = {
	name1  = "million British thermal units (mean)",
	name2  = "million British thermal units (mean)",
	symbol  = "MMBtu<sub>mean</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055870000,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBTU-th"] = {
	name1  = "million British thermal units (thermochemical)",
	name2  = "million British thermal units (thermochemical)",
	symbol  = "MMBTU<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054350264.44,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["MMBtu-th"] = {
	name1  = "million British thermal units (thermochemical)",
	name2  = "million British thermal units (thermochemical)",
	symbol  = "MMBtu<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054350264.44,
	default = "GJ",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["Mt(TNT)"] = {
	name1  = "megatonne",
	name1_us = "megaton",
	symbol  = "Mt",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e15,
	default = "PJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["Mtoe"] = {
	name1  = "megatonne of oil equivalent",
	name2  = "megatonnes of oil equivalent",
	symbol  = "Mtoe",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.1868e16,
	default = "PJ",
	link   = "Tonne of oil equivalent",
  },
  ["MtonTNT"] = {
	name1  = "megaton of TNT",
	name2  = "megatons of TNT",
	symbol  = "Mt",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e15,
	default = "PJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["mtonTNT"] = {
	name2  = "millitons of TNT",
	symbol  = "milliton of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000,
	default = "MJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["MtTNT"] = {
	name2  = "megatonnes of TNT",
	symbol  = "megatonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e15,
	default = "PJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["mtTNT"] = {
	name2  = "millitonnes of TNT",
	symbol  = "millitonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000,
	default = "MJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["MW.h"] = {
	name1  = "megawatt-hour",
	symbol  = "MW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600000000,
	default = "GJ",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["mW.h"] = {
	name1  = "milliwatt-hour",
	symbol  = "mW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6,
	default = "J",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["MWh"] = {
	name1  = "megawatt-hour",
	symbol  = "MWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600000000,
	default = "GJ",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["mWh"] = {
	name1  = "milliwatt-hour",
	symbol  = "mWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6,
	default = "J",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["neV"] = {
	name1  = "nanoelectronvolt",
	symbol  = "neV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-28,
	default = "yJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["PeV"] = {
	name1  = "petaelectronvolt",
	symbol  = "PeV",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0001602176487,
	default = "mJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["peV"] = {
	name1  = "picoelectronvolt",
	symbol  = "peV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-31,
	default = "yJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["quad"] = {
	name1  = "quadrillion British thermal units",
	name2  = "quadrillion British thermal units",
	symbol  = "quad",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.054804e18,
	default = "EJ",
	link   = "Quad (energy)",
  },
  ["Ry"] = {
	name1  = "rydberg",
	symbol  = "Ry",
	utype  = "energy",
	scale  = 2.1798741e-18,
	default = "eV",
	link   = "Rydberg constant",
  },
  ["scc"] = {
	name1  = "standard cubic centimetre",
	name1_us = "standard cubic centimeter",
	symbol  = "scc",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.101325,
	default = "mJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["scf"] = {
	name1  = "standard cubic foot",
	name2  = "standard cubic feet",
	symbol  = "scf",
	utype  = "energy",
	scale  = 2869.2044809344,
	default = "kJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["scfoot"] = {
	name1  = "standard cubic foot",
	name2  = "standard cubic foot",
	symbol  = "scf",
	utype  = "energy",
	scale  = 2869.2044809344,
	default = "kJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["scy"] = {
	name1  = "standard cubic yard",
	symbol  = "scy",
	utype  = "energy",
	scale  = 77468.5209852288,
	default = "kJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["sl"] = {
	name1  = "standard litre",
	name1_us = "standard liter",
	symbol  = "sl",
	utype  = "energy",
	scale  = 101.325,
	default = "J",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["t(TNT)"] = {
	name1  = "tonne",
	name1_us = "ton",
	symbol  = "t",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000000,
	default = "GJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["TeV"] = {
	name1  = "teraelectronvolt",
	symbol  = "TeV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-7,
	default = "µJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["th"] = {
	name1  = "thermie",
	symbol  = "th",
	utype  = "energy",
	scale  = 4186800,
	default = "MJ",
	link   = "Conversion of units",
  },
  ["thm-EC"] = {
	name1  = "therm (EC)",
	name2  = "therms (EC)",
	symbol  = "thm (EC)",
	utype  = "energy",
	scale  = 105506000,
	default = "MJ",
	link   = "Therm",
  },
  ["thm-UK"] = {
	name1  = "therm (UK)",
	name2  = "therms (UK)",
	symbol  = "thm (UK)",
	utype  = "energy",
	scale  = 105505585.257348,
	default = "MJ",
	link   = "Therm",
  },
  ["thm-US"] = {
	name1  = "therm (US)",
	name1_us = "therm (U.S.)",
	name2  = "therms (US)",
	name2_us = "therms (U.S.)",
	symbol  = "thm (US)",
	sym_us  = "thm (U.S.)",
	utype  = "energy",
	scale  = 105480400,
	default = "MJ",
	link   = "Therm",
  },
  ["toe"] = {
	name1  = "tonne of oil equivalent",
	name2  = "tonnes of oil equivalent",
	symbol  = "toe",
	utype  = "energy",
	scale  = 41868000000,
	default = "GJ",
  },
  ["tonTNT"] = {
	name2  = "tons of TNT",
	symbol  = "ton of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000000,
	default = "GJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["tTNT"] = {
	name2  = "tonnes of TNT",
	symbol  = "tonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000000,
	default = "GJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["TtonTNT"] = {
	name2  = "teratons of TNT",
	symbol  = "teraton of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e21,
	default = "ZJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["TtTNT"] = {
	name2  = "teratonnes of TNT",
	symbol  = "teratonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e21,
	default = "ZJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["TW.h"] = {
	name1  = "terawatt-hour",
	symbol  = "TW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6e15,
	default = "PJ",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["TWh"] = {
	name1  = "terawatt-hour",
	symbol  = "TWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6e15,
	default = "PJ",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["uerg"] = {
	name1  = "microerg",
	symbol  = "µerg",
	utype  = "energy",
	scale  = 1e-13,
	default = "nJ",
	link   = "Erg",
  },
  ["USgalatm"] = {
	name1  = "US gallon-atmosphere",
	name1_us = "U.S. gallon-atmosphere",
	symbol  = "US&nbsp;gal·atm",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;gal·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 383.5568490138,
	default = "J",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["W.h"] = {
	name1  = "watt-hour",
	symbol  = "W·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600,
	default = "kJ",
  },
  ["Wh"] = {
	name1  = "watt-hour",
	symbol  = "Wh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600,
	default = "kJ",
  },
  ["µerg"] = {
	name1  = "microerg",
	symbol  = "µerg",
	utype  = "energy",
	scale  = 1e-13,
	default = "nJ",
	link   = "Erg",
  },
  ["µeV"] = {
	name1  = "microelectronvolt",
	symbol  = "µeV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-25,
	default = "yJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["µLatm"] = {
	name1  = "microlitre-atmosphere",
	name1_us = "microliter-atmosphere",
	symbol  = "µL·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.000101325,
	default = "µJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["µlatm"] = {
	name1  = "microlitre-atmosphere",
	name1_us = "microliter-atmosphere",
	symbol  = "µl·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.000101325,
	default = "µJ",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["µtonTNT"] = {
	name2  = "microtons of TNT",
	symbol  = "microton of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["µtTNT"] = {
	name2  = "microtonnes of TNT",
	symbol  = "microtonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["µW.h"] = {
	name1  = "microwatt-hour",
	symbol  = "µW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0036,
	default = "mJ",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["µWh"] = {
	name1  = "microwatt-hour",
	symbol  = "µWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0036,
	default = "mJ",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["-kW.h"] = {
	target  = "kW.h",
	link   = "Kilowatt hour",
  },
  ["btu"] = {
	target  = "BTU",
  },
  ["Calorie"] = {
	target  = "Cal",
  },
  ["ft.lbf"] = {
	target  = "ftlbf",
  },
  ["ft·lb-f"] = {
	target  = "ftlb-f",
  },
  ["ft·lbf"] = {
	target  = "ftlbf",
  },
  ["g-cal-15"] = {
	target  = "cal-15",
  },
  ["g-cal-IT"] = {
	target  = "cal-IT",
  },
  ["g-cal-th"] = {
	target  = "cal-th",
  },
  ["g-kcal-15"] = {
	target  = "kcal-15",
  },
  ["g-kcal-IT"] = {
	target  = "kcal-IT",
  },
  ["g-kcal-th"] = {
	target  = "kcal-th",
  },
  ["g-Mcal-15"] = {
	target  = "Mcal-15",
  },
  ["g-mcal-15"] = {
	target  = "mcal-15",
  },
  ["g-Mcal-IT"] = {
	target  = "Mcal-IT",
  },
  ["g-mcal-IT"] = {
	target  = "mcal-IT",
  },
  ["g-Mcal-th"] = {
	target  = "Mcal-th",
  },
  ["g-mcal-th"] = {
	target  = "mcal-th",
  },
  ["GW-h"] = {
	target  = "GW.h",
  },
  ["GW·h"] = {
	target  = "GW.h",
  },
  ["Hartree"] = {
	target  = "Eh",
  },
  ["hp.h"] = {
	target  = "hph",
  },
  ["hp·h"] = {
	target  = "hph",
  },
  ["in.lb-f"] = {
	target  = "inlb-f",
  },
  ["in.lbf"] = {
	target  = "inlbf",
  },
  ["in.oz-f"] = {
	target  = "inoz-f",
  },
  ["in.ozf"] = {
	target  = "inozf",
  },
  ["in·lb-f"] = {
	target  = "inlb-f",
  },
  ["in·lbf"] = {
	target  = "inlbf",
  },
  ["in·oz-f"] = {
	target  = "inoz-f",
  },
  ["in·ozf"] = {
	target  = "inozf",
  },
  ["kbboe"] = {
	target  = "kBOE",
	symbol  = "kbboe",
  },
  ["kg-cal-15"] = {
	target  = "Cal-15",
  },
  ["kg-cal-IT"] = {
	target  = "Cal-IT",
  },
  ["kg-cal-th"] = {
	target  = "Cal-th",
  },
  ["kW-h"] = {
	target  = "kW.h",
  },
  ["kW·h"] = {
	target  = "kW.h",
  },
  ["MW-h"] = {
	target  = "MW.h",
  },
  ["mW-h"] = {
	target  = "mW.h",
  },
  ["MW·h"] = {
	target  = "MW.h",
  },
  ["mW·h"] = {
	target  = "mW.h",
  },
  ["TW-h"] = {
	target  = "TW.h",
  },
  ["TW·h"] = {
	target  = "TW.h",
  },
  ["U.S.galatm"] = {
	target  = "USgalatm",
	sp_us  = true,
  },
  ["ueV"] = {
	target  = "µeV",
  },
  ["uLatm"] = {
	target  = "µLatm",
  },
  ["ulatm"] = {
	target  = "µlatm",
  },
  ["usgalatm"] = {
	target  = "USgalatm",
  },
  ["utonTNT"] = {
	target  = "µtonTNT",
  },
  ["utTNT"] = {
	target  = "µtTNT",
  },
  ["uW-h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["uW.h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["uWh"] = {
	target  = "µWh",
  },
  ["uW·h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["W-h"] = {
	target  = "W.h",
  },
  ["W·h"] = {
	target  = "W.h",
  },
  ["µW-h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["µW·h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["μerg"] = {
	target  = "µerg",
  },
  ["μeV"] = {
	target  = "µeV",
  },
  ["μLatm"] = {
	target  = "µLatm",
  },
  ["μlatm"] = {
	target  = "µlatm",
  },
  ["μtonTNT"] = {
	target  = "µtonTNT",
  },
  ["μtTNT"] = {
	target  = "µtTNT",
  },
  ["μW-h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["μW.h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["μWh"] = {
	target  = "µWh",
  },
  ["μW·h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["kWh/100 km"] = {
	name1  = "kilowatt-hour per 100 kilometres",
	name1_us = "kilowatt-hour per 100 kilometers",
	name2  = "kilowatt-hours per 100 kilometres",
	name2_us = "kilowatt-hours per 100 kilometers",
	symbol  = "kW·h/100 km",
	utype  = "energy per unit length",
	scale  = 36,
	default = "MJ/km kWh/mi",
	link   = "Watt-hour",
  },
  ["MJ/100 km"] = {
	name1  = "megajoule per 100 kilometres",
	name1_us = "megajoule per 100 kilometers",
	name2  = "megajoules per 100 kilometres",
	name2_us = "megajoules per 100 kilometers",
	symbol  = "MJ/100 km",
	utype  = "energy per unit length",
	scale  = 10,
	default = "BTU/mi",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["BTU/mi"] = {
	per   = { "BTU", "mi" },
	utype  = "energy per unit length",
	default = "v > 1525 ! M ! k ! J/km",
  },
  ["kJ/km"] = {
	per   = { "kJ", "km" },
	utype  = "energy per unit length",
	default = "BTU/mi",
  },
  ["kWh/km"] = {
	per   = { "-kW.h", "km" },
	utype  = "energy per unit length",
	default = "MJ/km kWh/mi",
  },
  ["kWh/mi"] = {
	per   = { "-kW.h", "mi" },
	utype  = "energy per unit length",
	default = "kWh/km MJ/km",
  },
  ["MJ/km"] = {
	per   = { "MJ", "km" },
	utype  = "energy per unit length",
	default = "BTU/mi",
  },
  ["BTU/lb"] = {
	name1  = "British thermal unit per pound",
	name2  = "British thermal units per pound",
	symbol  = "BTU/lb",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 429.92261414790346,
	default = "kJ/kg",
	link   = "British thermal unit",
  },
  ["cal/g"] = {
	name1  = "calorie per gram",
	name2  = "calories per gram",
	symbol  = "cal/g",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4184,
	default = "J/g",
  },
  ["GJ/kg"] = {
	name1  = "gigajoule per kilogram",
	name2  = "gigajoules per kilogram",
	symbol  = "GJ/kg",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 1e9,
	default = "ktTNT/t",
	link   = "Joule",
  },
  ["J/g"] = {
	name1  = "joule per gram",
	name2  = "joules per gram",
	symbol  = "J/g",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 1000,
	default = "kcal/g",
	link   = "Joule",
  },
  ["kcal/g"] = {
	name1  = "kilocalorie per gram",
	name2  = "kilocalories per gram",
	symbol  = "kcal/g",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4184000,
	default = "kJ/g",
  },
  ["kJ/g"] = {
	name1  = "kilojoule per gram",
	name2  = "kilojoules per gram",
	symbol  = "kJ/g",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 1000000,
	default = "kcal/g",
	link   = "Joule",
  },
  ["kJ/kg"] = {
	name1  = "kilojoule per kilogram",
	name2  = "kilojoules per kilogram",
	symbol  = "kJ/kg",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 1000,
	default = "BTU/lb",
  },
  ["ktonTNT/MT"] = {
	name2  = "kilotons of TNT per metric ton",
	symbol  = "kiloton of TNT per metric ton",
	usename = 1,
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4184000000,
	default = "GJ/kg",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["ktTNT/t"] = {
	name2  = "kilotonnes of TNT per tonne",
	symbol  = "kilotonne of TNT per tonne",
	usename = 1,
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4184000000,
	default = "GJ/kg",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["MtonTNT/MT"] = {
	name2  = "megatons of TNT per metric ton",
	symbol  = "megaton of TNT per metric ton",
	usename = 1,
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4.184e12,
	default = "TJ/kg",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["MtTNT/MT"] = {
	name2  = "megatonnes of TNT per tonne",
	symbol  = "megatonne of TNT per tonne",
	usename = 1,
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4.184e12,
	default = "TJ/kg",
	link   = "TNT equivalent",
  },
  ["TJ/kg"] = {
	name1  = "terajoule per kilogram",
	name2  = "terajoules per kilogram",
	symbol  = "TJ/kg",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 1e12,
	default = "MtTNT/MT",
	link   = "Joule",
  },
  ["Cal/g"] = {
	per   = { "Cal", "g" },
	utype  = "energy per unit mass",
	default = "kJ/g",
  },
  ["BTU/cuft"] = {
	per   = { "BTU", "cuft" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "kJ/L",
  },
  ["Cal/12USoz(mL)serve"] = {
	per   = { "Cal", "-12USoz(mL)serve" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "kJ/L",
  },
  ["Cal/12USoz(ml)serve"] = {
	per   = { "Cal", "-12USoz(ml)serve" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "kJ/l",
  },
  ["Cal/12USozserve"] = {
	per   = { "Cal", "-12USozserve" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "kJ/L",
  },
  ["Cal/USoz"] = {
	per   = { "Cal", "USoz" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "kJ/ml",
  },
  ["kJ/L"] = {
	per   = { "kJ", "L" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "BTU/cuft",
  },
  ["kJ/l"] = {
	per   = { "kJ", "l" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "BTU/cuft",
  },
  ["kJ/ml"] = {
	per   = { "kJ", "ml" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "Cal/USoz",
  },
  ["Sv"] = {
	_name1  = "sievert",
	_symbol = "Sv",
	utype  = "equivalent radiation dose",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "rem",
	link   = "Sievert",
  },
  ["rem"] = {
	_name1  = "rem",
	_symbol = "rem",
	utype  = "equivalent radiation dose",
	scale  = 0.01,
	prefixes = 1,
	default = "Sv",
	link   = "Roentgen equivalent man",
  },
  ["g/km"] = {
	name1  = "gram per kilometre",
	name1_us = "gram per kilometer",
	name2  = "grams per kilometre",
	name2_us = "grams per kilometer",
	symbol  = "g/km",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 1e-6,
	default = "oz/mi",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["g/mi"] = {
	name1  = "gram per mile",
	name2  = "grams per mile",
	symbol  = "g/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 6.2137119223733397e-7,
	default = "g/km",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["gCO2/km"] = {
	name1  = "gram of CO<sub>2</sub> per kilometre",
	name1_us = "gram of CO<sub>2</sub> per kilometer",
	name2  = "grams of CO<sub>2</sub> per kilometre",
	name2_us = "grams of CO<sub>2</sub> per kilometer",
	symbol  = "g(CO<sub>2</sub>)/km",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 1e-6,
	default = "ozCO2/mi",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["gCO2/mi"] = {
	name1  = "gram of CO<sub>2</sub> per mile",
	name2  = "grams of CO<sub>2</sub> per mile",
	symbol  = "g(CO<sub>2</sub>)/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 6.2137119223733397e-7,
	default = "gCO2/km",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["kg/km"] = {
	name1  = "kilogram per kilometre",
	name1_us = "kilogram per kilometer",
	name2  = "kilograms per kilometre",
	name2_us = "kilograms per kilometer",
	symbol  = "kg/km",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 0.001,
	default = "lb/mi",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["kgCO2/km"] = {
	name1  = "kilogram of CO<sub>2</sub> per kilometre",
	name1_us = "kilogram of CO<sub>2</sub> per kilometer",
	name2  = "kilograms of CO<sub>2</sub> per kilometre",
	name2_us = "kilograms of CO<sub>2</sub> per kilometer",
	symbol  = "kg(CO<sub>2</sub>)/km",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 0.001,
	default = "lbCO2/mi",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["lb/mi"] = {
	name1  = "pound per mile",
	name2  = "pounds per mile",
	symbol  = "lb/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 0.00028184923173665794,
	default = "kg/km",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["lbCO2/mi"] = {
	name1  = "pound of CO<sub>2</sub> per mile",
	name2  = "pounds of CO<sub>2</sub> per mile",
	symbol  = "lb(CO<sub>2</sub>)/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 0.00028184923173665794,
	default = "kgCO2/km",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["oz/mi"] = {
	name1  = "ounce per mile",
	name2  = "ounces per mile",
	symbol  = "oz/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 1.7615576983541121e-5,
	default = "g/km",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["ozCO2/mi"] = {
	name1  = "ounce of CO<sub>2</sub> per mile",
	name2  = "ounces of CO<sub>2</sub> per mile",
	symbol  = "oz(CO<sub>2</sub>)/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 1.7615576983541121e-5,
	default = "gCO2/km",
	link   = "Exhaust gas",
  },
  ["cuft/a"] = {
	name1  = "cubic foot per annum",
	name2  = "cubic feet per annum",
	symbol  = "cu&nbsp;ft/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 8.9730672142368242e-10,
	default = "m3/a",
	link   = "Cubic foot per second",
  },
  ["cuft/d"] = {
	name1  = "cubic foot per day",
	name2  = "cubic feet per day",
	symbol  = "cu&nbsp;ft/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 3.2774128000000003e-7,
	default = "m3/d",
	link   = "Cubic foot per second",
  },
  ["cuft/h"] = {
	name1  = "cubic foot per hour",
	name2  = "cubic feet per hour",
	symbol  = "cu&nbsp;ft/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 7.8657907200000004e-6,
	default = "m3/h",
	link   = "Cubic foot per second",
  },
  ["cuft/min"] = {
	name1  = "cubic foot per minute",
	name2  = "cubic feet per minute",
	symbol  = "cu&nbsp;ft/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.00047194744319999999,
	default = "m3/min",
	link   = "Cubic foot#cubic foot per second",
  },
  ["cuft/s"] = {
	name1  = "cubic foot per second",
	name2  = "cubic feet per second",
	symbol  = "cu&nbsp;ft/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 28316846592e-12,
	default = "m3/s",
  },
  ["cumi/a"] = {
	name1  = "cubic mile per annum",
	name2  = "cubic miles per annum",
	symbol  = "cu&nbsp;mi/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 132.08171170940057,
	default = "km3/a",
	link   = "Cubic foot per second",
  },
  ["cuyd/h"] = {
	name1  = "cubic yard per hour",
	name2  = "cubic yards per hour",
	symbol  = "cuyd/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.00021237634944000001,
	default = "m3/h",
	link   = "Cubic foot per minute",
  },
  ["cuyd/s"] = {
	name1  = "cubic yard per second",
	name2  = "cubic yards per second",
	symbol  = "cu&nbsp;yd/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.76455485798400002,
	default = "m3/s",
  },
  ["Goilbbl/a"] = {
	name1  = "billion barrels per year",
	name2  = "billion barrels per year",
	symbol  = "Gbbl/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 5.0380033629933836,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e6 ! e9 ! m3/a",
	link   = "Barrel per day",
  },
  ["impgal/h"] = {
	name1  = "imperial gallon per hour",
	name2  = "imperial gallons per hour",
	symbol  = "imp&nbsp;gal/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.2628027777777779e-6,
	default = "m3/h",
	link   = "Gallon",
  },
  ["impgal/min"] = {
	name1  = "imperial gallon per minute",
	name2  = "imperial gallons per minute",
	symbol  = "imp gal/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 7.5768166666666671e-5,
	default = "m3/s",
	link   = "Gallon",
  },
  ["impgal/s"] = {
	name1  = "imperial gallon per second",
	name2  = "imperial gallons per second",
	symbol  = "impgal/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.00454609,
	default = "m3/s",
	link   = "Imperial gallons per second",
  },
  ["km3/a"] = {
	name1  = "cubic kilometre per annum",
	name1_us = "cubic kilometer per annum",
	name2  = "cubic kilometres per annum",
	name2_us = "cubic kilometers per annum",
	symbol  = "km<sup>3</sup>/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 31.68808781402895,
	default = "cumi/a",
	link   = "Cubic metre per second",
  },
  ["km3/d"] = {
	name1  = "cubic kilometre per day",
	name1_us = "cubic kilometer per day",
	name2  = "cubic kilometres per day",
	name2_us = "cubic kilometers per day",
	symbol  = "km<sup>3</sup>/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 11574.074074074075,
	default = "cuft/d",
	link   = "Cubic metre per second",
  },
  ["koilbbl/a"] = {
	name1  = "thousand barrels per year",
	name2  = "thousand barrels per year",
	symbol  = "kbbl/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 5.0380033629933841e-6,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3/a",
	link   = "Barrel per day",
  },
  ["koilbbl/d"] = {
	name1  = "thousand barrels per day",
	name2  = "thousand barrels per day",
	symbol  = "kbbl/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.0018401307283333335,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3/d",
	link   = "Barrel per day",
  },
  ["L/h"] = {
	name1  = "litre per hour",
	name1_us = "liter per hour",
	name2  = "litres per hour",
	name2_us = "liters per hour",
	symbol  = "L/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 2.7777777777777776e-7,
	default = "impgal/h USgal/h",
	link   = "Cubic metre per second",
  },
  ["L/min"] = {
	name1  = "litre per minute",
	name1_us = "liter per minute",
	name2  = "litres per minute",
	name2_us = "liters per minute",
	symbol  = "L/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.6666666666666667e-5,
	default = "impgal/min USgal/min",
	link   = "Cubic metre per second",
  },
  ["L/s"] = {
	name1  = "litre per second",
	name1_us = "liter per second",
	name2  = "litres per second",
	name2_us = "liters per second",
	symbol  = "L/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.001,
	default = "cuft/s",
	link   = "Cubic metre per second",
  },
  ["m3/a"] = {
	name1  = "cubic metre per annum",
	name1_us = "cubic meter per annum",
	name2  = "cubic metres per annum",
	name2_us = "cubic meters per annum",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 3.1688087814028947e-8,
	default = "cuft/a",
	link   = "Cubic metre per second",
  },
  ["m3/d"] = {
	name1  = "cubic metre per day",
	name1_us = "cubic meter per day",
	name2  = "cubic metres per day",
	name2_us = "cubic meters per day",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.1574074074074073e-5,
	default = "cuft/d",
	link   = "Cubic metre per second",
  },
  ["m3/h"] = {
	name1  = "cubic metre per hour",
	name1_us = "cubic meter per hour",
	name2  = "cubic metres per hour",
	name2_us = "cubic meters per hour",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.00027777777777777778,
	default = "cuft/h",
	link   = "Cubic metre per second",
  },
  ["m3/min"] = {
	name1  = "cubic metre per minute",
	name1_us = "cubic meter per minute",
	name2  = "cubic metres per minute",
	name2_us = "cubic meters per minute",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.016666666666666666,
	default = "cuft/min",
	link   = "Cubic metre per second",
  },
  ["m3/s"] = {
	name1  = "cubic metre per second",
	name1_us = "cubic meter per second",
	name2  = "cubic metres per second",
	name2_us = "cubic meters per second",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 1,
	default = "cuft/s",
  },
  ["Moilbbl/a"] = {
	name1  = "million barrels per year",
	name2  = "million barrels per year",
	symbol  = "Mbbl/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.0050380033629933837,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3/a",
	link   = "Barrel per day",
  },
  ["Moilbbl/d"] = {
	name1  = "million barrels per day",
	name2  = "million barrels per day",
	symbol  = "Mbbl/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.8401307283333335,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3/d",
	link   = "Barrel per day",
  },
  ["oilbbl/a"] = {
	name1  = "barrel per year",
	name2  = "barrels per year",
	symbol  = "bbl/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 5.0380033629933841e-9,
	default = "m3/a",
	link   = "Barrel per day",
  },
  ["oilbbl/d"] = {
	name1  = "barrel per day",
	name2  = "barrels per day",
	symbol  = "bbl/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.8401307283333336e-6,
	default = "m3/d",
  },
  ["Toilbbl/a"] = {
	name1  = "trillion barrels per year",
	name2  = "trillion barrels per year",
	symbol  = "Tbbl/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 5038.0033629933832,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e9 ! e12 ! m3/a",
	link   = "Barrel per day",
  },
  ["U.S.gal/d"] = {
	name1  = "U.S. gallon per day",
	name2  = "U.S. gallons per day",
	symbol  = "U.S.&nbsp;gal/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 4.3812636388888893e-8,
	default = "m3/s",
	customary= 1,
  },
  ["U.S.gal/h"] = {
	name1  = "gallon per hour",
	name2  = "gallons per hour",
	symbol  = "gal/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.0515032733333334e-6,
	default = "m3/h",
	link   = "Gallon",
	customary= 2,
  },
  ["U.S.gal/min"] = {
	name1  = "U.S. gallon per minute",
	name2  = "U.S. gallons per minute",
	symbol  = "U.S.&nbsp;gal/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 6.3090196400000003e-5,
	default = "m3/s",
	link   = "Gallon",
  },
  ["USgal/a"] = {
	name1  = "US gallon per year",
	name2  = "US gallons per year",
	symbol  = "US&nbsp;gal/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.1995246102365199e-10,
	default = "m3/s",
	link   = "US gallon per day",
  },
  ["USgal/d"] = {
	name1  = "US gallon per day",
	name2  = "US gallons per day",
	symbol  = "US&nbsp;gal/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 4.3812636388888893e-8,
	default = "m3/s",
  },
  ["USgal/h"] = {
	name1  = "gallon per hour",
	name2  = "gallons per hour",
	symbol  = "gal/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.0515032733333334e-6,
	default = "m3/h",
	link   = "Gallon",
	customary= 1,
  },
  ["USgal/min"] = {
	name1  = "US gallon per minute",
	name2  = "US gallons per minute",
	symbol  = "US&nbsp;gal/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 6.3090196400000003e-5,
	default = "m3/s",
	link   = "Gallon",
  },
  ["USgal/s"] = {
	name1  = "US gallon per second",
	name1_us = "U.S. gallon per second",
	name2  = "US gallons per second",
	name2_us = "U.S. gallons per second",
	symbol  = "USgal/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.003785411784,
	default = "m3/s",
	link   = "US gallons per second",
  },
  ["ft3/a"] = {
	target  = "cuft/a",
  },
  ["ft3/d"] = {
	target  = "cuft/d",
  },
  ["ft3/h"] = {
	target  = "cuft/h",
  },
  ["ft3/s"] = {
	target  = "cuft/s",
  },
  ["Gcuft/a"] = {
	target  = "e9cuft/a",
  },
  ["Gcuft/d"] = {
	target  = "e9cuft/d",
  },
  ["kcuft/a"] = {
	target  = "e3cuft/a",
  },
  ["kcuft/d"] = {
	target  = "e3cuft/d",
  },
  ["kcuft/s"] = {
	target  = "e3cuft/s",
  },
  ["Mcuft/a"] = {
	target  = "e6cuft/a",
  },
  ["Mcuft/d"] = {
	target  = "e6cuft/d",
  },
  ["Mcuft/s"] = {
	target  = "e6cuft/s",
  },
  ["m³/s"] = {
	target  = "m3/s",
  },
  ["Tcuft/a"] = {
	target  = "e12cuft/a",
  },
  ["Tcuft/d"] = {
	target  = "e12cuft/d",
  },
  ["u.s.gal/min"] = {
	target  = "U.S.gal/min",
  },
  ["usgal/min"] = {
	target  = "USgal/min",
  },
  ["-LTf"] = {
	name1  = "long ton-force",
	name2  = "long tons-force",
	symbol  = "LTf",
	utype  = "force",
	scale  = 9964.01641818352,
	default = "kN",
  },
  ["-STf"] = {
	name1  = "short ton-force",
	name2  = "short tons-force",
	symbol  = "STf",
	utype  = "force",
	scale  = 8896.443230521,
	default = "kN",
  },
  ["dyn"] = {
	name1  = "dyne",
	symbol  = "dyn",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00001,
	default = "gr-f",
  },
  ["g-f"] = {
	name1  = "gram-force",
	name2  = "grams-force",
	symbol  = "g<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00980665,
	default = "mN oz-f",
	link   = "Kilogram-force",
  },
  ["gf"] = {
	name1  = "gram-force",
	name2  = "grams-force",
	symbol  = "gf",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00980665,
	default = "mN ozf",
	link   = "Kilogram-force",
  },
  ["gr-f"] = {
	name1  = "grain-force",
	name2  = "grains-force",
	symbol  = "gr<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 0.0006354602307515,
	default = "µN",
	link   = "Pound-force",
  },
  ["grf"] = {
	name1  = "grain-force",
	name2  = "grains-force",
	symbol  = "grf",
	utype  = "force",
	scale  = 0.0006354602307515,
	default = "µN",
	link   = "Pound-force",
  },
  ["kdyn"] = {
	name1  = "kilodyne",
	symbol  = "kdyn",
	utype  = "force",
	scale  = 0.01,
	default = "oz-f",
	link   = "Dyne",
  },
  ["kg-f"] = {
	name1  = "kilogram-force",
	name2  = "kilograms-force",
	symbol  = "kg<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 9.80665,
	default = "N lb-f",
  },
  ["kgf"] = {
	name1  = "kilogram-force",
	name2  = "kilograms-force",
	symbol  = "kgf",
	utype  = "force",
	scale  = 9.80665,
	default = "N lbf",
  },
  ["kp"] = {
	name1  = "kilopond",
	symbol  = "kp",
	utype  = "force",
	scale  = 9.80665,
	default = "N lb-f",
	link   = "Kilogram-force",
  },
  ["L/T-f"] = {
	name1  = "long ton-force",
	name2  = "long tons-force",
	symbol  = "L/T<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 9964.01641818352,
	default = "kN",
  },
  ["L/Tf"] = {
	name1  = "long ton-force",
	name2  = "long tons-force",
	symbol  = "L/Tf",
	utype  = "force",
	scale  = 9964.01641818352,
	default = "kN",
  },
  ["lb-f"] = {
	name1  = "pound-force",
	name2  = "pounds-force",
	symbol  = "lb<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 4.4482216152605,
	default = "N",
  },
  ["lbf"] = {
	name1  = "pound-force",
	name2  = "pounds-force",
	symbol  = "lbf",
	utype  = "force",
	scale  = 4.4482216152605,
	default = "N",
  },
  ["lb(f)"] = {
	name1  = "pound",
	symbol  = "lb",
	utype  = "force",
	scale  = 4.4482216152605,
	default = "N",
	link   = "Pound-force",
  },
  ["LT-f"] = {
	name1  = "long ton-force",
	name2  = "long tons-force",
	symbol  = "LT<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 9964.01641818352,
	default = "kN",
  },
  ["LTf"] = {
	name1  = "long ton-force",
	name2  = "long tons-force",
	symbol  = "LTf",
	usename = 1,
	utype  = "force",
	scale  = 9964.01641818352,
	default = "kN",
  },
  ["Mdyn"] = {
	name1  = "megadyne",
	symbol  = "Mdyn",
	utype  = "force",
	scale  = 10,
	default = "lb-f",
	link   = "Dyne",
  },
  ["mdyn"] = {
	name1  = "millidyne",
	symbol  = "mdyn",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00000001,
	default = "gr-f",
	link   = "Dyne",
  },
  ["mg-f"] = {
	name1  = "milligram-force",
	name2  = "milligrams-force",
	symbol  = "mg<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00000980665,
	default = "µN gr-f",
	link   = "Kilogram-force",
  },
  ["mgf"] = {
	name1  = "milligram-force",
	name2  = "milligrams-force",
	symbol  = "mgf",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00000980665,
	default = "µN grf",
	link   = "Kilogram-force",
  },
  ["Mp"] = {
	name1  = "megapond",
	symbol  = "Mp",
	utype  = "force",
	scale  = 9806.65,
	default = "kN LT-f ST-f",
	link   = "Kilogram-force",
  },
  ["mp"] = {
	name1  = "millipond",
	symbol  = "mp",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00000980665,
	default = "µN gr-f",
	link   = "Kilogram-force",
  },
  ["N"] = {
	_name1  = "newton",
	_symbol = "N",
	utype  = "force",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "lb-f",
	link   = "Newton (unit)",
  },
  ["oz-f"] = {
	name1  = "ounce-force",
	name2  = "ounces-force",
	symbol  = "oz<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 0.2780138203095378125,
	default = "mN",
	link   = "Pound-force",
  },
  ["ozf"] = {
	name1  = "ounce-force",
	name2  = "ounces-force",
	symbol  = "ozf",
	utype  = "force",
	scale  = 0.2780138203095378125,
	default = "mN",
	link   = "Pound-force",
  },
  ["p"] = {
	name1  = "pond",
	symbol  = "p",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00980665,
	default = "mN oz-f",
	link   = "Kilogram-force",
  },
  ["pdl"] = {
	name1  = "poundal",
	symbol  = "pdl",
	utype  = "force",
	scale  = 0.138254954376,
	default = "N",
  },
  ["S/T-f"] = {
	name1  = "short ton-force",
	name2  = "short tons-force",
	symbol  = "S/T<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 8896.443230521,
	default = "kN",
  },
  ["S/Tf"] = {
	name1  = "short ton-force",
	name2  = "short tons-force",
	symbol  = "S/Tf",
	utype  = "force",
	scale  = 8896.443230521,
	default = "kN",
  },
  ["ST-f"] = {
	name1  = "short ton-force",
	name2  = "short tons-force",
	symbol  = "ST<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 8896.443230521,
	default = "kN",
  },
  ["STf"] = {
	name1  = "short ton-force",
	name2  = "short tons-force",
	symbol  = "STf",
	usename = 1,
	utype  = "force",
	scale  = 8896.443230521,
	default = "kN",
  },
  ["t-f"] = {
	name1  = "tonne-force",
	name2  = "tonnes-force",
	symbol  = "t<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 9806.65,
	default = "kN LT-f ST-f",
	link   = "Ton-force#Tonne-force",
  },
  ["tf"] = {
	name1  = "tonne-force",
	name2  = "tonnes-force",
	symbol  = "tf",
	utype  = "force",
	scale  = 9806.65,
	default = "kN LTf STf",
	link   = "Ton-force#Tonne-force",
  },
  ["dyne"] = {
	target  = "dyn",
  },
  ["newtons"] = {
	target  = "N",
  },
  ["poundal"] = {
	target  = "pdl",
  },
  ["tonne-force"] = {
	target  = "tf",
  },
  ["impgal/mi"] = {
	per   = { "@impgal", "mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "l/km USgal/mi",
  },
  ["km/L"] = {
	per   = { "km", "L" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
  },
  ["km/l"] = {
	per   = { "km", "l" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
  },
  ["L/100 km"] = {
	per   = { "L", "100km" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
	symlink = "[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]]",
  },
  ["l/100 km"] = {
	per   = { "l", "100km" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
	symlink = "[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|l/100 km]]",
  },
  ["L/km"] = {
	per   = { "L", "km" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
  },
  ["l/km"] = {
	per   = { "l", "km" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
  },
  ["mi/impqt"] = {
	per   = { "mi", "impqt" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "km/L",
  },
  ["mi/U.S.qt"] = {
	per   = { "mi", "U.S.qt" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "km/L",
  },
  ["mi/USqt"] = {
	per   = { "mi", "USqt" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "km/L",
  },
  ["mi/usqt"] = {
	per   = { "mi", "usqt" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "km/L",
  },
  ["mpgimp"] = {
	per   = { "mi", "@impgal" },
	symbol  = "mpg<sub><small>-imp</small></sub>",
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "L/100 km mpgus",
	symlink = "[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>",
  },
  ["mpgus"] = {
	per   = { "mi", "+USgal" },
	symbol  = "mpg<sub><small>-US</small></sub>",
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "L/100 km mpgimp",
	symlink = "[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>",
  },
  ["U.S.gal/mi"] = {
	per   = { "*U.S.gal", "mi" },
	sp_us  = true,
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "l/km impgal/mi",
  },
  ["usgal/mi"] = {
	per   = { "+USgal", "mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "l/km impgal/mi",
  },
  ["L/100km"] = {
	target  = "L/100 km",
  },
  ["l/100km"] = {
	target  = "l/100 km",
  },
  ["L100km"] = {
	shouldbe = "Use %{L/100 km%} (not %{L100km%})",
  },
  ["mpg"] = {
	shouldbe = "Use %{mpgus%} for miles per US gallon or %{mpgimp%} for miles per imperial gallon (not %{mpg%})",
  },
  ["mpgU.S."] = {
	target  = "mpgus",
	symbol  = "mpg<sub><small>-U.S.</small></sub>",
	sp_us  = true,
	symlink = "[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|U.S.]]</small></sub>",
  },
  ["mpgu.s."] = {
	target  = "mpgus",
	symbol  = "mpg<sub><small>-U.S.</small></sub>",
	sp_us  = true,
	symlink = "[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|U.S.]]</small></sub>",
  },
  ["mpgUS"] = {
	target  = "mpgus",
  },
  ["USgal/mi"] = {
	target  = "usgal/mi",
  },
  ["kPa/m"] = {
	per   = { "kPa", "-m-frac" },
	utype  = "fracture gradient",
	default = "psi/ft",
  },
  ["psi/ft"] = {
	per   = { "psi", "-ft-frac" },
	utype  = "fracture gradient",
	default = "kPa/m",
  },
  ["cm/km"] = {
	name1  = "centimetre per kilometre",
	name1_us = "centimeter per kilometer",
	name2  = "centimetres per kilometre",
	name2_us = "centimeters per kilometer",
	symbol  = "cm/km",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.00001,
	default = "ft/mi",
	link   = "Grade (slope)",
  },
  ["ft/mi"] = {
	name1  = "foot per mile",
	name2  = "feet per mile",
	symbol  = "ft/mi",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.00018939393939393939,
	default = "v < 5.28 ! c ! ! m/km",
	link   = "Grade (slope)",
  },
  ["ft/nmi"] = {
	name1  = "foot per nautical mile",
	name2  = "feet per nautical mile",
	symbol  = "ft/nmi",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.00016457883369330455,
	default = "v < 6.076 ! c ! ! m/km",
	link   = "Grade (slope)",
  },
  ["in/ft"] = {
	name1  = "inch per foot",
	name2  = "inches per foot",
	symbol  = "in/ft",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.083333333333333329,
	default = "mm/m",
	link   = "Grade (slope)",
  },
  ["in/mi"] = {
	name1  = "inch per mile",
	name2  = "inches per mile",
	symbol  = "in/mi",
	utype  = "gradient",
	scale  = 1.5782828282828283e-5,
	default = "v < 0.6336 ! m ! c ! m/km",
	link   = "Grade (slope)",
  },
  ["m/km"] = {
	name1  = "metre per kilometre",
	name1_us = "meter per kilometer",
	name2  = "metres per kilometre",
	name2_us = "meters per kilometer",
	symbol  = "m/km",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.001,
	default = "ft/mi",
	link   = "Grade (slope)",
  },
  ["mm/km"] = {
	name1  = "millimetre per kilometre",
	name1_us = "millimeter per kilometer",
	name2  = "millimetres per kilometre",
	name2_us = "millimeters per kilometer",
	symbol  = "mm/km",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.000001,
	default = "in/mi",
	link   = "Grade (slope)",
  },
  ["mm/m"] = {
	name1  = "millimetre per metre",
	name1_us = "millimeter per meter",
	name2  = "millimetres per metre",
	name2_us = "millimeters per meter",
	symbol  = "mm/m",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.001,
	default = "in/ft",
	link   = "Grade (slope)",
  },
  ["admi"] = {
	name1  = "admiralty mile",
	symbol  = "nmi&nbsp;(admiralty)",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.184,
	default = "km mi",
	link   = "Nautical mile",
  },
  ["AU"] = {
	name1  = "astronomical unit",
	symbol  = "AU",
	utype  = "length",
	scale  = 149597870700,
	default = "km mi",
  },
  ["Brnmi"] = {
	name1  = "British nautical mile",
	symbol  = "(Brit)&nbsp;nmi",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.184,
	default = "km mi",
	link   = "Nautical mile",
  },
  ["bu"] = {
	name2  = "bu",
	symbol  = "bu",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 0.0030303030303030303,
	default = "mm",
	link   = "Japanese units of measurement#Length",
  },
  ["ch"] = {
	name1  = "chain",
	symbol  = "ch",
	utype  = "length",
	scale  = 20.1168,
	default = "ft m",
	subdivs = { ["ft"] = { 66, default = "m" }, ["yd"] = { 22, default = "m" } },
	link   = "Chain (unit)",
  },
  ["chain"] = {
	symbol  = "chain",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 20.1168,
	default = "ft m",
	subdivs = { ["ft"] = { 66, default = "m" }, ["yd"] = { 22, default = "m" } },
	link   = "Chain (unit)",
  },
  ["dpcm"] = {
	name2  = "dot/cm",
	symbol  = "dot/cm",
	utype  = "length",
	scale  = 100,
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "dpi",
	link   = "Dots per inch",
  },
  ["dpi"] = {
	name2  = "DPI",
	symbol  = "DPI",
	utype  = "length",
	scale  = 39.370078740157481,
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "pitch",
	link   = "Dots per inch",
  },
  ["fathom"] = {
	symbol  = "fathom",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 1.8288,
	default = "ft m",
  },
  ["foot"] = {
	name1  = "foot",
	name2  = "foot",
	symbol  = "ft",
	utype  = "length",
	scale  = 0.3048,
	default = "m",
	subdivs = { ["in"] = { 12, default = "m" } },
	link   = "Foot (unit)",
  },
  ["ft"] = {
	name1  = "foot",
	name2  = "feet",
	symbol  = "ft",
	utype  = "length",
	scale  = 0.3048,
	exception= "integer_more_precision",
	default = "m",
	subdivs = { ["in"] = { 12, default = "m" } },
	link   = "Foot (unit)",
  },
  ["furlong"] = {
	symbol  = "furlong",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 201.168,
	default = "ft m",
  },
  ["Gly"] = {
	name1  = "gigalight-year",
	symbol  = "Gly",
	utype  = "length",
	scale  = 9.4607304725808e24,
	default = "Mpc",
	link   = "Light-year#Distances in light-years",
  },
  ["Gpc"] = {
	name1  = "gigaparsec",
	symbol  = "Gpc",
	utype  = "length",
	scale  = 3.0856775814671916e25,
	default = "Gly",
	link   = "Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs",
  },
  ["hand"] = {
	name1  = "hand",
	symbol  = "h",
	utype  = "length",
	builtin = "hand",
	scale  = 0.1016,
	iscomplex= true,
	default = "in cm",
	link   = "Hand (unit)",
  },
  ["in"] = {
	name1  = "inch",
	name2  = "inches",
	symbol  = "in",
	utype  = "length",
	scale  = 0.0254,
	exception= "subunit_more_precision",
	default = "mm",
  },
  ["inabbreviated"] = {
	name2  = "in",
	symbol  = "in",
	utype  = "length",
	scale  = 0.0254,
	default = "mm",
	link   = "Inch",
  },
  ["kly"] = {
	name1  = "kilolight-year",
	symbol  = "kly",
	utype  = "length",
	scale  = 9.4607304725808e18,
	default = "pc",
	link   = "Light-year#Distances in light-years",
  },
  ["kpc"] = {
	name1  = "kiloparsec",
	symbol  = "kpc",
	utype  = "length",
	scale  = 3.0856775814671916e19,
	default = "kly",
	link   = "Parsec#Parsecs and kiloparsecs",
  },
  ["LD"] = {
	name1  = "lunar distance",
	symbol  = "LD",
	utype  = "length",
	scale  = 384403000,
	default = "km mi",
	link   = "Lunar distance (astronomy)",
  },
  ["league"] = {
	symbol  = "league",
	utype  = "length",
	scale  = 4828.032,
	default = "km",
	link   = "League (unit)",
  },
  ["ly"] = {
	name1  = "light-year",
	symbol  = "ly",
	utype  = "length",
	scale  = 9.4607304725808e15,
	default = "AU",
  },
  ["m"] = {
	_name1  = "metre",
	_name1_us= "meter",
	_symbol = "m",
	utype  = "length",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "v > 0 and v < 3 ! ftin ! ft",
	link   = "Metre",
  },
  ["mi"] = {
	name1  = "mile",
	symbol  = "mi",
	utype  = "length",
	scale  = 1609.344,
	default = "km",
	subdivs = { ["ch"] = { 80, default = "km" }, ["chain"] = { 80, default = "km" }, ["ft"] = { 5280, default = "km" }, ["yd"] = { 1760, default = "km" } },
  },
  ["mil"] = {
	symbol  = "mil",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 0.0000254,
	default = "mm",
	link   = "Thou (unit of length)",
  },
  ["Mly"] = {
	name1  = "megalight-year",
	symbol  = "Mly",
	utype  = "length",
	scale  = 9.4607304725808e21,
	default = "kpc",
	link   = "Light-year#Distances in light-years",
  },
  ["Mpc"] = {
	name1  = "megaparsec",
	symbol  = "Mpc",
	utype  = "length",
	scale  = 3.0856775814671916e22,
	default = "Mly",
	link   = "Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs",
  },
  ["NM"] = {
	name1  = "nautical mile",
	symbol  = "NM",
	utype  = "length",
	scale  = 1852,
	default = "km mi",
  },
  ["nmi"] = {
	name1  = "nautical mile",
	symbol  = "nmi",
	utype  = "length",
	scale  = 1852,
	default = "km mi",
  },
  ["oldUKnmi"] = {
	name1  = "nautical mile",
	symbol  = "nmi",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.184,
	default = "km mi",
  },
  ["oldUSnmi"] = {
	name1  = "nautical mile",
	symbol  = "nmi",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.24496,
	default = "km mi",
  },
  ["pc"] = {
	name1  = "parsec",
	symbol  = "pc",
	utype  = "length",
	scale  = 3.0856775814671916e16,
	default = "ly",
  },
  ["perch"] = {
	name2  = "perches",
	symbol  = "perch",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 5.0292,
	default = "ft m",
	link   = "Rod (unit)",
  },
  ["pitch"] = {
	name2  = "µm",
	symbol  = "µm",
	utype  = "length",
	scale  = 1e-6,
	default = "dpi",
	defkey  = "pitch",
	linkey  = "pitch",
	link   = "Dots per inch",
  },
  ["pole"] = {
	symbol  = "pole",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 5.0292,
	default = "ft m",
	link   = "Rod (unit)",
  },
  ["pre1954U.S.nmi"] = {
	name1  = "(pre-1954&nbsp;U.S.) nautical mile",
	symbol  = "(pre-1954&nbsp;U.S.) nmi",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.24496,
	default = "km mi",
	link   = "Nautical mile",
  },
  ["pre1954USnmi"] = {
	name1  = "(pre-1954&nbsp;US) nautical mile",
	name1_us = "(pre-1954&nbsp;U.S.) nautical mile",
	symbol  = "(pre-1954&nbsp;US) nmi",
	sym_us  = "(pre-1954&nbsp;U.S.) nmi",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.24496,
	default = "km mi",
	link   = "Nautical mile",
  },
  ["rd"] = {
	name1  = "rod",
	symbol  = "rd",
	utype  = "length",
	scale  = 5.0292,
	default = "ft m",
	link   = "Rod (unit)",
  },
  ["royal cubit"] = {
	name1  = "royal cubit",
	symbol  = "cu",
	utype  = "length",
	scale  = 0.524,
	default = "mm",
  },
  ["rtkm"] = {
	name1  = "route kilometre",
	name1_us = "route kilometer",
	symbol  = "km",
	utype  = "length",
	scale  = 1000,
	default = "mi",
	link   = "Kilometre",
  },
  ["rtmi"] = {
	name1  = "route mile",
	symbol  = "mi",
	utype  = "length",
	scale  = 1609.344,
	default = "km",
	link   = "Mile",
  },
  ["shaku"] = {
	name2  = "shaku",
	symbol  = "shaku",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 0.30303030303030304,
	default = "m",
	link   = "Japanese units of measurement#Length",
  },
  ["sm"] = {
	name1  = "smoot",
	symbol  = "sm",
	utype  = "length",
	scale  = 1.70180,
	default = "m",
	link   = "Smoot (unit)",
  },
  ["smi"] = {
	name1  = "statute mile",
	symbol  = "mi",
	utype  = "length",
	scale  = 1609.344,
	default = "km",
	subdivs = { ["chain"] = { 80, default = "km" } },
  },
  ["sun"] = {
	name2  = "sun",
	symbol  = "sun",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 0.030303030303030304,
	default = "mm",
	link   = "Japanese units of measurement#Length",
  },
  ["thou"] = {
	name2  = "thou",
	symbol  = "thou",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 0.0000254,
	default = "mm",
	link   = "Thou (unit of length)",
  },
  ["verst"] = {
	symbol  = "verst",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 1066.8,
	default = "km mi",
  },
  ["yd"] = {
	name1  = "yard",
	symbol  = "yd",
	utype  = "length",
	scale  = 0.9144,
	default = "m",
	subdivs = { ["ft"] = { 3, default = "m" } },
  },
  ["µin"] = {
	name1  = "microinch",
	name2  = "microinches",
	symbol  = "µin",
	utype  = "length",
	scale  = 0.0000000254,
	default = "nm",
	link   = "SI prefix#Non-SI units",
  },
  ["Å"] = {
	name1  = "ångström",
	symbol  = "Å",
	utype  = "length",
	scale  = 0.0000000001,
	default = "in",
	link   = "Angstrom",
  },
  ["-ft-frac"] = {
	target  = "ft",
	link   = "Fracture gradient",
  },
  ["-in-stiff"] = {
	target  = "in",
	link   = "Stiffness",
  },
  ["-m-frac"] = {
	target  = "m",
	link   = "Fracture gradient",
  },
  ["-m-stiff"] = {
	target  = "m",
	link   = "Stiffness",
  },
  ["100km"] = {
	target  = "km",
	multiplier= 100,
  },
  ["admiralty nmi"] = {
	target  = "oldUKnmi",
  },
  ["angstrom"] = {
	target  = "Å",
  },
  ["feet"] = {
	shouldbe = "Use %{ft%} (not %{feet%})",
  },
  ["hands"] = {
	target  = "hand",
  },
  ["inch"] = {
	target  = "in",
  },
  ["light-year"] = {
	shouldbe = "Use %{ly%} (not %{light-year%})",
  },
  ["light-years"] = {
	shouldbe = "Use %{ly%} (not %{light-years%})",
  },
  ["meter"] = {
	shouldbe = "Use %{m%} (not %{meter%})",
  },
  ["meters"] = {
	shouldbe = "Use %{m%} (not %{meters%})",
  },
  ["metre"] = {
	shouldbe = "Use %{m%} (not %{metre%})",
  },
  ["metres"] = {
	shouldbe = "Use %{m%} (not %{metres%})",
  },
  ["micrometre"] = {
	target  = "µm",
  },
  ["mile"] = {
	target  = "mi",
  },
  ["miles"] = {
	target  = "mi",
  },
  ["parsec"] = {
	target  = "pc",
  },
  ["rod"] = {
	target  = "rd",
  },
  ["smoot"] = {
	target  = "sm",
  },
  ["uin"] = {
	target  = "µin",
  },
  ["yard"] = {
	target  = "yd",
  },
  ["yards"] = {
	target  = "yd",
  },
  ["yds"] = {
	target  = "yd",
  },
  ["μin"] = {
	target  = "µin",
  },
  ["dtex"] = {
	name1  = "decitex",
	name2  = "decitex",
	symbol  = "dtex",
	utype  = "linear density",
	scale  = 1e-7,
	default = "lb/yd",
	link   = "Units of textile measurement#Tex",
  },
  ["kg/cm"] = {
	name1  = "kilogram per centimetre",
	name1_us = "kilogram per centimeter",
	name2  = "kilograms per centimetre",
	name2_us = "kilograms per centimeter",
	symbol  = "kg/cm",
	utype  = "linear density",
	scale  = 100,
	default = "lb/yd",
	link   = "Linear density",
  },
  ["kg/m"] = {
	name1  = "kilogram per metre",
	name1_us = "kilogram per meter",
	name2  = "kilograms per metre",
	name2_us = "kilograms per meter",
	symbol  = "kg/m",
	utype  = "linear density",
	scale  = 1,
	default = "lb/yd",
	link   = "Linear density",
  },
  ["lb/ft"] = {
	name1  = "pound per foot",
	name2  = "pounds per foot",
	symbol  = "lb/ft",
	utype  = "linear density",
	scale  = 1.4881639435695539,
	default = "kg/m",
	link   = "Linear density",
  },
  ["lb/yd"] = {
	name1  = "pound per yard",
	name2  = "pounds per yard",
	symbol  = "lb/yd",
	utype  = "linear density",
	scale  = 0.49605464785651798,
	default = "kg/m",
	link   = "Linear density",
  },
  ["G"] = {
	name1  = "gauss",
	name2  = "gauss",
	symbol  = "G",
	utype  = "magnetic field strength",
	scale  = 0.0001,
	default = "T",
	link   = "Gauss (unit)",
  },
  ["T"] = {
	_name1  = "tesla",
	_symbol = "T",
	utype  = "magnetic field strength",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "G",
	link   = "Tesla (unit)",
  },
  ["A/m"] = {
	name1  = "ampere per metre",
	name1_us = "ampere per meter",
	name2  = "amperes per metre",
	name2_us = "amperes per meter",
	symbol  = "A/m",
	utype  = "magnetizing field",
	scale  = 1,
	default = "Oe",
	link   = "Magnetic field#Units",
  },
  ["kA/m"] = {
	name1  = "kiloampere per metre",
	name1_us = "kiloampere per meter",
	name2  = "kiloamperes per metre",
	name2_us = "kiloamperes per meter",
	symbol  = "kA/m",
	utype  = "magnetizing field",
	scale  = 1000,
	default = "kOe",
	link   = "Magnetic field#Units",
  },
  ["MA/m"] = {
	name1  = "megaampere per metre",
	name1_us = "megaampere per meter",
	name2  = "megaamperes per metre",
	name2_us = "megaamperes per meter",
	symbol  = "MA/m",
	utype  = "magnetizing field",
	scale  = 1e6,
	default = "kOe",
	link   = "Magnetic field#Units",
  },
  ["Oe"] = {
	_name1  = "oersted",
	_symbol = "Oe",
	utype  = "magnetizing field",
	scale  = 79.5774715,
	prefixes = 1,
	default = "kA/m",
	link   = "Oersted",
  },
  ["--Lcwt"] = {
	name1  = "hundredweight",
	symbol  = "Lcwt",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 50.80234544,
	default = "lb",
  },
  ["--Scwt"] = {
	name1  = "hundredweight",
	symbol  = "Scwt",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 45.359237,
	default = "lb",
	link   = "Short hundredweight",
  },
  ["-LT"] = {
	name1  = "long ton",
	symbol  = "LT",
	utype  = "mass",
	scale  = 1016.0469088,
	default = "t",
  },
  ["-Scwt"] = {
	name1  = "short hundredweight",
	symbol  = "Scwt",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 45.359237,
	default = "lb",
  },
  ["-ST"] = {
	name1  = "short ton",
	symbol  = "ST",
	utype  = "mass",
	scale  = 907.18474,
	default = "t",
  },
  ["carat"] = {
	symbol  = "carat",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 0.0002,
	default = "g",
	link   = "Carat (mass)",
  },
  ["drachm"] = {
	name1_us = "dram",
	symbol  = "drachm",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 0.001771845195,
	default = "g",
	link   = "Dram (unit)",
  },
  ["dram"] = {
	name1_us = "dram",
	symbol  = "drachm",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 0.001771845195,
	default = "g",
	link   = "Dram (unit)",
  },
  ["dwt"] = {
	name1  = "pennyweight",
	symbol  = "dwt",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.00155517384,
	default = "oz g",
  },
  ["DWton"] = {
	symbol  = "deadweight ton",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 1016.0469088,
	default = "DWtonne",
	link   = "Tonnage",
  },
  ["DWtonne"] = {
	symbol  = "deadweight tonne",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 1000,
	default = "DWton",
	link   = "Tonnage",
  },
  ["g"] = {
	_name1  = "gram",
	_symbol = "g",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.001,
	prefixes = 1,
	default = "oz",
	link   = "Gram",
  },
  ["gr"] = {
	name1  = "grain",
	symbol  = "gr",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.00006479891,
	default = "g",
	link   = "Grain (unit)",
  },
  ["Gt"] = {
	name1  = "gigatonne",
	symbol  = "Gt",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000000000000,
	default = "LT ST",
	link   = "Tonne",
  },
  ["impgalh2o"] = {
	name1  = "imperial gallon of water",
	name2  = "imperial gallons of water",
	symbol  = "imp&nbsp;gal H<sub>2</sub>O",
	utype  = "mass",
	scale  = 4.5359236999999499,
	default = "lb kg",
	link   = "Imperial gallon",
  },
  ["kt"] = {
	name1  = "kilotonne",
	symbol  = "kt",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000000,
	default = "LT ST",
	link   = "Tonne",
  },
  ["lb"] = {
	name1  = "pound",
	symbol  = "lb",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.45359237,
	exception= "integer_more_precision",
	default = "kg",
	subdivs = { ["oz"] = { 16, default = "kg" } },
	link   = "Pound (mass)",
  },
  ["Lcwt"] = {
	name1  = "long hundredweight",
	symbol  = "Lcwt",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 50.80234544,
	default = "lb",
	subdivs = { ["qtr"] = { 4, default = "kg", name = "qtr" }, ["st"] = { 8, default = "kg" } },
	link   = "Hundredweight",
  },
  ["long cwt"] = {
	name1  = "long hundredweight",
	symbol  = "long&nbsp;cwt",
	utype  = "mass",
	scale  = 50.80234544,
	default = "lb kg",
	link   = "Hundredweight",
  },
  ["long qtr"] = {
	name1  = "long quarter",
	symbol  = "long&nbsp;qtr",
	utype  = "mass",
	scale  = 12.70058636,
	default = "lb kg",
	link   = "Avoirdupois",
  },
  ["long ton"] = {
	symbol  = "long ton",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 1016.0469088,
	default = "t",
  },
  ["LT"] = {
	symbol  = "long ton",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 1016.0469088,
	default = "t",
	subdivs = { ["Lcwt"] = { 20, default = "t", unit = "--Lcwt", name = "cwt" } },
  },
  ["lt"] = {
	name1  = "long ton",
	symbol  = "LT",
	utype  = "mass",
	scale  = 1016.0469088,
	default = "t",
  },
  ["metric ton"] = {
	symbol  = "metric ton",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 1000,
	default = "long ton",
	link   = "Tonne",
  },
  ["MT"] = {
	name1  = "metric ton",
	symbol  = "t",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000,
	default = "LT ST",
	link   = "Tonne",
  },
  ["Mt"] = {
	name1  = "megatonne",
	symbol  = "Mt",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000000000,
	default = "LT ST",
	link   = "Tonne",
  },
  ["oz"] = {
	name1  = "ounce",
	symbol  = "oz",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.028349523125,
	default = "g",
  },
  ["ozt"] = {
	name1  = "troy ounce",
	symbol  = "ozt",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.0311034768,
	default = "oz g",
  },
  ["pdr"] = {
	name1  = "pounder",
	symbol  = "pdr",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.45359237,
	default = "kg",
	link   = "Pound (mass)",
  },
  ["qtr"] = {
	name1  = "quarter",
	symbol  = "qtr",
	utype  = "mass",
	scale  = 12.70058636,
	default = "lb kg",
	subdivs = { ["lb"] = { 28, default = "kg" } },
	link   = "Avoirdupois",
  },
  ["Scwt"] = {
	name1  = "short hundredweight",
	name2  = "short hundredweight",
	symbol  = "Scwt",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 45.359237,
	default = "lb",
  },
  ["short cwt"] = {
	name1  = "short hundredweight",
	symbol  = "short&nbsp;cwt",
	utype  = "mass",
	scale  = 45.359237,
	default = "lb kg",
	link   = "Hundredweight",
  },
  ["short qtr"] = {
	name1  = "short quarter",
	symbol  = "short&nbsp;qtr",
	utype  = "mass",
	scale  = 11.33980925,
	default = "lb kg",
	link   = "Avoirdupois",
  },
  ["short ton"] = {
	symbol  = "short ton",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 907.18474,
	default = "t",
  },
  ["shtn"] = {
	name1  = "short ton",
	symbol  = "sh&nbsp;tn",
	utype  = "mass",
	scale  = 907.18474,
	default = "t",
  },
  ["shton"] = {
	symbol  = "ton",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 907.18474,
	default = "t",
  },
  ["solar mass"] = {
	name1  = "solar mass",
	name2  = "solar masses",
	symbol  = "M<sub>☉</sub>",
	utype  = "mass",
	scale  = 1.98855e30,
	default = "kg",
  },
  ["ST"] = {
	symbol  = "short ton",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 907.18474,
	default = "t",
	subdivs = { ["Scwt"] = { 20, default = "t", unit = "--Scwt" } },
  },
  ["st"] = {
	name1  = "stone",
	name2  = "stone",
	symbol  = "st",
	utype  = "mass",
	scale  = 6.35029318,
	default = "lb kg",
	subdivs = { ["lb"] = { 14, default = "kg lb" } },
	link   = "Stone (unit)",
  },
  ["t"] = {
	name1  = "tonne",
	name1_us = "metric ton",
	symbol  = "t",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000,
	default = "LT ST",
  },
  ["tonne"] = {
	name1  = "tonne",
	name1_us = "metric ton",
	symbol  = "t",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000,
	default = "shton",
  },
  ["troy pound"] = {
	symbol  = "troy pound",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 0.3732417216,
	default = "lb kg",
	link   = "Troy weight",
  },
  ["usgalh2o"] = {
	name1  = "US gallon of water",
	name1_us = "U.S. gallon of water",
	name2  = "US gallons of water",
	name2_us = "U.S. gallons of water",
	symbol  = "US&nbsp;gal H<sub>2</sub>O",
	utype  = "mass",
	scale  = 3.7776215836051126,
	default = "lb kg",
	link   = "United States customary units#Fluid volume",
  },
  ["viss"] = {
	name2  = "viss",
	symbol  = "viss",
	utype  = "mass",
	scale  = 1.632932532,
	default = "kg",
	link   = "Burmese units of measurement#mass",
  },
  ["billion tonne"] = {
	target  = "e9t",
  },
  ["kilogram"] = {
	shouldbe = "Use %{kg%} (not %{kilogram%})",
  },
  ["kilotonne"] = {
	target  = "kt",
  },
  ["lbs"] = {
	target  = "lb",
  },
  ["lbt"] = {
	target  = "troy pound",
  },
  ["lcwt"] = {
	target  = "Lcwt",
  },
  ["mcg"] = {
	target  = "µg",
  },
  ["million tonne"] = {
	target  = "e6t",
  },
  ["scwt"] = {
	target  = "Scwt",
  },
  ["stone"] = {
	target  = "st",
  },
  ["thousand tonne"] = {
	target  = "e3t",
  },
  ["tonnes"] = {
	target  = "t",
  },
  ["kg/kW"] = {
	name1  = "kilogram per kilowatt",
	name2  = "kilograms per kilowatt",
	symbol  = "kg/kW",
	utype  = "mass per unit power",
	scale  = 0.001,
	default = "lb/hp",
	link   = "Kilowatt",
  },
  ["lb/hp"] = {
	name1  = "pound per horsepower",
	name2  = "pounds per horsepower",
	symbol  = "lb/hp",
	utype  = "mass per unit power",
	scale  = 0.00060827738784176115,
	default = "kg/kW",
	link   = "Horsepower",
  },
  ["kg/h"] = {
	per   = { "kg", "h" },
	utype  = "mass per unit time",
	default = "lb/h",
  },
  ["lb/h"] = {
	per   = { "lb", "h" },
	utype  = "mass per unit time",
	default = "kg/h",
  },
  ["g-mol/d"] = {
	name1  = "gram-mole per day",
	name2  = "gram-moles per day",
	symbol  = "g-mol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1.1574074074074073e-5,
	default = "µmol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["g-mol/h"] = {
	name1  = "gram-mole per hour",
	name2  = "gram-moles per hour",
	symbol  = "g-mol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.00027777777777777778,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["g-mol/min"] = {
	name1  = "gram-mole per minute",
	name2  = "gram-moles per minute",
	symbol  = "g-mol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.016666666666666666,
	default = "g-mol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["g-mol/s"] = {
	name1  = "gram-mole per second",
	name2  = "gram-moles per second",
	symbol  = "g-mol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1,
	default = "lb-mol/min",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["gmol/d"] = {
	name1  = "gram-mole per day",
	name2  = "gram-moles per day",
	symbol  = "gmol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1.1574074074074073e-5,
	default = "µmol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["gmol/h"] = {
	name1  = "gram-mole per hour",
	name2  = "gram-moles per hour",
	symbol  = "gmol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.00027777777777777778,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["gmol/min"] = {
	name1  = "gram-mole per minute",
	name2  = "gram-moles per minute",
	symbol  = "gmol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.016666666666666666,
	default = "gmol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["gmol/s"] = {
	name1  = "gram-mole per second",
	name2  = "gram-moles per second",
	symbol  = "gmol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1,
	default = "lbmol/min",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["kmol/d"] = {
	name1  = "kilomole per day",
	name2  = "kilomoles per day",
	symbol  = "kmol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.011574074074074073,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["kmol/h"] = {
	name1  = "kilomole per hour",
	name2  = "kilomoles per hour",
	symbol  = "kmol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.27777777777777779,
	default = "mol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["kmol/min"] = {
	name1  = "kilomole per minute",
	name2  = "kilomoles per minute",
	symbol  = "kmol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 16.666666666666668,
	default = "mol/s",
	link   = "Kilomole (unit)",
  },
  ["kmol/s"] = {
	name1  = "kilomole per second",
	name2  = "kilomoles per second",
	symbol  = "kmol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1000,
	default = "lb-mol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["lb-mol/d"] = {
	name1  = "pound-mole per day",
	name2  = "pound-moles per day",
	symbol  = "lb-mol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.0052499116898148141,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mole (unit)#Other units called \"mole\"",
  },
  ["lb-mol/h"] = {
	name1  = "pound-mole per hour",
	name2  = "pound-moles per hour",
	symbol  = "lb-mol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.12599788055555555,
	default = "mol/s",
	link   = "Mole (unit)#Other units called \"mole\"",
  },
  ["lb-mol/min"] = {
	name1  = "pound-mole per minute",
	name2  = "pound-moles per minute",
	symbol  = "lb-mol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 7.5598728333333334,
	default = "mol/s",
	link   = "Mole (unit)#Other units called \"mole\"",
  },
  ["lb-mol/s"] = {
	name1  = "pound-mole per second",
	name2  = "pound-moles per second",
	symbol  = "lb-mol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 453.59237,
	default = "kmol/s",
	link   = "Mole (unit)#Other units called \"mole\"",
  },
  ["lbmol/d"] = {
	name1  = "pound-mole per day",
	name2  = "pound-moles per day",
	symbol  = "lbmol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.0052499116898148141,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mole (unit)#Other units called \"mole\"",
  },
  ["lbmol/h"] = {
	name1  = "pound-mole per hour",
	name2  = "pound-moles per hour",
	symbol  = "lbmol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.12599788055555555,
	default = "mol/s",
	link   = "Mole (unit)#Other units called \"mole\"",
  },
  ["lbmol/min"] = {
	name1  = "pound-mole per minute",
	name2  = "pound-moles per minute",
	symbol  = "lbmol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 7.5598728333333334,
	default = "mol/s",
	link   = "Mole (unit)#Other units called \"mole\"",
  },
  ["lbmol/s"] = {
	name1  = "pound-mole per second",
	name2  = "pound-moles per second",
	symbol  = "lbmol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 453.59237,
	default = "kmol/s",
	link   = "Mole (unit)#Other units called \"mole\"",
  },
  ["mmol/s"] = {
	name1  = "millimole per second",
	name2  = "millimoles per second",
	symbol  = "mmol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.001,
	default = "lb-mol/d",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["mol/d"] = {
	name1  = "mole per day",
	name2  = "moles per day",
	symbol  = "mol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1.1574074074074073e-5,
	default = "µmol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["mol/h"] = {
	name1  = "mole per hour",
	name2  = "moles per hour",
	symbol  = "mol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.00027777777777777778,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["mol/min"] = {
	name1  = "mole per minute",
	name2  = "moles per minute",
	symbol  = "mol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.016666666666666666,
	default = "mol/s",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["mol/s"] = {
	name1  = "mole per second",
	name2  = "moles per second",
	symbol  = "mol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1,
	default = "lb-mol/min",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["µmol/s"] = {
	name1  = "micromole per second",
	name2  = "micromoles per second",
	symbol  = "µmol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.000001,
	default = "lb-mol/d",
	link   = "Mole (unit)",
  },
  ["umol/s"] = {
	target  = "µmol/s",
  },
  ["μmol/s"] = {
	target  = "µmol/s",
  },
  ["/acre"] = {
	name1  = "per acre",
	name2  = "per acre",
	symbol  = "/acre",
	usename = 1,
	utype  = "per unit area",
	scale  = 247.10538146716533,
	default = "/ha",
	link   = "Acre",
  },
  ["/ha"] = {
	name1  = "per hectare",
	name2  = "per hectare",
	symbol  = "/ha",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 100,
	default = "/acre",
	link   = "Hectare",
  },
  ["/sqcm"] = {
	name1  = "per square centimetre",
	name1_us = "per square centimeter",
	name2  = "per square centimetre",
	name2_us = "per square centimeter",
	symbol  = "/cm<sup>2</sup>",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 1e10,
	default = "/sqin",
	link   = "Square centimetre",
  },
  ["/sqin"] = {
	name1  = "per square inch",
	name2  = "per square inch",
	symbol  = "/in<sup>2</sup>",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 1550003100.0062001,
	default = "/sqcm",
	link   = "Square inch",
  },
  ["/sqkm"] = {
	name1  = "per square kilometre",
	name1_us = "per square kilometer",
	name2  = "per square kilometre",
	name2_us = "per square kilometer",
	symbol  = "/km<sup>2</sup>",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 1,
	default = "/sqmi",
	link   = "Square kilometre",
  },
  ["/sqmi"] = {
	name1  = "per square mile",
	name2  = "per square mile",
	symbol  = "/sq&nbsp;mi",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 0.38610215854244584,
	default = "/sqkm",
	link   = "Square mile",
  },
  ["PD/acre"] = {
	name1  = "inhabitants per acre",
	name2  = "inhabitants per acre",
	symbol  = "/acre",
	usename = 1,
	utype  = "per unit area",
	scale  = 247.10538146716533,
	default = "PD/ha",
	link   = "Acre",
  },
  ["PD/ha"] = {
	name1  = "inhabitants per hectare",
	name2  = "inhabitants per hectare",
	symbol  = "/ha",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 100,
	default = "PD/acre",
	link   = "Hectare",
  },
  ["PD/sqkm"] = {
	name1  = "inhabitants per square kilometre",
	name1_us = "inhabitants per square kilometer",
	name2  = "inhabitants per square kilometre",
	name2_us = "inhabitants per square kilometer",
	symbol  = "/km<sup>2</sup>",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 1,
	default = "PD/sqmi",
	link   = "Square kilometre",
  },
  ["PD/sqmi"] = {
	name1  = "inhabitants per square mile",
	name2  = "inhabitants per square mile",
	symbol  = "/sq&nbsp;mi",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 0.38610215854244584,
	default = "PD/sqkm",
	link   = "Square mile",
  },
  ["/cm2"] = {
	target  = "/sqcm",
  },
  ["/in2"] = {
	target  = "/sqin",
  },
  ["/km2"] = {
	target  = "/sqkm",
  },
  ["pd/acre"] = {
	target  = "PD/acre",
  },
  ["pd/ha"] = {
	target  = "PD/ha",
  },
  ["PD/km2"] = {
	target  = "PD/sqkm",
  },
  ["pd/km2"] = {
	target  = "PD/sqkm",
  },
  ["PD/km²"] = {
	target  = "PD/sqkm",
  },
  ["pd/sqkm"] = {
	target  = "PD/sqkm",
  },
  ["pd/sqmi"] = {
	target  = "PD/sqmi",
  },
  ["/l"] = {
	name1  = "per litre",
	name1_us = "per liter",
	name2  = "per litre",
	name2_us = "per liter",
	symbol  = "/l",
	utype  = "per unit volume",
	scale  = 1000,
	default = "/usgal",
	link   = "Litre",
  },
  ["/USgal"] = {
	name1  = "per gallon",
	name2  = "per gallon",
	symbol  = "/gal",
	utype  = "per unit volume",
	scale  = 264.172052,
	default = "/l",
	link   = "US gallon",
	customary= 2,
  },
  ["/usgal"] = {
	target  = "/USgal",
  },
  ["bhp"] = {
	name1  = "brake horsepower",
	name2  = "brake horsepower",
	symbol  = "bhp",
	utype  = "power",
	scale  = 745.69987158227022,
	default = "kW",
	link   = "Horsepower#Brake horsepower",
  },
  ["Cal/d"] = {
	name1  = "large calorie per day",
	name2  = "large calories per day",
	symbol  = "Cal/d",
	utype  = "power",
	scale  = 0.048425925925925928,
	default = "kJ/d",
	link   = "Calorie",
  },
  ["Cal/h"] = {
	name1  = "calorie per hour",
	name2  = "calories per hour",
	symbol  = "Cal/h",
	utype  = "power",
	scale  = 1.1622222222222223,
	default = "kJ/h",
	link   = "Calorie",
  },
  ["cal/h"] = {
	name1  = "calorie per hour",
	name2  = "calories per hour",
	symbol  = "cal/h",
	utype  = "power",
	scale  = 0.0011622222222222223,
	default = "W",
	link   = "Calorie",
  },
  ["CV"] = {
	name1  = "metric horsepower",
	name2  = "metric horsepower",
	symbol  = "CV",
	utype  = "power",
	scale  = 735.49875,
	default = "kW",
  },
  ["hk"] = {
	name1  = "metric horsepower",
	name2  = "metric horsepower",
	symbol  = "hk",
	utype  = "power",
	scale  = 735.49875,
	default = "kW",
  },
  ["hp"] = {
	name1  = "horsepower",
	name2  = "horsepower",
	symbol  = "hp",
	utype  = "power",
	scale  = 745.69987158227022,
	default = "kW",
  },
  ["hp-electric"] = {
	name1  = "electric horsepower",
	name2  = "electric horsepower",
	symbol  = "hp",
	utype  = "power",
	scale  = 746,
	default = "kW",
  },
  ["hp-electrical"] = {
	name1  = "electrical horsepower",
	name2  = "electrical horsepower",
	symbol  = "hp",
	utype  = "power",
	scale  = 746,
	default = "kW",
  },
  ["hp-metric"] = {
	name1  = "metric horsepower",
	name2  = "metric horsepower",
	symbol  = "hp",
	utype  = "power",
	scale  = 735.49875,
	default = "kW",
  },
  ["ihp"] = {
	name1  = "indicated horsepower",
	name2  = "indicated horsepower",
	symbol  = "ihp",
	utype  = "power",
	scale  = 745.69987158227022,
	default = "kW",
	link   = "Horsepower#Indicated horsepower",
  },
  ["kcal/h"] = {
	name1  = "kilocalorie per hour",
	name2  = "kilocalories per hour",
	symbol  = "kcal/h",
	utype  = "power",
	scale  = 1.1622222222222223,
	default = "kW",
	link   = "Calorie",
  },
  ["kJ/d"] = {
	name1  = "kilojoule per day",
	name2  = "kilojoules per day",
	symbol  = "kJ/d",
	utype  = "power",
	scale  = 0.011574074074074073,
	default = "Cal/d",
	link   = "Kilojoule",
  },
  ["kJ/h"] = {
	name1  = "kilojoule per hour",
	name2  = "kilojoules per hour",
	symbol  = "kJ/h",
	utype  = "power",
	scale  = 0.27777777777777779,
	default = "W",
	link   = "Kilojoule",
  },
  ["PS"] = {
	name1  = "metric horsepower",
	name2  = "metric horsepower",
	symbol  = "PS",
	utype  = "power",
	scale  = 735.49875,
	default = "kW",
  },
  ["shp"] = {
	name1  = "shaft horsepower",
	name2  = "shaft horsepower",
	symbol  = "shp",
	utype  = "power",
	scale  = 745.69987158227022,
	default = "kW",
	link   = "Horsepower#Shaft horsepower",
  },
  ["W"] = {
	_name1  = "watt",
	_symbol = "W",
	utype  = "power",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "hp",
	link   = "Watt",
  },
  ["BTU/h"] = {
	per   = { "BTU", "h" },
	utype  = "power",
	default = "W",
  },
  ["Btu/h"] = {
	per   = { "Btu", "h" },
	utype  = "power",
	default = "W",
  },
  ["BHP"] = {
	target  = "bhp",
  },
  ["btu/h"] = {
	target  = "BTU/h",
  },
  ["HP"] = {
	target  = "hp",
  },
  ["Hp"] = {
	target  = "hp",
  },
  ["hp-mechanical"] = {
	target  = "hp",
  },
  ["IHP"] = {
	target  = "ihp",
  },
  ["SHP"] = {
	target  = "shp",
  },
  ["whp"] = {
	target  = "hp",
  },
  ["hp/LT"] = {
	name1  = "horsepower per long ton",
	name2  = "horsepower per long ton",
	symbol  = "hp/LT",
	utype  = "power per unit mass",
	scale  = 0.73392268125000004,
	default = "kW/t",
	link   = "Power-to-weight ratio",
  },
  ["hp/ST"] = {
	name1  = "horsepower per short ton",
	name2  = "horsepower per short ton",
	symbol  = "hp/ST",
	utype  = "power per unit mass",
	scale  = 0.821993403,
	default = "kW/t",
	link   = "Power-to-weight ratio",
  },
  ["hp/t"] = {
	name1  = "horsepower per tonne",
	name2  = "horsepower per tonne",
	symbol  = "hp/t",
	utype  = "power per unit mass",
	scale  = 0.74569987158227022,
	default = "kW/t",
	link   = "Power-to-weight ratio",
  },
  ["kW/t"] = {
	name1  = "kilowatt per tonne",
	name2  = "kilowatts per tonne",
	symbol  = "kW/t",
	utype  = "power per unit mass",
	scale  = 1,
	default = "PS/t",
	link   = "Power-to-weight ratio",
  },
  ["PS/t"] = {
	name1  = "metric horsepower per tonne",
	name2  = "metric horsepower per tonne",
	symbol  = "PS/t",
	utype  = "power per unit mass",
	scale  = 0.73549875,
	default = "kW/t",
	link   = "Power-to-weight ratio",
  },
  ["hp/tonne"] = {
	target  = "hp/t",
	symbol  = "hp/tonne",
	default = "kW/tonne",
  },
  ["kW/tonne"] = {
	target  = "kW/t",
	symbol  = "kW/tonne",
  },
  ["-lb/in2"] = {
	name1  = "pound per square inch",
	name2  = "pounds per square inch",
	symbol  = "lb/in<sup>2</sup>",
	utype  = "pressure",
	scale  = 6894.7572931683608,
	default = "kPa kgf/cm2",
	link   = "Pounds per square inch",
  },
  ["atm"] = {
	name1  = "standard atmosphere",
	symbol  = "atm",
	utype  = "pressure",
	scale  = 101325,
	default = "kPa",
	link   = "Atmosphere (unit)",
  },
  ["Ba"] = {
	name1  = "barye",
	symbol  = "Ba",
	utype  = "pressure",
	scale  = 0.1,
	default = "Pa",
  },
  ["bar"] = {
	symbol  = "bar",
	utype  = "pressure",
	scale  = 100000,
	default = "kPa",
	link   = "Bar (unit)",
  },
  ["dbar"] = {
	name1  = "decibar",
	symbol  = "dbar",
	utype  = "pressure",
	scale  = 10000,
	default = "kPa",
	link   = "Bar (unit)",
  },
  ["inHg"] = {
	name1  = "inch of mercury",
	name2  = "inches of mercury",
	symbol  = "inHg",
	utype  = "pressure",
	scale  = 3386.388640341,
	default = "kPa",
  },
  ["kBa"] = {
	name1  = "kilobarye",
	symbol  = "kBa",
	utype  = "pressure",
	scale  = 100,
	default = "hPa",
	link   = "Barye",
  },
  ["kg-f/cm2"] = {
	name1  = "kilogram-force per square centimetre",
	name1_us = "kilogram-force per square centimeter",
	name2  = "kilograms-force per square centimetre",
	name2_us = "kilograms-force per square centimeter",
	symbol  = "kg<sub>f</sub>/cm<sup>2</sup>",
	utype  = "pressure",
	scale  = 98066.5,
	default = "psi",
	link   = "Kilogram-force",
  },
  ["kg/cm2"] = {
	name1  = "kilogram per square centimetre",
	name1_us = "kilogram per square centimeter",
	name2  = "kilograms per square centimetre",
	name2_us = "kilograms per square centimeter",
	symbol  = "kg/cm<sup>2</sup>",
	utype  = "pressure",
	scale  = 98066.5,
	default = "psi",
	link   = "Kilogram-force",
  },
  ["kgf/cm2"] = {
	name1  = "kilogram-force per square centimetre",
	name1_us = "kilogram-force per square centimeter",
	name2  = "kilograms-force per square centimetre",
	name2_us = "kilograms-force per square centimeter",
	symbol  = "kgf/cm<sup>2</sup>",
	utype  = "pressure",
	scale  = 98066.5,
	default = "psi",
	link   = "Kilogram-force",
  },
  ["ksi"] = {
	name1  = "kilopound per square inch",
	name2  = "kilopounds per square inch",
	symbol  = "ksi",
	utype  = "pressure",
	scale  = 6894757.2931683613,
	default = "MPa",
	link   = "Pounds per square inch",
  },
  ["lbf/in2"] = {
	name1  = "pound-force per square inch",
	name2  = "pounds-force per square inch",
	symbol  = "lbf/in<sup>2</sup>",
	utype  = "pressure",
	scale  = 6894.7572931683608,
	default = "kPa kgf/cm2",
	link   = "Pounds-force per square inch",
  },
  ["mb"] = {
	name1  = "millibar",
	symbol  = "mb",
	utype  = "pressure",
	scale  = 100,
	default = "hPa",
	link   = "Bar (unit)",
  },
  ["mbar"] = {
	name1  = "millibar",
	symbol  = "mbar",
	utype  = "pressure",
	scale  = 100,
	default = "hPa",
	link   = "Bar (unit)",
  },
  ["mmHg"] = {
	name1  = "millimetre of mercury",
	name1_us = "millimeter of mercury",
	name2  = "millimetres of mercury",
	name2_us = "millimeters of mercury",
	symbol  = "mmHg",
	utype  = "pressure",
	scale  = 133.322387415,
	default = "kPa",
	link   = "Millimeter of mercury",
  },
  ["Pa"] = {
	_name1  = "pascal",
	_symbol = "Pa",
	utype  = "pressure",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "psi",
	link   = "Pascal (unit)",
  },
  ["psf"] = {
	name1  = "pound per square foot",
	name2  = "pounds per square foot",
	symbol  = "psf",
	utype  = "pressure",
	scale  = 47.880258980335839,
	default = "kPa",
	link   = "Pounds per square inch",
  },
  ["psi"] = {
	name1  = "pound per square inch",
	name2  = "pounds per square inch",
	symbol  = "psi",
	utype  = "pressure",
	scale  = 6894.7572931683608,
	default = "kPa",
	link   = "Pounds per square inch",
  },
  ["Torr"] = {
	name1  = "torr",
	symbol  = "Torr",
	utype  = "pressure",
	scale  = 133.32236842105263,
	default = "kPa",
  },
  ["N/cm2"] = {
	per   = { "N", "cm2" },
	utype  = "pressure",
	default = "psi",
  },
  ["N/m2"] = {
	per   = { "N", "m2" },
	utype  = "pressure",
	default = "psi",
  },
  ["g/cm2"] = {
	per   = { "g", "cm2" },
	utype  = "pressure",
	default = "lb/sqft",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["g/m2"] = {
	per   = { "g", "m2" },
	utype  = "pressure",
	default = "lb/sqft",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["kg/m2"] = {
	per   = { "kg", "m2" },
	utype  = "pressure",
	default = "lb/sqft",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["lb/1000sqft"] = {
	per   = { "lb", "1000sqft" },
	utype  = "pressure",
	default = "g/m2",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["lb/sqft"] = {
	per   = { "lb", "sqft" },
	utype  = "pressure",
	default = "kg/m2",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["lb/sqyd"] = {
	per   = { "lb", "sqyd" },
	utype  = "pressure",
	default = "kg/m2",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["LT/acre"] = {
	per   = { "LT", "acre" },
	utype  = "pressure",
	default = "t/ha",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["MT/ha"] = {
	per   = { "MT", "ha" },
	utype  = "pressure",
	default = "LT ST/acre",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["oz/sqft"] = {
	per   = { "oz", "sqft" },
	utype  = "pressure",
	default = "g/m2",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["oz/sqyd"] = {
	per   = { "oz", "sqyd" },
	utype  = "pressure",
	default = "g/m2",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["ST/acre"] = {
	per   = { "ST", "acre" },
	utype  = "pressure",
	default = "t/ha",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["t/ha"] = {
	per   = { "t", "ha" },
	utype  = "pressure",
	default = "LT ST/acre",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["kgfpsqcm"] = {
	target  = "kgf/cm2",
  },
  ["kgpsqcm"] = {
	target  = "kg/cm2",
  },
  ["kN/m2"] = {
	target  = "kPa",
  },
  ["lb/in2"] = {
	target  = "lbf/in2",
  },
  ["torr"] = {
	target  = "Torr",
  },
  ["Bq"] = {
	_name1  = "becquerel",
	_symbol = "Bq",
	utype  = "radioactivity",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "pCi",
	link   = "Becquerel",
  },
  ["Ci"] = {
	_name1  = "curie",
	_symbol = "Ci",
	utype  = "radioactivity",
	scale  = 3.7e10,
	prefixes = 1,
	default = "GBq",
	link   = "Curie",
  },
  ["cm/h"] = {
	name1  = "centimetre per hour",
	name1_us = "centimeter per hour",
	name2  = "centimetres per hour",
	name2_us = "centimeters per hour",
	symbol  = "cm/h",
	utype  = "speed",
	scale  = 2.7777777777777775e-6,
	default = "in/h",
	link   = "Metre per second",
  },
  ["cm/s"] = {
	name1  = "centimetre per second",
	name1_us = "centimeter per second",
	name2  = "centimetres per second",
	name2_us = "centimeters per second",
	symbol  = "cm/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.01,
	default = "in/s",
	link   = "Metre per second",
  },
  ["cm/year"] = {
	name1  = "centimetre per year",
	name1_us = "centimeter per year",
	name2  = "centimetres per year",
	name2_us = "centimeters per year",
	symbol  = "cm/year",
	utype  = "speed",
	scale  = 3.168873850681143e-10,
	default = "in/year",
	link   = "Orders of magnitude (speed)",
  },
  ["foot/s"] = {
	name1  = "foot per second",
	name2  = "foot per second",
	symbol  = "ft/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.3048,
	default = "m/s",
	link   = "Feet per second",
  },
  ["ft/min"] = {
	name1  = "foot per minute",
	name2  = "feet per minute",
	symbol  = "ft/min",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.00508,
	default = "m/min",
	link   = "Feet per second",
  },
  ["ft/s"] = {
	name1  = "foot per second",
	name2  = "feet per second",
	symbol  = "ft/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.3048,
	default = "m/s",
	link   = "Feet per second",
  },
  ["furlong per fortnight"] = {
	name2  = "furlongs per fortnight",
	symbol  = "furlong per fortnight",
	usename = 1,
	utype  = "speed",
	scale  = 0.00016630952380952381,
	default = "km/h mph",
	link   = "FFF System",
  },
  ["in/h"] = {
	name1  = "inch per hour",
	name2  = "inches per hour",
	symbol  = "in/h",
	utype  = "speed",
	scale  = 7.0555555555555559e-6,
	default = "cm/h",
	link   = "Inch",
  },
  ["in/s"] = {
	name1  = "inch per second",
	name2  = "inches per second",
	symbol  = "in/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.0254,
	default = "cm/s",
	link   = "Inch",
  },
  ["in/year"] = {
	name1  = "inch per year",
	name2  = "inches per year",
	symbol  = "in/year",
	utype  = "speed",
	scale  = 8.0489395807301024e-10,
	default = "cm/year",
	link   = "Orders of magnitude (speed)",
  },
  ["isp"] = {
	name1  = "second",
	symbol  = "s",
	utype  = "speed",
	scale  = 9.80665,
	default = "km/s",
	link   = "Specific impulse",
  },
  ["km/h"] = {
	name1  = "kilometre per hour",
	name1_us = "kilometer per hour",
	name2  = "kilometres per hour",
	name2_us = "kilometers per hour",
	symbol  = "km/h",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.27777777777777779,
	default = "mph",
	link   = "Kilometres per hour",
  },
  ["km/s"] = {
	name1  = "kilometre per second",
	name1_us = "kilometer per second",
	name2  = "kilometres per second",
	name2_us = "kilometers per second",
	symbol  = "km/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 1000,
	default = "mi/s",
	link   = "Metre per second",
  },
  ["kn"] = {
	name1  = "knot",
	symbol  = "kn",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.51444444444444448,
	default = "km/h mph",
	link   = "Knot (unit)",
  },
  ["kNs/kg"] = {
	name2  = "kN-s/kg",
	symbol  = "kN-s/kg",
	utype  = "speed",
	scale  = 1000,
	default = "isp",
	link   = "Specific impulse",
  },
  ["m/min"] = {
	name1  = "metre per minute",
	name1_us = "meter per minute",
	name2  = "metres per minute",
	name2_us = "meters per minute",
	symbol  = "m/min",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.016666666666666666,
	default = "ft/min",
	link   = "Metre per second",
  },
  ["m/s"] = {
	name1  = "metre per second",
	name1_us = "meter per second",
	name2  = "metres per second",
	name2_us = "meters per second",
	symbol  = "m/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 1,
	default = "ft/s",
  },
  ["Mach"] = {
	name2  = "Mach",
	symbol  = "Mach",
	utype  = "speed",
	builtin = "mach",
	scale  = 0,
	iscomplex= true,
	default = "mph km/h",
	link   = "Mach number",
  },
  ["mi/s"] = {
	name1  = "mile per second",
	name2  = "miles per second",
	symbol  = "mi/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 1609.344,
	default = "km/s",
	link   = "Mile",
  },
  ["mm/h"] = {
	name1  = "millimetre per hour",
	name1_us = "millimeter per hour",
	name2  = "millimetres per hour",
	name2_us = "millimeters per hour",
	symbol  = "mm/h",
	utype  = "speed",
	scale  = 2.7777777777777781e-7,
	default = "in/h",
	link   = "Metre per second",
  },
  ["mph"] = {
	name1  = "mile per hour",
	name2  = "miles per hour",
	symbol  = "mph",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.44704,
	default = "km/h",
	link   = "Miles per hour",
  },
  ["Ns/kg"] = {
	name2  = "N-s/kg",
	symbol  = "N-s/kg",
	utype  = "speed",
	scale  = 1,
	default = "isp",
	link   = "Specific impulse",
  },
  ["si tsfc"] = {
	name2  = "g/(kN·s)",
	symbol  = "g/(kN·s)",
	utype  = "speed",
	scale  = 9.9999628621379242e-7,
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "tsfc",
	link   = "Thrust specific fuel consumption",
  },
  ["tsfc"] = {
	name2  = "lb/(lbf·h)",
	symbol  = "lb/(lbf·h)",
	utype  = "speed",
	scale  = 2.832545036049801e-5,
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "si tsfc",
	link   = "Thrust specific fuel consumption",
  },
  ["cm/y"] = {
	target  = "cm/year",
  },
  ["cm/yr"] = {
	target  = "cm/year",
  },
  ["in/y"] = {
	target  = "in/year",
  },
  ["in/yr"] = {
	target  = "in/year",
  },
  ["knot"] = {
	target  = "kn",
  },
  ["knots"] = {
	target  = "kn",
  },
  ["kph"] = {
	target  = "km/h",
  },
  ["mi/h"] = {
	target  = "mph",
  },
  ["mm/s"] = {
	per   = { "mm", "s" },
	utype  = "speed",
	default = "in/s",
	link   = "metre per second",
  },
  ["C"] = {
	name1  = "degree Celsius",
	name2  = "degrees Celsius",
	symbol  = "°C",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature",
	scale  = 1,
	offset  = -273.15,
	iscomplex= true,
	istemperature= true,
	default = "F",
	link   = "Celsius",
  },
  ["F"] = {
	name1  = "degree Fahrenheit",
	name2  = "degrees Fahrenheit",
	symbol  = "°F",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature",
	scale  = 0.55555555555555558,
	offset  = 32-273.15*(9/5),
	iscomplex= true,
	istemperature= true,
	default = "C",
	link   = "Fahrenheit",
  },
  ["K"] = {
	name1  = "kelvin",
	symbol  = "K",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature",
	scale  = 1,
	offset  = 0,
	iscomplex= true,
	istemperature= true,
	default = "C F",
  },
  ["keVT"] = {
	name1  = "kiloelectronvolt",
	symbol  = "keV",
	utype  = "temperature",
	scale  = 11.604505e6,
	offset  = 0,
	iscomplex= true,
	default = "MK",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["MK"] = {
	name1  = "megakelvin",
	symbol  = "MK",
	utype  = "temperature",
	scale  = 1e6,
	offset  = 0,
	iscomplex= true,
	default = "keVT",
	link   = "Kelvin",
  },
  ["R"] = {
	name1  = "degree Rankine",
	name2  = "degrees Rankine",
	symbol  = "°R",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature",
	scale  = 0.55555555555555558,
	offset  = 0,
	iscomplex= true,
	istemperature= true,
	default = "K F C",
	link   = "Rankine scale",
  },
  ["Celsius"] = {
	target  = "C",
  },
  ["°C"] = {
	target  = "C",
  },
  ["°F"] = {
	target  = "F",
  },
  ["°R"] = {
	target  = "R",
  },
  ["C-change"] = {
	name1  = "degree Celsius change",
	name2  = "degrees Celsius change",
	symbol  = "°C",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature change",
	scale  = 1,
	default = "F-change",
	link   = "Celsius",
  },
  ["F-change"] = {
	name1  = "degree Fahrenheit change",
	name2  = "degrees Fahrenheit change",
	symbol  = "°F",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature change",
	scale  = 0.55555555555555558,
	default = "C-change",
	link   = "Fahrenheit",
  },
  ["K-change"] = {
	name1  = "kelvin change",
	name2  = "kelvins change",
	symbol  = "K",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature change",
	scale  = 1,
	default = "F-change",
	link   = "Kelvin",
  },
  ["°C-change"] = {
	target  = "C-change",
  },
  ["°F-change"] = {
	target  = "F-change",
  },
  ["century"] = {
	name1  = "century",
	name2  = "centuries",
	symbol  = "ha",
	utype  = "time",
	scale  = 3155760000,
	default = "Gs",
  },
  ["d"] = {
	name1  = "day",
	symbol  = "d",
	utype  = "time",
	scale  = 86400,
	default = "ks",
  },
  ["decade"] = {
	name1  = "decade",
	symbol  = "daa",
	utype  = "time",
	scale  = 315576000,
	default = "Ms",
  },
  ["dog year"] = {
	name1  = "dog year",
	symbol  = "dog yr",
	utype  = "time",
	scale  = 220903200,
	default = "years",
  },
  ["fortnight"] = {
	symbol  = "fortnight",
	usename = 1,
	utype  = "time",
	scale  = 1209600,
	default = "week",
  },
  ["h"] = {
	name1  = "hour",
	symbol  = "h",
	utype  = "time",
	scale  = 3600,
	default = "ks",
  },
  ["long billion year"] = {
	name1  = "billion years",
	name2  = "billion years",
	symbol  = "Ta",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000000000,
	default = "Es",
	link   = "Annum",
  },
  ["millennium"] = {
	name1  = "millennium",
	name2  = "millennia",
	symbol  = "ka",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000,
	default = "Gs",
  },
  ["milliard year"] = {
	name1  = "milliard years",
	name2  = "milliard years",
	symbol  = "Ga",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000000,
	default = "Ps",
	link   = "Annum",
  },
  ["million year"] = {
	name1  = "million years",
	name2  = "million years",
	symbol  = "Ma",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000,
	default = "Ts",
	link   = "Annum",
  },
  ["min"] = {
	name1  = "minute",
	symbol  = "min",
	utype  = "time",
	scale  = 60,
	default = "s",
  },
  ["month"] = {
	symbol  = "month",
	usename = 1,
	utype  = "time",
	scale  = 2629800,
	default = "Ms",
  },
  ["months"] = {
	name1  = "month",
	symbol  = "mo",
	utype  = "time",
	scale  = 2629800,
	default = "year",
  },
  ["s"] = {
	_name1  = "second",
	_symbol = "s",
	utype  = "time",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "min",
	link   = "Second",
  },
  ["short billion year"] = {
	name1  = "billion years",
	name2  = "billion years",
	symbol  = "Ga",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000000,
	default = "Ps",
	link   = "Annum",
  },
  ["short trillion year"] = {
	name1  = "trillion years",
	name2  = "trillion years",
	symbol  = "Ta",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000000000,
	default = "Es",
	link   = "Annum",
  },
  ["thousand million year"] = {
	name1  = "thousand million years",
	name2  = "thousand million years",
	symbol  = "Ga",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000000,
	default = "Ps",
	link   = "Annum",
  },
  ["wk"] = {
	symbol  = "week",
	usename = 1,
	utype  = "time",
	scale  = 604800,
	default = "Ms",
  },
  ["year"] = {
	name1  = "year",
	symbol  = "a",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600,
	default = "Ms",
	link   = "Annum",
  },
  ["years"] = {
	name1  = "year",
	symbol  = "yr",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600,
	default = "Ms",
	link   = "Annum",
  },
  ["byr"] = {
	target  = "short billion year",
  },
  ["day"] = {
	target  = "d",
  },
  ["days"] = {
	target  = "d",
  },
  ["dog yr"] = {
	target  = "dog year",
  },
  ["Gyr"] = {
	target  = "thousand million year",
  },
  ["hour"] = {
	target  = "h",
  },
  ["hours"] = {
	target  = "h",
  },
  ["kMyr"] = {
	target  = "thousand million year",
  },
  ["kmyr"] = {
	target  = "thousand million year",
  },
  ["kyr"] = {
	target  = "millennium",
  },
  ["long byr"] = {
	target  = "long billion year",
  },
  ["minute"] = {
	target  = "min",
  },
  ["minutes"] = {
	target  = "min",
  },
  ["mth"] = {
	target  = "month",
  },
  ["Myr"] = {
	target  = "million year",
  },
  ["myr"] = {
	target  = "million year",
  },
  ["second"] = {
	target  = "s",
  },
  ["seconds"] = {
	target  = "s",
  },
  ["tmyr"] = {
	target  = "thousand million year",
  },
  ["tryr"] = {
	target  = "short trillion year",
  },
  ["tyr"] = {
	target  = "millennium",
  },
  ["week"] = {
	target  = "wk",
  },
  ["weeks"] = {
	target  = "wk",
  },
  ["yr"] = {
	target  = "year",
  },
  ["kg.m"] = {
	name1  = "kilogram metre",
	name1_us = "kilogram meter",
	symbol  = "kg·m",
	utype  = "torque",
	scale  = 9.80665,
	default = "Nm lbft",
  },
  ["kgf.m"] = {
	name1  = "kilogram force-metre",
	name1_us = "kilogram force-meter",
	symbol  = "kgf·m",
	utype  = "torque",
	scale  = 9.80665,
	default = "Nm lbfft",
	link   = "Kilogram metre",
  },
  ["kgm"] = {
	name1  = "kilogram metre",
	name1_us = "kilogram meter",
	symbol  = "kg·m",
	utype  = "torque",
	scale  = 9.80665,
	default = "Nm lbfft",
  },
  ["lb-fft"] = {
	name1  = "pound force-foot",
	name2  = "pound force-feet",
	symbol  = "ft·lb<sub>f</sub>",
	utype  = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "Nm",
	link   = "Pound-foot (torque)",
  },
  ["lb.ft"] = {
	name1  = "pound force-foot",
	name2  = "pound force-feet",
	symbol  = "lb·ft",
	utype  = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "Nm",
	link   = "Pound-foot (torque)",
  },
  ["lb.in"] = {
	name1  = "pound force-inch",
	symbol  = "lb·in",
	utype  = "torque",
	scale  = 0.1129848290276167,
	default = "mN.m",
	link   = "Pound-foot (torque)",
  },
  ["lbfft"] = {
	name1  = "pound force-foot",
	name2  = "pound force-feet",
	symbol  = "lbf·ft",
	utype  = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "Nm",
	link   = "Pound-foot (torque)",
  },
  ["lbft"] = {
	name1  = "pound-foot",
	name2  = "pound-feet",
	symbol  = "lb·ft",
	utype  = "torque",
	scale  = 1.3558,
	default = "Nm",
	link   = "Pound-foot (torque)",
  },
  ["m.kg-f"] = {
	name1  = "metre kilogram-force",
	name1_us = "meter kilogram-force",
	name2  = "metre kilograms-force",
	name2_us = "meter kilograms-force",
	symbol  = "m·kg<sub>f</sub>",
	utype  = "torque",
	scale  = 9.80665,
	default = "Nm lbfft",
	link   = "Kilogram metre",
  },
  ["m.kgf"] = {
	name1  = "metre kilogram-force",
	name1_us = "meter kilogram-force",
	name2  = "metre kilograms-force",
	name2_us = "meter kilograms-force",
	symbol  = "m·kgf",
	utype  = "torque",
	scale  = 9.80665,
	default = "Nm lbfft",
	link   = "Kilogram metre",
  },
  ["mN.m"] = {
	name1  = "millinewton metre",
	name1_us = "millinewton meter",
	symbol  = "mN·m",
	utype  = "torque",
	scale  = 0.001,
	default = "lb.in",
	link   = "Newton metre",
  },
  ["Nm"] = {
	name1  = "newton metre",
	name1_us = "newton meter",
	symbol  = "N·m",
	utype  = "torque",
	alttype = "energy",
	scale  = 1,
	default = "lbfft",
  },
  ["kN/m"] = {
	per   = { "kN", "-m-stiff" },
	utype  = "torque",
	default = "lbf/in",
  },
  ["lbf/in"] = {
	per   = { "lbf", "-in-stiff" },
	utype  = "torque",
	default = "kN/m",
  },
  ["lb-f.ft"] = {
	target  = "lb-fft",
  },
  ["lb-f·ft"] = {
	target  = "lb-fft",
  },
  ["lbf.ft"] = {
	target  = "lbfft",
  },
  ["lbf·ft"] = {
	target  = "lbfft",
  },
  ["lb·ft"] = {
	target  = "lb.ft",
  },
  ["mkg-f"] = {
	target  = "m.kg-f",
  },
  ["mkgf"] = {
	target  = "m.kgf",
  },
  ["N.m"] = {
	target  = "Nm",
  },
  ["N·m"] = {
	target  = "Nm",
  },
  ["-12USoz(mL)serve"] = {
	name1_us = "12&nbsp;U.S.&nbsp;fl&nbsp;oz (355&nbsp;mL) serving",
	symbol  = "12&nbsp;US&nbsp;fl&nbsp;oz (355&nbsp;mL) serving",
	sym_us  = "12&nbsp;U.S.&nbsp;fl&nbsp;oz (355&nbsp;mL) serving",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00035488235475000004,
	default = "mL",
	link   = "Beverage can#Capacity",
  },
  ["-12USoz(ml)serve"] = {
	name1_us = "12&nbsp;U.S.&nbsp;fl&nbsp;oz (355&nbsp;ml) serving",
	symbol  = "12&nbsp;US&nbsp;fl&nbsp;oz (355&nbsp;ml) serving",
	sym_us  = "12&nbsp;U.S.&nbsp;fl&nbsp;oz (355&nbsp;ml) serving",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00035488235475000004,
	default = "ml",
	link   = "Beverage can#Capacity",
  },
  ["-12USozserve"] = {
	name1_us = "12&nbsp;U.S.&nbsp;fl&nbsp;oz serving",
	symbol  = "12&nbsp;US&nbsp;fl&nbsp;oz serving",
	sym_us  = "12&nbsp;U.S.&nbsp;fl&nbsp;oz serving",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00035488235475000004,
	default = "mL",
	link   = "Beverage can#Capacity",
  },
  ["acre foot"] = {
	name1  = "acre foot",
	name2  = "acre foot",
	symbol  = "acre·ft",
	utype  = "volume",
	scale  = 1233.48183754752,
	default = "m3",
  },
  ["acre ft"] = {
	name1  = "acre foot",
	name2  = "acre feet",
	symbol  = "acre·ft",
	utype  = "volume",
	scale  = 1233.48183754752,
	default = "m3",
  },
  ["bdft"] = {
	name1  = "board foot",
	name2  = "board feet",
	symbol  = "bd&nbsp;ft",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0023597372167,
	default = "m3",
  },
  ["board feet"] = {
	name2  = "board feet",
	symbol  = "board foot",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0023597372167,
	default = "m3",
  },
  ["board foot"] = {
	name2  = "board foot",
	symbol  = "board foot",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0023597372167,
	default = "m3",
  },
  ["cc"] = {
	name1  = "cubic centimetre",
	name1_us = "cubic centimeter",
	symbol  = "cc",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000001,
	default = "cuin",
  },
  ["CID"] = {
	name1  = "cubic inch",
	name2  = "cubic inches",
	symbol  = "cu&nbsp;in",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000016387064,
	default = "cc",
	link   = "Cubic inch#Engine displacement",
  },
  ["cord"] = {
	symbol  = "cord",
	utype  = "volume",
	scale  = 3.624556363776,
	default = "m3",
	link   = "Cord (volume)",
  },
  ["cufoot"] = {
	name1  = "cubic foot",
	name2  = "cubic foot",
	symbol  = "cu&nbsp;ft",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.028316846592,
	default = "m3",
  },
  ["cuft"] = {
	name1  = "cubic foot",
	name2  = "cubic feet",
	symbol  = "cu&nbsp;ft",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.028316846592,
	default = "m3",
  },
  ["cuin"] = {
	name1  = "cubic inch",
	name2  = "cubic inches",
	symbol  = "cu&nbsp;in",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000016387064,
	default = "cm3",
  },
  ["cumi"] = {
	name1  = "cubic mile",
	symbol  = "cu&nbsp;mi",
	utype  = "volume",
	scale  = 4168181825.440579584,
	default = "km3",
  },
  ["cuyd"] = {
	name1  = "cubic yard",
	symbol  = "cu&nbsp;yd",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.764554857984,
	default = "m3",
  },
  ["firkin"] = {
	symbol  = "firkin",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 0.04091481,
	default = "l impgal USgal",
  },
  ["foot3"] = {
	name1  = "cubic foot",
	name2  = "cubic foot",
	symbol  = "cu&nbsp;ft",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.028316846592,
	default = "m3",
  },
  ["Goilbbl"] = {
	name1  = "billion barrels",
	name2  = "billion barrels",
	symbol  = "Gbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158987294.928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e6 ! e9 ! m3",
	link   = "Barrel (volume)#Oil barrel",
  },
  ["gr water"] = {
	name1  = "grains water",
	name2  = "grains water",
	symbol  = "gr H<sub>2</sub>O",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00000006479891,
	default = "cm3",
	link   = "Grain (unit)",
  },
  ["grt"] = {
	name1  = "gross register ton",
	symbol  = "grt",
	utype  = "volume",
	scale  = 2.8316846592,
	default = "m3",
	link   = "Gross register tonnage",
  },
  ["impbbl"] = {
	name1  = "imperial barrel",
	symbol  = "imp&nbsp;bbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.16365924,
	default = "l impgal USgal",
	link   = "Barrel (unit)",
  },
  ["impbsh"] = {
	name1  = "imperial bushel",
	symbol  = "imp&nbsp;bsh",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.03636872,
	default = "l impgal USdrygal",
  },
  ["impbu"] = {
	name1  = "imperial bushel",
	symbol  = "imp&nbsp;bu",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.03636872,
	default = "m3",
  },
  ["impgal"] = {
	name1  = "imperial gallon",
	symbol  = "imp&nbsp;gal",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00454609,
	default = "l USgal",
  },
  ["impgi"] = {
	name1  = "gill",
	symbol  = "gi",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0001420653125,
	default = "ml USoz",
	link   = "Gill (unit)",
  },
  ["impkenning"] = {
	name1  = "imperial kenning",
	symbol  = "kenning",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.01818436,
	default = "l USdrygal",
	link   = "Kenning (unit)",
  },
  ["impoz"] = {
	name1  = "imperial fluid ounce",
	symbol  = "imp&nbsp;fl&nbsp;oz",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0000284130625,
	default = "ml USoz",
  },
  ["imppk"] = {
	name1  = "imperial peck",
	symbol  = "pk",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00909218,
	default = "l USdrygal",
	link   = "Peck",
  },
  ["imppt"] = {
	name1  = "imperial pint",
	symbol  = "imp&nbsp;pt",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00056826125,
	default = "l",
  },
  ["impqt"] = {
	name1  = "imperial quart",
	symbol  = "imp&nbsp;qt",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0011365225,
	default = "ml USoz",
	customary= 3,
  },
  ["kilderkin"] = {
	symbol  = "kilderkin",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 0.08182962,
	default = "l impgal USgal",
  },
  ["koilbbl"] = {
	name1  = "thousand barrels",
	name2  = "thousand barrels",
	symbol  = "kbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158.987294928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3",
	link   = "Barrel (volume)#Oil barrel",
  },
  ["L"] = {
	_name1  = "litre",
	_name1_us= "liter",
	_symbol = "L",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.001,
	prefixes = 1,
	default = "impgal USgal",
	link   = "Litre",
  },
  ["l"] = {
	_name1  = "litre",
	_name1_us= "liter",
	_symbol = "l",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.001,
	prefixes = 1,
	default = "impgal USgal",
	link   = "Litre",
  },
  ["m3"] = {
	_name1  = "cubic metre",
	_name1_us= "cubic meter",
	_symbol = "m<sup>3</sup>",
	prefix_position= 7,
	utype  = "volume",
	scale  = 1,
	prefixes = 3,
	default = "cuft",
	link   = "Cubic metre",
  },
  ["Mbbl"] = {
	name1  = "thousand barrels",
	name2  = "thousand barrels",
	symbol  = "Mbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158.987294928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! ! m3",
	link   = "Barrel (volume)#Oil barrel",
  },
  ["mm3"] = {
	name1  = "cubic millimetre",
	name1_us = "cubic millimeter",
	symbol  = "mm<sup>3</sup>",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000000001,
	default = "cuin",
  },
  ["MMoilbbl"] = {
	name1  = "million barrels",
	name2  = "million barrels",
	symbol  = "MMbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158987.294928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3",
	link   = "Barrel (volume)#Oil barrel",
  },
  ["Moilbbl"] = {
	name1  = "million barrels",
	name2  = "million barrels",
	symbol  = "Mbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158987.294928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3",
	link   = "Barrel (volume)#Oil barrel",
  },
  ["MTON"] = {
	name1  = "measurement ton",
	symbol  = "MTON",
	utype  = "volume",
	scale  = 1.13267386368,
	default = "m3",
  },
  ["MUSgal"] = {
	name1  = "million US gallons",
	name1_us = "million U.S. gallons",
	name2  = "million US gallons",
	name2_us = "million U.S. gallons",
	symbol  = "million US&nbsp;gal",
	sym_us  = "million U.S.&nbsp;gal",
	utype  = "volume",
	scale  = 3785.411784,
	default = "Ml",
	link   = "US gallon",
  },
  ["oilbbl"] = {
	name1  = "barrel",
	symbol  = "bbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.158987294928,
	default = "m3",
	link   = "Barrel (volume)#Oil barrel",
  },
  ["stere"] = {
	symbol  = "stère",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 1,
	default = "cuft",
  },
  ["Toilbbl"] = {
	name1  = "trillion barrels",
	name2  = "trillion barrels",
	symbol  = "Tbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158987294928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e9 ! e12 ! m3",
	link   = "Barrel (volume)#Oil barrel",
  },
  ["USbbl"] = {
	name1  = "US barrel",
	name1_us = "U.S. barrel",
	symbol  = "US&nbsp;bbl",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;bbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.119240471196,
	default = "l USgal impgal",
	link   = "Barrel (unit)",
  },
  ["USbeerbbl"] = {
	name1  = "US beer barrel",
	name1_us = "U.S. beer barrel",
	symbol  = "US&nbsp;bbl",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;bbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.117347765304,
	default = "l USgal impgal",
	link   = "Barrel (unit)",
  },
  ["USbsh"] = {
	name1  = "US bushel",
	name1_us = "U.S. bushel",
	symbol  = "US&nbsp;bsh",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;bsh",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.03523907016688,
	default = "l USdrygal impgal",
	link   = "Bushel",
  },
  ["USbu"] = {
	name1  = "US bushel",
	name1_us = "U.S. bushel",
	symbol  = "US&nbsp;bu",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;bu",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.03523907016688,
	default = "l USdrygal impgal",
	link   = "Bushel",
  },
  ["USdrybbl"] = {
	name1  = "US dry barrel",
	name1_us = "U.S. dry barrel",
	symbol  = "US&nbsp;dry&nbsp;bbl",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;dry&nbsp;bbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.11562819898508,
	default = "m3",
	link   = "Barrel (unit)",
  },
  ["USdrygal"] = {
	name1  = "US dry gallon",
	name1_us = "U.S. dry gallon",
	symbol  = "US&nbsp;dry&nbsp;gal",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;dry&nbsp;gal",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00440488377086,
	default = "l",
	link   = "Gallon",
  },
  ["USdrypt"] = {
	name1  = "US dry pint",
	name1_us = "U.S. dry pint",
	symbol  = "US&nbsp;dry&nbsp;pt",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;dry&nbsp;pt",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0005506104713575,
	default = "ml",
	link   = "Pint",
  },
  ["USdryqt"] = {
	name1  = "US dry quart",
	name1_us = "U.S. dry quart",
	symbol  = "US&nbsp;dry&nbsp;qt",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;dry&nbsp;qt",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.001101220942715,
	default = "ml",
	link   = "Quart",
  },
  ["USflgal"] = {
	name1  = "US gallon",
	name1_us = "U.S. gallon",
	symbol  = "US fl gal",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;fl&nbsp;gal",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.003785411784,
	default = "l impgal",
	link   = "Gallon",
  },
  ["USgal"] = {
	name1  = "US gallon",
	name1_us = "U.S. gallon",
	symbol  = "US&nbsp;gal",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;gal",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.003785411784,
	default = "l impgal",
  },
  ["USgi"] = {
	name1  = "gill",
	symbol  = "gi",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0001182941183,
	default = "ml impoz",
	link   = "Gill (unit)",
  },
  ["USkenning"] = {
	name1  = "US kenning",
	name1_us = "U.S. kenning",
	symbol  = "US&nbsp;kenning",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;kenning",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.01761953508344,
	default = "l impgal",
	link   = "Kenning (unit)",
  },
  ["USmin"] = {
	name1  = "US minim",
	name1_us = "U.S. minim",
	symbol  = "US&nbsp;min",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;min",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000000061611519921875,
	default = "ml",
	link   = "Minim (unit)",
  },
  ["USoz"] = {
	name1  = "US fluid ounce",
	name1_us = "U.S. fluid ounce",
	symbol  = "US&nbsp;fl&nbsp;oz",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;fl&nbsp;oz",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0000295735295625,
	default = "ml",
  },
  ["USpk"] = {
	name1  = "US peck",
	name1_us = "U.S. peck",
	symbol  = "US&nbsp;pk",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;pk",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00880976754172,
	default = "l impgal",
	link   = "Peck",
  },
  ["USpt"] = {
	name1  = "US pint",
	name1_us = "U.S. pint",
	symbol  = "US&nbsp;pt",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;pt",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000473176473,
	default = "l imppt",
	link   = "Pint",
  },
  ["USqt"] = {
	name1  = "US quart",
	name1_us = "U.S. quart",
	symbol  = "US&nbsp;qt",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;qt",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000946352946,
	default = "ml",
	link   = "Quart",
	customary= 1,
  },
  ["USquart"] = {
	name1  = "US quart",
	name1_us = "U.S. quart",
	symbol  = "US&nbsp;qt",
	sym_us  = "U.S.&nbsp;qt",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000946352946,
	default = "ml impoz",
	link   = "Quart",
  },
  ["winecase"] = {
	symbol  = "case",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 0.009,
	default = "l",
	link   = "Case (goods)",
  },
  ["*U.S.drygal"] = {
	target  = "USdrygal",
	sp_us  = true,
	customary= 2,
  },
  ["*U.S.gal"] = {
	target  = "USgal",
	sp_us  = true,
	default = "L impgal",
	customary= 2,
  },
  ["+USdrygal"] = {
	target  = "USdrygal",
	customary= 1,
  },
  ["+usfloz"] = {
	target  = "USoz",
	link   = "Fluid ounce",
	customary= 1,
  },
  ["+USgal"] = {
	target  = "USgal",
	customary= 1,
  },
  ["+USoz"] = {
	target  = "USoz",
	customary= 1,
  },
  ["@impgal"] = {
	target  = "impgal",
	link   = "Gallon",
	customary= 3,
  },
  ["acre feet"] = {
	target  = "acre ft",
  },
  ["acre-feet"] = {
	target  = "acre ft",
  },
  ["acre-ft"] = {
	target  = "acre ft",
  },
  ["acre.foot"] = {
	target  = "acre foot",
  },
  ["acre.ft"] = {
	target  = "acre ft",
  },
  ["acre·foot"] = {
	target  = "acre foot",
  },
  ["acre·ft"] = {
	target  = "acre ft",
  },
  ["bushels"] = {
	target  = "USbsh",
  },
  ["cid"] = {
	target  = "CID",
  },
  ["drybbl"] = {
	target  = "USdrybbl",
  },
  ["drygal"] = {
	target  = "+USdrygal",
  },
  ["drypt"] = {
	target  = "USdrypt",
  },
  ["dryqt"] = {
	target  = "USdryqt",
  },
  ["ft3"] = {
	target  = "cuft",
  },
  ["gal"] = {
	target  = "USgal",
  },
  ["gallon"] = {
	shouldbe = "Use %{USgal%} for US gallons or %{impgal%} for imperial gallons (not %{gallon%})",
  },
  ["gallons"] = {
	shouldbe = "Use %{USgal%} for US gallons or %{impgal%} for imperial gallons (not %{gallons%})",
  },
  ["Gcuft"] = {
	target  = "e9cuft",
  },
  ["impfloz"] = {
	target  = "impoz",
  },
  ["Impgal"] = {
	target  = "impgal",
  },
  ["in3"] = {
	target  = "cuin",
  },
  ["kcuft"] = {
	target  = "e3cuft",
  },
  ["kcum"] = {
	target  = "e3m3",
  },
  ["km³"] = {
	target  = "km3",
  },
  ["liter"] = {
	target  = "L",
	sp_us  = true,
  },
  ["liters"] = {
	target  = "L",
	sp_us  = true,
  },
  ["litre"] = {
	target  = "L",
  },
  ["litres"] = {
	target  = "L",
  },
  ["Mcuft"] = {
	target  = "e6cuft",
  },
  ["Mcum"] = {
	target  = "e6m3",
  },
  ["Mft3"] = {
	target  = "e6cuft",
  },
  ["mi3"] = {
	target  = "cumi",
  },
  ["m³"] = {
	target  = "m3",
  },
  ["Pcuft"] = {
	target  = "e15cuft",
  },
  ["pt"] = {
	shouldbe = "Use %{USpt%} for US pints or %{imppt%} for imperial pints (not %{pt%})",
  },
  ["qt"] = {
	shouldbe = "Use %{USqt%} for US quarts or %{impqt%} for imperial quarts (not %{qt%})",
  },
  ["Tcuft"] = {
	target  = "e12cuft",
  },
  ["Tft3"] = {
	target  = "e12cuft",
  },
  ["U.S.bbl"] = {
	target  = "USbbl",
	sp_us  = true,
	default = "l U.S.gal impgal",
  },
  ["U.S.beerbbl"] = {
	target  = "USbeerbbl",
	sp_us  = true,
	default = "l U.S.gal impgal",
  },
  ["U.S.bsh"] = {
	target  = "USbsh",
	sp_us  = true,
	default = "l U.S.drygal impgal",
  },
  ["U.S.bu"] = {
	target  = "USbu",
	sp_us  = true,
	default = "l U.S.drygal impgal",
  },
  ["U.S.drybbl"] = {
	target  = "USdrybbl",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.drygal"] = {
	target  = "USdrygal",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.drypt"] = {
	target  = "USdrypt",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.dryqt"] = {
	target  = "USdryqt",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.flgal"] = {
	target  = "USflgal",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.floz"] = {
	target  = "USoz",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.gal"] = {
	target  = "USgal",
	sp_us  = true,
	default = "L impgal",
	link   = "U.S. gallon",
  },
  ["u.s.gal"] = {
	target  = "USgal",
	sp_us  = true,
	default = "L impgal",
	link   = "U.S. gallon",
  },
  ["U.S.gi"] = {
	target  = "USgi",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.kenning"] = {
	target  = "USkenning",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.oz"] = {
	target  = "USoz",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.pk"] = {
	target  = "USpk",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.pt"] = {
	target  = "USpt",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.qt"] = {
	target  = "USqt",
	sp_us  = true,
	default = "L impqt",
	customary= 2,
  },
  ["usbbl"] = {
	target  = "USbbl",
  },
  ["usbeerbbl"] = {
	target  = "USbeerbbl",
  },
  ["usbsh"] = {
	target  = "USbsh",
  },
  ["usbu"] = {
	target  = "USbu",
  },
  ["usdrybbl"] = {
	target  = "USdrybbl",
  },
  ["usdrygal"] = {
	target  = "+USdrygal",
  },
  ["usdrypt"] = {
	target  = "USdrypt",
  },
  ["usdryqt"] = {
	target  = "USdryqt",
  },
  ["USfloz"] = {
	target  = "USoz",
  },
  ["usfloz"] = {
	target  = "USoz",
  },
  ["USGAL"] = {
	target  = "USgal",
  },
  ["usgal"] = {
	target  = "USgal",
  },
  ["usgi"] = {
	target  = "USgi",
  },
  ["uskenning"] = {
	target  = "USkenning",
  },
  ["usoz"] = {
	target  = "USoz",
  },
  ["uspk"] = {
	target  = "USpk",
  },
  ["uspt"] = {
	target  = "USpt",
  },
  ["usqt"] = {
	target  = "USqt",
  },
  ["yd3"] = {
	target  = "cuyd",
  },
  ["cuft/sqmi"] = {
	per   = { "cuft", "sqmi" },
	utype  = "volume per unit area",
	default = "m3/km2",
  },
  ["m3/ha"] = {
	name1  = "cubic metre per hectare",
	name1_us = "cubic meter per hectare",
	name2  = "cubic metres per hectare",
	name2_us = "cubic meters per hectare",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/ha",
	utype  = "volume per unit area",
	scale  = 0.0001,
	default = "USbu/acre",
	link   = "Hectare",
  },
  ["m3/km2"] = {
	per   = { "m3", "km2" },
	utype  = "volume per unit area",
	default = "cuft/sqmi",
  },
  ["U.S.gal/acre"] = {
	per   = { "U.S.gal", "acre" },
	utype  = "volume per unit area",
	default = "m3/km2",
  },
  ["USbu/acre"] = {
	name2  = "US bushels per acre",
	symbol  = "US bushel per acre",
	usename = 1,
	utype  = "volume per unit area",
	scale  = 8.7077638761350888e-6,
	default = "m3/ha",
	link   = "Bushel",
  },
  ["USgal/acre"] = {
	per   = { "USgal", "acre" },
	utype  = "volume per unit area",
	default = "m3/km2",
  },
  ["miydftin"] = {
	combination= { "in", "ft", "yd", "mi" },
	multiple = { 12, 3, 1760 },
	utype  = "length",
  },
  ["mift"] = {
	combination= { "ft", "mi" },
	multiple = { 5280 },
	utype  = "length",
  },
  ["ydftin"] = {
	combination= { "in", "ft", "yd" },
	multiple = { 12, 3 },
	utype  = "length",
  },
  ["ydft"] = {
	combination= { "ft", "yd" },
	multiple = { 3 },
	utype  = "length",
  },
  ["ftin"] = {
	combination= { "in", "ft" },
	multiple = { 12 },
	utype  = "length",
  },
  ["footin"] = {
	combination= { "in", "foot" },
	multiple = { 12 },
	utype  = "length",
  },
  ["handin"] = {
	combination= { "in", "hand" },
	multiple = { 4 },
	utype  = "length",
  },
  ["lboz"] = {
	combination= { "oz", "lb" },
	multiple = { 16 },
	utype  = "mass",
  },
  ["stlb"] = {
	combination= { "lb", "st" },
	multiple = { 14 },
	utype  = "mass",
  },
  ["stlboz"] = {
	combination= { "oz", "lb", "st" },
	multiple = { 16, 14 },
	utype  = "mass",
  },
  ["st and lb"] = {
	combination= { "lb", "st" },
	multiple = { 14 },
	utype  = "mass",
  },
  ["acre ha"] = {
	combination= { "acre", "ha" },
	utype  = "area",
  },
  ["acre m2"] = {
	combination= { "acre", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["acre sqm"] = {
	combination= { "acre", "sqm" },
	utype  = "area",
  },
  ["acre sqmi"] = {
	combination= { "acre", "sqmi" },
	utype  = "area",
  },
  ["cm2 in2"] = {
	combination= { "cm2", "sqin" },
	utype  = "area",
  },
  ["cm2 sqin"] = {
	combination= { "cm2", "sqin" },
	utype  = "area",
  },
  ["foot2 m2"] = {
	combination= { "foot2", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["ft2 m2"] = {
	combination= { "ft2", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["ha acre"] = {
	combination= { "ha", "acre" },
	utype  = "area",
  },
  ["ha sqmi"] = {
	combination= { "ha", "sqmi" },
	utype  = "area",
  },
  ["in2 cm2"] = {
	combination= { "sqin", "cm2" },
	utype  = "area",
  },
  ["in2 mm2"] = {
	combination= { "sqin", "mm2" },
	utype  = "area",
  },
  ["km2 acre sqmi"] = {
	combination= { "km2", "acre", "sqmi" },
	utype  = "area",
  },
  ["km2 mi2"] = {
	combination= { "km2", "sqmi" },
	utype  = "area",
  },
  ["km2 sqmi"] = {
	combination= { "km2", "sqmi" },
	utype  = "area",
  },
  ["m2 ft2"] = {
	combination= { "m2", "ft2" },
	utype  = "area",
  },
  ["m2 sqft"] = {
	combination= { "m2", "sqft" },
	utype  = "area",
  },
  ["mi2 ha"] = {
	combination= { "sqmi", "ha" },
	utype  = "area",
  },
  ["mi2 km2"] = {
	combination= { "sqmi", "km2" },
	utype  = "area",
  },
  ["mm2 in2"] = {
	combination= { "mm2", "sqin" },
	utype  = "area",
  },
  ["mm2 sqin"] = {
	combination= { "mm2", "sqin" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqfoot m2"] = {
	combination= { "sqfoot", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqft m2"] = {
	combination= { "sqft", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqft sqm"] = {
	combination= { "sqft", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqin cm2"] = {
	combination= { "sqin", "cm2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqin mm2"] = {
	combination= { "sqin", "mm2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqmi acre"] = {
	combination= { "sqmi", "acre" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqmi ha"] = {
	combination= { "sqmi", "ha" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqmi ha km2"] = {
	combination= { "sqmi", "ha", "km2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqmi km2"] = {
	combination= { "sqmi", "km2" },
	utype  = "area",
  },
  ["tsubo sqft"] = {
	combination= { "tsubo", "sqft" },
	utype  = "area",
  },
  ["lb/impgal lb/USgal"] = {
	combination= { "lb/impgal", "lb/USgal" },
	utype  = "density",
  },
  ["kWh/km kWh/mi"] = {
	combination= { "kWh/km", "kWh/mi" },
	utype  = "energy per unit length",
  },
  ["kWh/km MJ/km"] = {
	combination= { "kWh/km", "MJ/km" },
	utype  = "energy per unit length",
  },
  ["MJ/km kWh/km"] = {
	combination= { "MJ/km", "kWh/km" },
	utype  = "energy per unit length",
  },
  ["MJ/km kWh/mi"] = {
	combination= { "MJ/km", "kWh/mi" },
	utype  = "energy per unit length",
  },
  ["impgal/h USgal/h"] = {
	combination= { "impgal/h", "USgal/h" },
	utype  = "flow",
  },
  ["impgal/min USgal/min"] = {
	combination= { "impgal/min", "USgal/min" },
	utype  = "flow",
  },
  ["L/s impgal/min"] = {
	combination= { "L/s", "impgal/min" },
	utype  = "flow",
  },
  ["m3/s impgal/min"] = {
	combination= { "m3/s", "impgal/min" },
	utype  = "flow",
  },
  ["GN LT-f"] = {
	combination= { "GN", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN LT-f ST-f"] = {
	combination= { "GN", "LT-f", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN LTf"] = {
	combination= { "GN", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN LTf STf"] = {
	combination= { "GN", "-LTf", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN ST-f"] = {
	combination= { "GN", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN ST-f LT-f"] = {
	combination= { "GN", "ST-f", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN STf"] = {
	combination= { "GN", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN STf LTf"] = {
	combination= { "GN", "-STf", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN lb-f"] = {
	combination= { "kN", "lb-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN lbf"] = {
	combination= { "kN", "lbf" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN LT-f"] = {
	combination= { "kN", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN LT-f ST-f"] = {
	combination= { "kN", "LT-f", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN LTf"] = {
	combination= { "kN", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN LTf STf"] = {
	combination= { "kN", "-LTf", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN ST-f"] = {
	combination= { "kN", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN ST-f LT-f"] = {
	combination= { "kN", "ST-f", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN STf"] = {
	combination= { "kN", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN STf LTf"] = {
	combination= { "kN", "-STf", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["LT-f ST-f"] = {
	combination= { "LT-f", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["LTf STf"] = {
	combination= { "-LTf", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["mN gr-f"] = {
	combination= { "mN", "gr-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["mN grf"] = {
	combination= { "mN", "grf" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN LT-f"] = {
	combination= { "MN", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN LT-f ST-f"] = {
	combination= { "MN", "LT-f", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN LTf"] = {
	combination= { "MN", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN LTf STf"] = {
	combination= { "MN", "-LTf", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["mN oz-f"] = {
	combination= { "mN", "oz-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["mN ozf"] = {
	combination= { "mN", "ozf" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN ST-f"] = {
	combination= { "MN", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN ST-f LT-f"] = {
	combination= { "MN", "ST-f", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN STf"] = {
	combination= { "MN", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN STf LTf"] = {
	combination= { "MN", "-STf", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["N lb-f"] = {
	combination= { "N", "lb-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["N lbf"] = {
	combination= { "N", "lbf" },
	utype  = "force",
  },
  ["N oz-f"] = {
	combination= { "N", "oz-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["N ozf"] = {
	combination= { "N", "ozf" },
	utype  = "force",
  },
  ["nN gr-f"] = {
	combination= { "nN", "gr-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["nN grf"] = {
	combination= { "nN", "grf" },
	utype  = "force",
  },
  ["S/T-f L/T-f"] = {
	combination= { "S/T-f", "L/T-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["S/Tf L/Tf"] = {
	combination= { "S/Tf", "L/Tf" },
	utype  = "force",
  },
  ["ST-f LT-f"] = {
	combination= { "ST-f", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["STf LTf"] = {
	combination= { "-STf", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["uN gr-f"] = {
	combination= { "µN", "gr-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["uN grf"] = {
	combination= { "µN", "grf" },
	utype  = "force",
  },
  ["µN gr-f"] = {
	combination= { "µN", "gr-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["µN grf"] = {
	combination= { "µN", "grf" },
	utype  = "force",
  },
  ["μN gr-f"] = {
	combination= { "µN", "gr-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["μN grf"] = {
	combination= { "µN", "grf" },
	utype  = "force",
  },
  ["impgal/mi U.S.gal/mi"] = {
	combination= { "impgal/mi", "U.S.gal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["impgal/mi USgal/mi"] = {
	combination= { "impgal/mi", "USgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/L mpgimp"] = {
	combination= { "km/L", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/l mpgimp"] = {
	combination= { "km/l", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/L mpgU.S."] = {
	combination= { "km/L", "mpgU.S." },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/l mpgU.S."] = {
	combination= { "km/l", "mpgU.S." },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/L mpgUS"] = {
	combination= { "km/L", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/L mpgus"] = {
	combination= { "km/L", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/l mpgUS"] = {
	combination= { "km/l", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/l mpgus"] = {
	combination= { "km/l", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/100 km mpgimp"] = {
	combination= { "L/100 km", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/100 km mpgimp"] = {
	combination= { "l/100 km", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/100 km mpgU.S."] = {
	combination= { "L/100 km", "mpgU.S." },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/100 km mpgU.S."] = {
	combination= { "l/100 km", "mpgU.S." },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/100 km mpgUS"] = {
	combination= { "L/100 km", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/100 km mpgus"] = {
	combination= { "L/100 km", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/100 km mpgUS"] = {
	combination= { "l/100 km", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/100 km mpgus"] = {
	combination= { "l/100 km", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/km impgal/mi"] = {
	combination= { "L/km", "impgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/km impgal/mi"] = {
	combination= { "l/km", "impgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/km U.S.gal/mi"] = {
	combination= { "L/km", "U.S.gal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/km U.S.gal/mi"] = {
	combination= { "l/km", "U.S.gal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/km USgal/mi"] = {
	combination= { "L/km", "USgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/km usgal/mi"] = {
	combination= { "L/km", "usgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/km USgal/mi"] = {
	combination= { "l/km", "USgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/km usgal/mi"] = {
	combination= { "l/km", "usgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgimp L/100 km"] = {
	combination= { "mpgimp", "L/100 km" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgimp mpgU.S."] = {
	combination= { "mpgimp", "mpgU.S." },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgimp mpgUS"] = {
	combination= { "mpgimp", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgimp mpgus"] = {
	combination= { "mpgimp", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgU.S. mpgimp"] = {
	combination= { "mpgU.S.", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgUS mpgimp"] = {
	combination= { "mpgus", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgus mpgimp"] = {
	combination= { "mpgus", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["U.S.gal/mi impgal/mi"] = {
	combination= { "U.S.gal/mi", "impgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["USgal/mi impgal/mi"] = {
	combination= { "USgal/mi", "impgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["cm in"] = {
	combination= { "cm", "in" },
	utype  = "length",
  },
  ["fathom ft"] = {
	combination= { "fathom", "ft" },
	utype  = "length",
  },
  ["foot m"] = {
	combination= { "foot", "m" },
	utype  = "length",
  },
  ["ft km"] = {
	combination= { "ft", "km" },
	utype  = "length",
  },
  ["ft m"] = {
	combination= { "ft", "m" },
	utype  = "length",
  },
  ["ft mi"] = {
	combination= { "ft", "mi" },
	utype  = "length",
  },
  ["in cm"] = {
	combination= { "in", "cm" },
	utype  = "length",
  },
  ["in mm"] = {
	combination= { "in", "mm" },
	utype  = "length",
  },
  ["km ly"] = {
	combination= { "km", "ly" },
	utype  = "length",
  },
  ["km mi"] = {
	combination= { "km", "mi" },
	utype  = "length",
  },
  ["km mi ft"] = {
	combination= { "km", "mi", "ft" },
	utype  = "length",
  },
  ["km nmi"] = {
	combination= { "km", "nmi" },
	utype  = "length",
  },
  ["m foot"] = {
	combination= { "m", "foot" },
	utype  = "length",
  },
  ["m ft"] = {
	combination= { "m", "ft" },
	utype  = "length",
  },
  ["m yd"] = {
	combination= { "m", "yd" },
	utype  = "length",
  },
  ["mi ft"] = {
	combination= { "mi", "ft" },
	utype  = "length",
  },
  ["mi km"] = {
	combination= { "mi", "km" },
	utype  = "length",
  },
  ["mi nmi"] = {
	combination= { "mi", "nmi" },
	utype  = "length",
  },
  ["mm in"] = {
	combination= { "mm", "in" },
	utype  = "length",
  },
  ["nmi km"] = {
	combination= { "nmi", "km" },
	utype  = "length",
  },
  ["nmi mi"] = {
	combination= { "nmi", "mi" },
	utype  = "length",
  },
  ["nmi mi ft"] = {
	combination= { "nmi", "mi", "ft" },
	utype  = "length",
  },
  ["statmi km"] = {
	combination= { "smi", "km" },
	utype  = "length",
  },
  ["yd m"] = {
	combination= { "yd", "m" },
	utype  = "length",
  },
  ["g gr"] = {
	combination= { "g", "gr" },
	utype  = "mass",
  },
  ["g oz"] = {
	combination= { "g", "oz" },
	utype  = "mass",
  },
  ["gr mg"] = {
	combination= { "gr", "mg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg lb"] = {
	combination= { "kg", "lb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg lb st"] = {
	combination= { "kg", "lb", "st" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg Scwt"] = {
	combination= { "kg", "-Scwt" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg st"] = {
	combination= { "kg", "st" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg st lb"] = {
	combination= { "kg", "st", "lb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg stlb"] = {
	combination= { "kg", "stlb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb kg"] = {
	combination= { "lb", "kg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb kg st"] = {
	combination= { "lb", "kg", "st" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb ozt"] = {
	combination= { "lb", "ozt" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb st"] = {
	combination= { "lb", "st" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb st kg"] = {
	combination= { "lb", "st", "kg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb stlb"] = {
	combination= { "lb", "stlb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT MT"] = {
	combination= { "LT", "MT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT MT ST"] = {
	combination= { "LT", "MT", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT ST"] = {
	combination= { "LT", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT ST MT"] = {
	combination= { "LT", "ST", "MT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT ST t"] = {
	combination= { "-LT", "-ST", "t" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT t"] = {
	combination= { "LT", "t" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT t ST"] = {
	combination= { "-LT", "t", "-ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["mg gr"] = {
	combination= { "mg", "gr" },
	utype  = "mass",
  },
  ["MT LT"] = {
	combination= { "MT", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["MT LT ST"] = {
	combination= { "MT", "LT", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["MT ST"] = {
	combination= { "MT", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["MT ST LT"] = {
	combination= { "MT", "ST", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["oz g"] = {
	combination= { "oz", "g" },
	utype  = "mass",
  },
  ["oz ozt"] = {
	combination= { "oz", "ozt" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ozt g"] = {
	combination= { "ozt", "g" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ozt kg"] = {
	combination= { "ozt", "kg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ozt oz"] = {
	combination= { "ozt", "oz" },
	utype  = "mass",
  },
  ["st kg"] = {
	combination= { "st", "kg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["st kg lb"] = {
	combination= { "st", "kg", "lb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["st lb"] = {
	combination= { "st", "lb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["st lb kg"] = {
	combination= { "st", "lb", "kg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST LT"] = {
	combination= { "ST", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST LT MT"] = {
	combination= { "ST", "LT", "MT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST LT t"] = {
	combination= { "-ST", "-LT", "t" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST MT"] = {
	combination= { "ST", "MT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST MT LT"] = {
	combination= { "ST", "MT", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST t"] = {
	combination= { "ST", "t" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST t LT"] = {
	combination= { "-ST", "t", "-LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["t LT"] = {
	combination= { "t", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["t LT ST"] = {
	combination= { "t", "-LT", "-ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["t Scwt"] = {
	combination= { "t", "-Scwt" },
	utype  = "mass",
  },
  ["t ST"] = {
	combination= { "t", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["t ST LT"] = {
	combination= { "t", "ST", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ton"] = {
	combination= { "LT", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["/acre /ha"] = {
	combination= { "/acre", "/ha" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["/ha /acre"] = {
	combination= { "/ha", "/acre" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["/km2 sqmi"] = {
	combination= { "/km2", "/sqmi" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["/sqkm /sqmi"] = {
	combination= { "/sqkm", "/sqmi" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["/sqmi /sqkm"] = {
	combination= { "/sqmi", "/sqkm" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["PD/acre PD/ha"] = {
	combination= { "PD/acre", "PD/ha" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["PD/ha PD/acre"] = {
	combination= { "PD/ha", "PD/acre" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["PD/sqkm PD/sqmi"] = {
	combination= { "PD/sqkm", "PD/sqmi" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["PD/sqmi PD/sqkm"] = {
	combination= { "PD/sqmi", "PD/sqkm" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["kW bhp"] = {
	combination= { "kW", "bhp" },
	utype  = "power",
  },
  ["kW hp"] = {
	combination= { "kW", "hp" },
	utype  = "power",
  },
  ["kW PS"] = {
	combination= { "kW", "PS" },
	utype  = "power",
  },
  ["PS bhp"] = {
	combination= { "PS", "bhp" },
	utype  = "power",
  },
  ["PS hp"] = {
	combination= { "PS", "hp" },
	utype  = "power",
  },
  ["bar kPa"] = {
	combination= { "bar", "kPa" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["hPa inHg"] = {
	combination= { "hPa", "inHg" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["inHg psi"] = {
	combination= { "inHg", "psi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa inHg"] = {
	combination= { "kPa", "inHg" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa kg-f/cm2"] = {
	combination= { "kPa", "kg-f/cm2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa kg/cm2"] = {
	combination= { "kPa", "kgf/cm2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa kgf/cm2"] = {
	combination= { "kPa", "kgf/cm2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa lb/in2"] = {
	combination= { "kPa", "-lb/in2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa mmHg"] = {
	combination= { "kPa", "mmHg" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa psi"] = {
	combination= { "kPa", "psi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa Torr"] = {
	combination= { "kPa", "Torr" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["LT ST/acre"] = {
	combination= { "LT/acre", "ST/acre" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["LT/acre ST/acre"] = {
	combination= { "LT/acre", "ST/acre" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["mmHg psi"] = {
	combination= { "mmHg", "psi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["MPa kg-f/cm2"] = {
	combination= { "MPa", "kg-f/cm2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["MPa kgf/cm2"] = {
	combination= { "MPa", "kgf/cm2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["MPa ksi"] = {
	combination= { "MPa", "ksi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["MPa psi"] = {
	combination= { "MPa", "psi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["Torr psi"] = {
	combination= { "Torr", "psi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["foot/s m/s"] = {
	combination= { "foot/s", "m/s" },
	utype  = "speed",
  },
  ["ft/s m/s"] = {
	combination= { "ft/s", "m/s" },
	utype  = "speed",
  },
  ["km/h kn"] = {
	combination= { "km/h", "kn" },
	utype  = "speed",
  },
  ["km/h mph"] = {
	combination= { "km/h", "mph" },
	utype  = "speed",
  },
  ["kn km/h"] = {
	combination= { "kn", "km/h" },
	utype  = "speed",
  },
  ["kn m/s"] = {
	combination= { "kn", "m/s" },
	utype  = "speed",
  },
  ["kn mph"] = {
	combination= { "kn", "mph" },
	utype  = "speed",
  },
  ["m/s foot/s"] = {
	combination= { "m/s", "foot/s" },
	utype  = "speed",
  },
  ["m/s ft/s"] = {
	combination= { "m/s", "ft/s" },
	utype  = "speed",
  },
  ["m/s kn km/h"] = {
	combination= { "m/s", "kn", "km/h" },
	utype  = "speed",
  },
  ["m/s mph"] = {
	combination= { "m/s", "mph" },
	utype  = "speed",
  },
  ["mph km/h"] = {
	combination= { "mph", "km/h" },
	utype  = "speed",
  },
  ["mph kn"] = {
	combination= { "mph", "kn" },
	utype  = "speed",
  },
  ["C F"] = {
	combination= { "C", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C F K"] = {
	combination= { "C", "F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C F R"] = {
	combination= { "C", "F", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C K"] = {
	combination= { "C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C K F"] = {
	combination= { "C", "K", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C K R"] = {
	combination= { "C", "K", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C R"] = {
	combination= { "C", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C R F"] = {
	combination= { "C", "R", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C R K"] = {
	combination= { "C", "R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F C"] = {
	combination= { "F", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F C K"] = {
	combination= { "F", "C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F C R"] = {
	combination= { "F", "C", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F K"] = {
	combination= { "F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F K C"] = {
	combination= { "F", "K", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F K R"] = {
	combination= { "F", "K", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F R"] = {
	combination= { "F", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F R C"] = {
	combination= { "F", "R", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F R K"] = {
	combination= { "F", "R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K C"] = {
	combination= { "K", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K C F"] = {
	combination= { "K", "C", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K C R"] = {
	combination= { "K", "C", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K F"] = {
	combination= { "K", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K F C"] = {
	combination= { "K", "F", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K F R"] = {
	combination= { "K", "F", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K R"] = {
	combination= { "K", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K R C"] = {
	combination= { "K", "R", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K R F"] = {
	combination= { "K", "R", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °C"] = {
	combination= { "K", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °C °F"] = {
	combination= { "K", "°C", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °C °R"] = {
	combination= { "K", "°C", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °F"] = {
	combination= { "K", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °F °C"] = {
	combination= { "K", "°F", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °F °R"] = {
	combination= { "K", "°F", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °R"] = {
	combination= { "K", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °R °C"] = {
	combination= { "K", "°R", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °R °F"] = {
	combination= { "K", "°R", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R C"] = {
	combination= { "R", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R C F"] = {
	combination= { "R", "C", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R C K"] = {
	combination= { "R", "C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R F"] = {
	combination= { "R", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R F C"] = {
	combination= { "R", "F", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R F K"] = {
	combination= { "R", "F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R K"] = {
	combination= { "R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R K C"] = {
	combination= { "R", "K", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R K F"] = {
	combination= { "R", "K", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C K"] = {
	combination= { "°C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C K °F"] = {
	combination= { "°C", "K", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C K °R"] = {
	combination= { "°C", "K", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °F"] = {
	combination= { "°C", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °F K"] = {
	combination= { "°C", "°F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °F °R"] = {
	combination= { "°C", "°F", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °R"] = {
	combination= { "°C", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °R K"] = {
	combination= { "°C", "°R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °R °F"] = {
	combination= { "°C", "°R", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F K"] = {
	combination= { "°F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F K °C"] = {
	combination= { "°F", "K", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F K °R"] = {
	combination= { "°F", "K", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F R"] = {
	combination= { "F", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °C"] = {
	combination= { "°F", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °C K"] = {
	combination= { "°F", "°C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °C °R"] = {
	combination= { "°F", "°C", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °R"] = {
	combination= { "°F", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °R K"] = {
	combination= { "°F", "°R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °R °C"] = {
	combination= { "°F", "°R", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R K"] = {
	combination= { "°R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R K °C"] = {
	combination= { "°R", "K", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R K °F"] = {
	combination= { "°R", "K", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °C"] = {
	combination= { "°R", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °C K"] = {
	combination= { "°R", "°C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °C °F"] = {
	combination= { "°R", "°C", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °F"] = {
	combination= { "°R", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °F K"] = {
	combination= { "°R", "°F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °F °C"] = {
	combination= { "°R", "°F", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["kgm lbft"] = {
	combination= { "kg.m", "lb.ft" },
	utype  = "torque",
  },
  ["lbft kgm"] = {
	combination= { "lb.ft", "kg.m" },
	utype  = "torque",
  },
  ["Nm kgm"] = {
	combination= { "N.m", "kg.m" },
	utype  = "torque",
  },
  ["Nm lb-fft"] = {
	combination= { "N.m", "lb-fft" },
	utype  = "torque",
  },
  ["Nm lbfft"] = {
	combination= { "Nm", "lbfft" },
	utype  = "torque",
  },
  ["Nm lbft"] = {
	combination= { "Nm", "lbft" },
	utype  = "torque",
  },
  ["cc L"] = {
	combination= { "cc", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["cm3 L"] = {
	combination= { "cm3", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["cuft m3"] = {
	combination= { "cuft", "m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["cuin USoz USpt"] = {
	combination= { "cuin", "USoz", "USpt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["cuyd m3"] = {
	combination= { "cuyd", "m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e12impgal e12U.S.gal"] = {
	combination= { "e12impgal", "e12U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e12impgal e12USgal"] = {
	combination= { "e12impgal", "e12USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e3impgal e3U.S.gal"] = {
	combination= { "e3impgal", "e3U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e3impgal e3USgal"] = {
	combination= { "e3impgal", "e3USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e6impgal e6U.S.gal"] = {
	combination= { "e6impgal", "e6U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e6impgal e6USgal"] = {
	combination= { "e6impgal", "e6USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e9impgal e9U.S.gal"] = {
	combination= { "e9impgal", "e9U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e9impgal e9USgal"] = {
	combination= { "e9impgal", "e9USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e9USgal e6m3"] = {
	combination= { "e9USgal", "e6m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["floz"] = {
	combination= { "impoz", "USoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL impgal"] = {
	combination= { "hL", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl impgal"] = {
	combination= { "hl", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL impgal U.S.gal"] = {
	combination= { "hL", "impgal", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl impgal U.S.gal"] = {
	combination= { "hl", "impgal", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL impgal USgal"] = {
	combination= { "hL", "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl impgal USgal"] = {
	combination= { "hl", "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL U.S.gal"] = {
	combination= { "hL", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl U.S.gal"] = {
	combination= { "hl", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL U.S.gal impgal"] = {
	combination= { "hL", "U.S.gal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl U.S.gal impgal"] = {
	combination= { "hl", "U.S.gal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL USgal"] = {
	combination= { "hL", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl USgal"] = {
	combination= { "hl", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL USgal impgal"] = {
	combination= { "hL", "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl USgal impgal"] = {
	combination= { "hl", "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impfloz U.S.floz"] = {
	combination= { "impfloz", "U.S.floz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal cuyd"] = {
	combination= { "impgal", "cuyd" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal L"] = {
	combination= { "impgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal l"] = {
	combination= { "impgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal L U.S.drygal"] = {
	combination= { "impgal", "L", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal l U.S.drygal"] = {
	combination= { "impgal", "l", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal L U.S.gal"] = {
	combination= { "impgal", "L", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal l U.S.gal"] = {
	combination= { "impgal", "l", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal L USdrygal"] = {
	combination= { "impgal", "L", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal l USdrygal"] = {
	combination= { "impgal", "l", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal L USgal"] = {
	combination= { "impgal", "L", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal l USgal"] = {
	combination= { "impgal", "l", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.drygal"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.drygal L"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.drygal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.drygal l"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.drygal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.gal"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.gal L"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.gal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.gal l"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.gal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USdrygal"] = {
	combination= { "impgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USdrygal L"] = {
	combination= { "impgal", "USdrygal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USdrygal l"] = {
	combination= { "impgal", "USdrygal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USgal"] = {
	combination= { "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal usgal"] = {
	combination= { "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USgal L"] = {
	combination= { "impgal", "USgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USgal l"] = {
	combination= { "impgal", "USgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal yd3"] = {
	combination= { "impgal", "cuyd" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impoz mL"] = {
	combination= { "impoz", "mL" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impoz ml"] = {
	combination= { "impoz", "ml" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impoz U.S.oz"] = {
	combination= { "impoz", "U.S.oz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impoz USoz"] = {
	combination= { "impoz", "USoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impoz usoz"] = {
	combination= { "impoz", "USoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["imppt USpt"] = {
	combination= { "imppt", "USpt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impqt l"] = {
	combination= { "impqt", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L cuin"] = {
	combination= { "L", "cuin" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L drygal"] = {
	combination= { "L", "drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l drygal"] = {
	combination= { "l", "drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal"] = {
	combination= { "L", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal"] = {
	combination= { "l", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal drygal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal drygal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal U.S.drygal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal U.S.drygal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal U.S.gal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal U.S.gal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal USdrygal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal usdrygal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal USdrygal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal usdrygal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal USgal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal USgal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L imppt"] = {
	combination= { "L", "imppt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l imppt"] = {
	combination= { "l", "imppt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impqt"] = {
	combination= { "L", "impqt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L U.S.drygal"] = {
	combination= { "L", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l U.S.drygal"] = {
	combination= { "l", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L U.S.drygal impgal"] = {
	combination= { "L", "U.S.drygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l U.S.drygal impgal"] = {
	combination= { "l", "U.S.drygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L U.S.gal"] = {
	combination= { "L", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l U.S.gal"] = {
	combination= { "l", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L U.S.gal impgal"] = {
	combination= { "L", "U.S.gal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l U.S.gal impgal"] = {
	combination= { "l", "U.S.gal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L USdrygal"] = {
	combination= { "L", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L usdrygal"] = {
	combination= { "L", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l USdrygal"] = {
	combination= { "l", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l usdrygal"] = {
	combination= { "l", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L USdrygal impgal"] = {
	combination= { "L", "USdrygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l USdrygal impgal"] = {
	combination= { "l", "USdrygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L USgal"] = {
	combination= { "L", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L usgal"] = {
	combination= { "L", "usgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l USgal"] = {
	combination= { "l", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l usgal"] = {
	combination= { "l", "usgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L USgal impgal"] = {
	combination= { "L", "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L usgal impgal"] = {
	combination= { "L", "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l USgal impgal"] = {
	combination= { "l", "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l USpt"] = {
	combination= { "l", "USpt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["m3 impgal"] = {
	combination= { "m3", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL impfloz"] = {
	combination= { "mL", "impfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml impfloz"] = {
	combination= { "ml", "impfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL impoz"] = {
	combination= { "mL", "impoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml impoz"] = {
	combination= { "ml", "impoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL U.S.floz"] = {
	combination= { "mL", "U.S.floz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml U.S.floz"] = {
	combination= { "ml", "U.S.floz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL U.S.oz"] = {
	combination= { "mL", "U.S.oz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml U.S.oz"] = {
	combination= { "ml", "U.S.oz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL USfloz"] = {
	combination= { "mL", "USfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL usfloz"] = {
	combination= { "mL", "usfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml USfloz"] = {
	combination= { "ml", "USfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml usfloz"] = {
	combination= { "ml", "usfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL USoz"] = {
	combination= { "mL", "USoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL usoz"] = {
	combination= { "mL", "usfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml USoz"] = {
	combination= { "ml", "USoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml usoz"] = {
	combination= { "ml", "usfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["MUSgal m3"] = {
	combination= { "MUSgal", "m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["oilbbl m3"] = {
	combination= { "oilbbl", "m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal impgal"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal impgal L"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "impgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal impgal l"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "impgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal L"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal l"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal L impgal"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "L", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal l impgal"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "l", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.floz impfloz"] = {
	combination= { "U.S.floz", "impfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal impgal"] = {
	combination= { "U.S.gal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal impgal L"] = {
	combination= { "U.S.gal", "impgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal impgal l"] = {
	combination= { "U.S.gal", "impgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal L"] = {
	combination= { "U.S.gal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal l"] = {
	combination= { "U.S.gal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal L impgal"] = {
	combination= { "U.S.gal", "L", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal l impgal"] = {
	combination= { "U.S.gal", "l", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal U.S.drygal"] = {
	combination= { "U.S.flgal", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.oz impoz"] = {
	combination= { "U.S.oz", "impoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.oz mL"] = {
	combination= { "U.S.oz", "mL" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.oz ml"] = {
	combination= { "U.S.oz", "ml" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal impgal"] = {
	combination= { "USdrygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal impgal L"] = {
	combination= { "USdrygal", "impgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal impgal l"] = {
	combination= { "USdrygal", "impgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal L"] = {
	combination= { "USdrygal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal l"] = {
	combination= { "USdrygal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal L impgal"] = {
	combination= { "USdrygal", "L", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal l impgal"] = {
	combination= { "USdrygal", "l", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USfloz impfloz"] = {
	combination= { "USfloz", "impfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal impgal"] = {
	combination= { "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["usgal impgal"] = {
	combination= { "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal impgal L"] = {
	combination= { "USgal", "impgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal impgal l"] = {
	combination= { "USgal", "impgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal L"] = {
	combination= { "USgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal l"] = {
	combination= { "USgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal L impgal"] = {
	combination= { "USgal", "L", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal l impgal"] = {
	combination= { "USgal", "l", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal m3"] = {
	combination= { "USgal", "m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal USdrygal"] = {
	combination= { "USflgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USoz impoz"] = {
	combination= { "USoz", "impoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USoz mL"] = {
	combination= { "USoz", "mL" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USoz ml"] = {
	combination= { "USoz", "ml" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USqt impqt"] = {
	combination= { "USqt", "impqt" },
	utype  = "volume",
  },
}

---------------------------------------------------------------------------
-- Do not change the data in this table because it is created by running --
-- a script that reads the wikitext from a wiki page (see note above).  --
---------------------------------------------------------------------------
local default_exceptions = {
	-- Prefixed units with a default different from that of the base unit.
	-- Each key item is a prefixed symbol (unitcode for engineering notation).
	["cm<sup>2</sup>"] = "sqin",
	["dm<sup>2</sup>"] = "sqin",
	["e3acre"] = "km2",
	["e3m2"] = "e6sqft",
	["e6acre"] = "km2",
	["e6ha"] = "e6acre",
	["e6km2"] = "e6sqmi",
	["e6m2"] = "e6sqft",
	["e6sqft"] = "v * 9.290304 < 100 ! e3 ! e6 ! m2",
	["e6sqmi"] = "e6km2",
	["hm<sup>2</sup>"] = "acre",
	["km<sup>2</sup>"] = "sqmi",
	["mm<sup>2</sup>"] = "sqin",
	["aJ"] = "eV",
	["e3BTU"] = "MJ",
	["e6BTU"] = "GJ",
	["EJ"] = "kWh",
	["fJ"] = "keV",
	["GJ"] = "kWh",
	["MJ"] = "kWh",
	["PJ"] = "kWh",
	["pJ"] = "MeV",
	["TJ"] = "kWh",
	["YJ"] = "kWh",
	["yJ"] = "µeV",
	["ZJ"] = "kWh",
	["zJ"] = "meV",
	["e12cuft/a"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3/a",
	["e12cuft/d"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3/d",
	["e12m3/a"] = "Tcuft/a",
	["e12m3/d"] = "Tcuft/d",
	["e3cuft/a"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/a",
	["e3cuft/d"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/d",
	["e3cuft/s"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/s",
	["e3m3/a"] = "v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/a",
	["e3m3/d"] = "v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/d",
	["e3m3/s"] = "v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/s",
	["e3USgal/a"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! ! e3 ! m3/a",
	["e6cuft/a"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/a",
	["e6cuft/d"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/d",
	["e6cuft/s"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/s",
	["e6m3/a"] = "v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft/a",
	["e6m3/d"] = "v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft/d",
	["e6m3/s"] = "v < 28.316846592 ! e6 ! e9 ! cuft/s",
	["e6USgal/a"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! e3 ! e6 ! m3/a",
	["e9cuft/a"] = "m3/a",
	["e9cuft/d"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e6 ! e9 ! m3/d",
	["e9m3/a"] = "v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft/a",
	["e9m3/d"] = "v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft/d",
	["e9m3/s"] = "v < 28.316846592 ! e9 ! e12 ! cuft/s",
	["e9USgal/a"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! e6 ! e9 ! m3/a",
	["e9USgal/s"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! e6 ! e9 ! m3/s",
	["nN"] = "gr-f",
	["μN"] = "gr-f",
	["mN"] = "oz-f",
	["am"] = "in",
	["cm"] = "in",
	["dam"] = "ft",
	["dm"] = "in",
	["e12km"] = "e12mi",
	["e12mi"] = "e12km",
	["e3AU"] = "ly",
	["e3km"] = "e3mi",
	["e3mi"] = "e3km",
	["e6km"] = "e6mi",
	["e6mi"] = "e6km",
	["e9km"] = "AU",
	["e9mi"] = "e9km",
	["Em"] = "mi",
	["fm"] = "in",
	["Gm"] = "mi",
	["hm"] = "ft",
	["km"] = "mi",
	["mm"] = "in",
	["Mm"] = "mi",
	["nm"] = "in",
	["Pm"] = "mi",
	["pm"] = "in",
	["Tm"] = "mi",
	["Ym"] = "mi",
	["ym"] = "in",
	["Zm"] = "mi",
	["zm"] = "in",
	["μm"] = "in",
	["e12lb"] = "v * 4.5359237 < 10 ! Mt ! Gt",
	["e3lb"] = "v * 4.5359237 < 10 ! kg ! t",
	["e3ozt"] = "v * 0.311034768 < 10 ! kg ! t",
	["e3t"] = "LT ST",
	["e6carat"] = "t",
	["e6lb"] = "v * 4.5359237 < 10 ! t ! kilotonne",
	["e6ozt"] = "lb kg",
	["e6ST"] = "Mt",
	["e6t"] = "LT ST",
	["e9lb"] = "v * 4.5359237 < 10 ! kilotonne ! Mt",
	["e9t"] = "LT ST",
	["Gg"] = "lb",
	["kg"] = "lb",
	["mg"] = "gr",
	["Mg"] = "LT ST",
	["ng"] = "gr",
	["μg"] = "gr",
	["mBq"] = "fCi",
	["kBq"] = "nCi",
	["MBq"] = "µCi",
	["GBq"] = "mCi",
	["TBq"] = "Ci",
	["PBq"] = "kCi",
	["EBq"] = "kCi",
	["fCi"] = "mBq",
	["pCi"] = "Bq",
	["nCi"] = "Bq",
	["μCi"] = "kBq",
	["mCi"] = "MBq",
	["kCi"] = "TBq",
	["MCi"] = "PBq",
	["ns"] = "µs",
	["μs"] = "ms",
	["ms"] = "s",
	["ks"] = "h",
	["Ms"] = "week",
	["Gs"] = "decade",
	["Ts"] = "millennium",
	["Ps"] = "million year",
	["Es"] = "thousand million year",
	["cL"] = "impoz usoz",
	["cl"] = "impoz usoz",
	["cm<sup>3</sup>"] = "cuin",
	["dL"] = "impoz usoz",
	["dl"] = "impoz usoz",
	["dm<sup>3</sup>"] = "cuin",
	["e12cuft"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3",
	["e12impgal"] = "v * 4.54609 < 1000 ! T ! P ! l",
	["e12m3"] = "v < 28.316846592 ! T ! P ! cuft",
	["e12U.S.gal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! T ! P ! l",
	["e12USgal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! T ! P ! l",
	["e15cuft"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e12 ! e15 ! m3",
	["e15m3"] = "Pcuft",
	["e3bdft"] = "v * 0.23597372167 < 100 ! e3 ! e6 ! m3",
	["e3cuft"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3",
	["e3impgal"] = "v * 4.54609 < 1000 ! k ! M ! l",
	["e3m3"] = "v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft",
	["e3U.S.gal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! k ! M ! l",
	["e3USgal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! k ! M ! l",
	["e6bdft"] = "v * 0.23597372167 < 100 ! e3 ! e6 ! m3",
	["e6cuft"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3",
	["e6cuyd"] = "v * 7.64554857984 < 10 ! e3 ! e6 ! m3",
	["e6impgal"] = "v * 4.54609 < 1000 ! M ! G ! l",
	["e6L"] = "USgal",
	["e6m3"] = "v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft",
	["e6U.S.gal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! M ! G ! l",
	["e6USgal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! M ! G ! l",
	["e9bdft"] = "v * 0.23597372167 < 100 ! e6 ! e9 ! m3",
	["e9cuft"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e6 ! e9 ! m3",
	["e9impgal"] = "v * 4.54609 < 1000 ! G ! T ! l",
	["e9m3"] = "v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft",
	["e9U.S.gal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! G ! T ! l",
	["e9USgal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! G ! T ! l",
	["GL"] = "cuft",
	["Gl"] = "cuft",
	["kL"] = "cuft",
	["kl"] = "cuft",
	["km<sup>3</sup>"] = "cumi",
	["mL"] = "impoz usoz",
	["ml"] = "impoz usoz",
	["Ml"] = "v < 28.316846592 ! e3 ! e6 ! cuft",
	["ML"] = "v < 28.316846592 ! e3 ! e6 ! cuft",
	["TL"] = "cumi",
	["Tl"] = "cumi",
	["μL"] = "cuin",
	["μl"] = "cuin",
}

---------------------------------------------------------------------------
-- Do not change the data in this table because it is created by running --
-- a script that reads the wikitext from a wiki page (see note above).  --
---------------------------------------------------------------------------
local link_exceptions = {
	-- Prefixed units with a linked article different from that of the base unit.
	-- Each key item is a prefixed symbol (not unitcode).
	["mm<sup>2</sup>"] = "Square millimetre",
	["cm<sup>2</sup>"] = "Square centimetre",
	["dm<sup>2</sup>"] = "Square decimetre",
	["km<sup>2</sup>"] = "Square kilometre",
	["kJ"] = "Kilojoule",
	["MJ"] = "Megajoule",
	["fm"] = "Femtometre",
	["pm"] = "Picometre",
	["nm"] = "Nanometre",
	["μm"] = "Micrometre",
	["mm"] = "Millimetre",
	["cm"] = "Centimetre",
	["dm"] = "Decimetre",
	["dam"] = "Decametre",
	["hm"] = "Hectometre",
	["km"] = "Kilometre",
	["Mm"] = "Megametre",
	["Gm"] = "Gigametre",
	["Tm"] = "Terametre",
	["Pm"] = "Petametre",
	["Em"] = "Exametre",
	["Zm"] = "Zettametre",
	["Ym"] = "Yottametre",
	["μg"] = "Microgram",
	["mg"] = "Milligram",
	["kg"] = "Kilogram",
	["Mg"] = "Tonne",
	["yW"] = "Yoctowatt",
	["zW"] = "Zeptowatt",
	["aW"] = "Attowatt",
	["fW"] = "Femtowatt",
	["pW"] = "Picowatt",
	["nW"] = "Nanowatt",
	["μW"] = "Microwatt",
	["mW"] = "Milliwatt",
	["kW"] = "Kilowatt",
	["MW"] = "Megawatt",
	["GW"] = "Gigawatt",
	["TW"] = "Terawatt",
	["PW"] = "Petawatt",
	["EW"] = "Exawatt",
	["ZW"] = "Zettawatt",
	["YW"] = "Yottawatt",
	["as"] = "Attosecond",
	["fs"] = "Femtosecond",
	["ps"] = "Picosecond",
	["ns"] = "Nanosecond",
	["μs"] = "Microsecond",
	["ms"] = "Millisecond",
	["ks"] = "Kilosecond",
	["Ms"] = "Megasecond",
	["Gs"] = "Gigasecond",
	["Ts"] = "Terasecond",
	["Ps"] = "Petasecond",
	["Es"] = "Exasecond",
	["Zs"] = "Zettasecond",
	["Ys"] = "Yottasecond",
	["cm<sup>3</sup>"] = "Cubic centimetre",
	["dm<sup>3</sup>"] = "Cubic decimetre",
	["dam<sup>3</sup>"] = "Cubic decametre",
	["km<sup>3</sup>"] = "Cubic kilometre",
	["μL"] = "Microlitre",
	["μl"] = "Microlitre",
	["mL"] = "Millilitre",
	["ml"] = "Millilitre",
	["cL"] = "Centilitre",
	["cl"] = "Centilitre",
	["dL"] = "Decilitre",
	["dl"] = "Decilitre",
	["daL"] = "Decalitre",
	["dal"] = "Decalitre",
	["hL"] = "Hectolitre",
	["hl"] = "Hectolitre",
	["kL"] = "Kilolitre",
	["kl"] = "Kilolitre",
	["ML"] = "Megalitre",
	["Ml"] = "Megalitre",
	["GL"] = "Gigalitre",
	["Gl"] = "Gigalitre",
	["TL"] = "Teralitre",
	["Tl"] = "Teralitre",
	["PL"] = "Petalitre",
	["Pl"] = "Petalitre",
}

return {
	all_units = all_units,
	default_exceptions = default_exceptions,
	link_exceptions = link_exceptions,
}