ಮಾಡ್ಯೂಲ್:Transclusion count/data/D

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Documentation for this module may be created at ಮಾಡ್ಯೂಲ್:Transclusion count/data/D/doc

return {
["D&D"] = 3800,
["D&D_to-do"] = 5500,
["D-da"] = 2600,
["DANFS"] = 8400,
["DC-Comics-trademark-copyright"] = 2100,
["DCS_Sri_Lanka"] = 2100,
["DDR"] = 2800,
["DEC"] = 8600,
["DECADE"] = 278000,
["DEN"] = 6700,
["DEU"] = 17000,
["DMC"] = 59000,
["DMCA"] = 2060000,
["DNB"] = 8800,
["DNB-Portal"] = 2100,
["DNB_portal"] = 3800,
["DNK"] = 7800,
["DNZB"] = 3600,
["DOM"] = 2100,
["DOWs"] = 2600,
["DPP"] = 98000,
["DPP/logo"] = 98000,
["DRV_links"] = 3500,
["DWT"] = 2300,
["DYKC"] = 6700,
["DYKF"] = 2100,
["DYK_blue"] = 3400,
["DYK_checklist"] = 12000,
["DYK_conditions"] = 63000,
["DYK_files"] = 2100,
["DYK_header"] = 30000,
["DYK_nompage_links"] = 75000,
["DYK_talk"] = 101000,
["DYK_talk/date"] = 101000,
["DYK_tools"] = 50000,
["DYK_tools/styles.css"] = 50000,
["DYKfile"] = 12000,
["DZA"] = 2700,
["Dab"] = 17000,
["Dablink"] = 2200,
["Dagger"] = 17000,
["Dashboard.wikiedu.org_assignment"] = 11000,
["Dashboard.wikiedu.org_bibliography/guide"] = 5600,
["Dashboard.wikiedu.org_course_header"] = 5800,
["Dashboard.wikiedu.org_course_header/edit-note"] = 5800,
["Dashboard.wikiedu.org_draft_template/about_this_sandbox"] = 8700,
["Dashboard.wikiedu.org_evaluate_article/guide"] = 6900,
["Dashboard.wikiedu.org_peer_review/guide"] = 9900,
["Dashboard.wikiedu.org_sandbox"] = 91000,
["Dashboard.wikiedu.org_student_editor"] = 78000,
["Dashboard.wikiedu.org_student_program_sandbox"] = 90000,
["Dashboard.wikiedu.org_talk_course_link"] = 79000,
["Dashboard.wikiedu.org_user_talk"] = 2200,
["Date"] = 41000,
["Date-mf"] = 37000,
["Date_table_sorting"] = 38000,
["Dated_maintenance_category"] = 2120000,
["Dated_maintenance_category_(articles)"] = 2060000,
["Dated_maintenance_category_by_type_(articles)"] = 21000,
["Davis_Cup_player"] = 2400,
["Day+1"] = 6900,
["Day-1"] = 8300,
["Dbox"] = 3000,
["Dda"] = 5400,
["Dead_YouTube_link"] = 2800,
["Dead_Youtube_links"] = 2800,
["Dead_link"] = 273000,
["Death-date"] = 11000,
["Death-date_and_age"] = 9800,
["Death_date"] = 9100,
["Death_date_and_age"] = 374000,
["Death_date_and_given_age"] = 2400,
["Death_year_and_age"] = 16000,
["Death_year_category_header"] = 2000,
["Decade"] = 2100,
["Decade_link"] = 33000,
["Decimals"] = 2800,
["Decline"] = 2500,
["Declined"] = 3100,
["Decrease"] = 33000,
["Define"] = 5000,
["Deg2DMS"] = 3400,
["Deletion_review_log_header"] = 5500,
["Deletion_review_log_header/Core"] = 5500,
["Delink"] = 1940000,
["Delink_question_hyphen-minus"] = 290000,
["Delrevxfd"] = 3500,
["Democratic_Party_(US)/meta/shading"] = 15000,
["Description_missing"] = 7000,
["Designation/abbreviation"] = 8100,
["Designation/color"] = 76000,
["Designation/colour"] = 78000,
["Designation/colour2"] = 17000,
["Designation/divbox"] = 29000,
["Designation/text"] = 41000,
["Designation_list"] = 5200,
["Details"] = 4900,
["DetailsLink"] = 5700,
["Detect_singular"] = 193000,
["Deutsche_Bahn_station_codes"] = 2200,
["DfE_performance_tables"] = 4500,
["Diff"] = 30000,
["Diff2"] = 11000,
["Digits"] = 20000,
["Directories_box"] = 3200,
["Disamb"] = 2200,
["Disambig"] = 63000,
["Disambig-Class"] = 12000,
["DisambigProj"] = 12000,
["DisambigProject"] = 150000,
["Disambigproject"] = 5700,
["Disambiguation"] = 215000,
["Disambiguation/cat"] = 215000,
["Disambiguation_page_short_description"] = 348000,
["Discogs_artist"] = 15000,
["Discogs_master"] = 11000,
["Discogs_release"] = 2800,
["Discussion_bottom"] = 11000,
["Discussion_top"] = 12000,
["DisestcatCountry"] = 9400,
["DisestcatCountry/core"] = 9400,
["DisestcatCountryDecade"] = 2600,
["DisestcatUSstate"] = 4800,
["DisestcatUSstate/core"] = 4800,
["Disputed"] = 2200,
["Distinguish"] = 93000,
["Disused_Rail_Start"] = 4000,
["Disused_rail_start"] = 4300,
["Disused_style"] = 4700,
["Div_col"] = 387000,
["Div_col/styles.css"] = 388000,
["Div_col_end"] = 293000,
["Div_col_start"] = 2900,
["Divbox"] = 323000,
["Divbox/styles.css"] = 348000,
["Dividing_line"] = 4000,
["Dmbox"] = 453000,
["Dmbox/styles.css"] = 453000,
["Do_not_move_to_Commons"] = 16000,
["Doc"] = 3300,
["Documentation"] = 87000,
["Documentation_subpage"] = 94000,
["Dog_opentask"] = 3400,
["Doi"] = 24000,
["Doing"] = 3500,
["Don't_edit_this_line"] = 104000,
["Don't_edit_this_line_always_display"] = 460000,
["Don't_edit_this_line_extinct"] = 460000,
["Don't_edit_this_line_link_target"] = 460000,
["Don't_edit_this_line_link_text"] = 460000,
["Don't_edit_this_line_parent"] = 460000,
["Don't_edit_this_line_rank"] = 460000,
["Don't_edit_this_line_refs"] = 104000,
["Don't_edit_this_line_same_as"] = 460000,
["Done"] = 99000,
["Doppelganger"] = 2700,
["Dot"] = 2900,
["Double+single"] = 2600,
["Double-dagger"] = 18000,
["Dr"] = 3400,
["Dr-logno"] = 3400,
["Dr-make"] = 3400,
["Dr-yr"] = 3400,
["Draft_article"] = 2700,
["Draft_article_check"] = 2800,
["Draft_categories"] = 2600,
["Draft_other"] = 115000,
["Draft_topics"] = 25000,
["Drafts_moved_from_mainspace"] = 10000,
["Draw"] = 3700,
["Draw_key"] = 17000,
["Draw_links"] = 13000,
["Drep"] = 3400,
["Drugbankcite"] = 4300,
["Drugbox"] = 7500,
["Drugs.com"] = 3400,
["Ds/talk_notice"] = 6200,
["Dts"] = 37000,
["Dubious"] = 8000,
["Duck"] = 2900,
["Dummytab"] = 4700,
["Duration"] = 37000,
["Dutch_municipality"] = 2600,
["Dyktalk"] = 42000,
["Dynamic_list"] = 9600,
["Module:DYK_checklist"] = 12000,
["Module:DYK_checklist/data"] = 12000,
["Module:DYK_nompage_links"] = 75000,
["Module:Data"] = 147000,
["Module:Date"] = 1340000,
["Module:DateI18n"] = 65000,
["Module:Date_table_sorting"] = 38000,
["Module:DecodeEncode"] = 111000,
["Module:Delink"] = 2050000,
["Module:Detect_singular"] = 1480000,
["Module:Disambiguation"] = 322000,
["Module:Distinguish"] = 93000,
["Module:Documentation"] = 133000,
["Module:Documentation/config"] = 133000,
["Module:Documentation/styles.css"] = 133000,
["Module:Draft_topics"] = 25000,
["Module:Duration"] = 235000,
}