ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾಡ್ಯೂಲ್:Infobox body of water tracking

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Documentation for this module may be created at ಮಾಡ್ಯೂಲ್:Infobox body of water tracking/doc

local p = {}

function p.tracking(frame)
  function isblank( val ) 
    return (val == nil) or val:match('^[%s]*$')
  end
  
  local cats = ''
  local args = frame:getParent().args
  
  if (isblank(args['image']) and isblank(args['image_lake']) and isblank(args['image_ocean'])
    and isblank(args['image_Ocean']) and isblank(args['image_bay']) ) then
    cats = cats .. '[[ವರ್ಗ:Wikipedia infobox body of water articles without image]]'
  end
  
  if isblank(args['coords']) and (isblank(args['latd']) or isblank(args['longd'])) then 
    cats = cats .. '[[ವರ್ಗ:Wikipedia infobox body of water articles without coordinates]]'
  end
  
  if (args[1]) then
    cats = cats .. '[[ವರ್ಗ:Wikipedia infobox body of water articles needing maintenance]]'
  end
  
  local duplicate_parameters = 0
  if (args['catchment_km2'] and args ['catchment']) then
    duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  end
  if (args['length_km'] and args['length']) then
    duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  end
  if (args['width_km'] and args['width']) then
    duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  end
  if (args['area_km2'] and args['area']) then
    duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  end
  if (args['depth_m'] and args['depth']) then
    duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  end
  if (args['max-depth_m'] and args['max-depth']) then
    duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  end
  if (args['volume_km3'] and args['volume']) then
    duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  end
  if (args['shore_km'] and args['shore']) then
    duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  end
  if (args['elevation_m'] and args['elevation']) then
    duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  end
  if ( (args['image'] and 1 or 0) + (args['image_lake'] and 1 or 0)
    + (args['image_ocean'] and 1 or 0) + (args['image_Ocean'] and 1 or 0)
    + (args['image_bay'] and 1 or 0) > 1 ) then
    duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  end
  if ( (args['name'] and 1 or 0) + (args['lake_name'] and 1 or 0)
    + (args['ocean_name'] and 1 or 0) + (args['Ocean_name'] and 1 or 0)
    + (args['bay_name'] and 1 or 0) > 1 ) then
    duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  end
  if (duplicate_parameters > 0) then
    cats = cats .. '[[ವರ್ಗ:Wikipedia infobox body of water articles using duplicate parameters]]'
  end
  
  local deprecated_parameters = 0
  if (args['catchment'] or ''):match('^[%s]*[0-9\.,]+[^%s]*$') then
    deprecated_parameters = deprecated_parameters + 1
  end
  if (args['length'] or ''):match('^[%s]*[0-9\.,]+[^%s]*$') then
    deprecated_parameters = deprecated_parameters + 1
  end
  if (args['width'] or ''):match('^[%s]*[0-9\.,]+[^%s]*$') then
    deprecated_parameters = deprecated_parameters + 1
  end
  if (args['area'] or ''):match('^[%s]*[0-9\.,]+[^%s]*$') then
    deprecated_parameters = deprecated_parameters + 1
  end
  if (args['depth'] or ''):match('^[%s]*[0-9\.,]+[^%s]*$') then
    deprecated_parameters = deprecated_parameters + 1
  end
  if (args['max-depth'] or ''):match('^[%s]*[0-9\.,]+[^%s]*$') then
    deprecated_parameters = deprecated_parameters + 1
  end
  if (args['volume'] or ''):match('^[%s]*[0-9\.,]+[^%s]*$') then
    deprecated_parameters = deprecated_parameters + 1
  end
  if (args['shore'] or ''):match('^[%s]*[0-9\.,]+[^%s]*$') then
    deprecated_parameters = deprecated_parameters + 1
  end
  if (args['elevation'] or ''):match('^[%s]*[0-9\.,]+[^%s]*$') then
    deprecated_parameters = deprecated_parameters + 1
  end
  if (deprecated_parameters > 0) then
    cats = cats .. '[[ವರ್ಗ:Wikipedia infobox body of water articles using deprecated parameters]]'
  end
  
  return cats
end
  
return p