ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾಡ್ಯೂಲ್:HelloWorld

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Documentation for this module may be created at ಮಾಡ್ಯೂಲ್:HelloWorld/doc

my_object = {};   --All lua modules on Wikipedia must begin by defining a variable 
          --that will hold their externally accessible functions.
          --Such variables can have whatever name you want and may 
          --also contain various data as well as functions.

my_object.hello = function( frame )   --Add a function to "my_object". 
                    --Such functions are callable in Wikipedia
                    --via the #invoke command.
                    --"frame" will contain the data that Wikipedia
                    --sends this function when it runs. 
  
  local str = "Hello World!" --Declare a local variable and set it equal to
                --"Hello World!". 
  
  return str  --This tells us to quit this function and send the information in
         --"str" back to Wikipedia.
  
end -- end of the function "hello"

return my_object  --All modules end by returning the variable containing its
          --functions to Wikipedia.

-- Now we can use this module by calling {{#invoke: HelloWorld | hello }}.
-- Note that the first part of the invoke is the name of the Module's wikipage,
-- and the second part is the name of one of the functions attached to the 
-- variable that you returned.

-- The "print" function is not allowed in Wikipedia. All output is accomplished
-- via strings "returned" to Wikipedia.