ಮಲ್ಲಿಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್, ತೆಳುವಾದಮರದಅವಳಿ, ಬಳ್ಳಿಅಥವಾಪೊದೆಸಸ್ಯವನ್ನುಒಡೆದುಹಾಕುವುದು. ಎಳೆಯಚಿಗುರುಗಳುಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಪುಷ್ಪಮಂಜರಿಅಥವಾಅಪರೂಪವಾಗಿರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳುಸರಳ, ವಿರುದ್ಧವಾದ, ಸಬ್ಕೊರಿಯೇಶಿಯಸ್, (ಅಂಡಾಕಾರ-) ಲ್ಯಾನ್ಸೊಲೇಟ್-ಕಿರಿದಾದಲ್ಯಾನ್ಸ್ಲೋಲೇಟ್, (1-) 2-4 (-7) x (0.7-) 1-2 (-4) ಸೆಂ, ಮೇಲಿರುವಮೇಲಿರುವಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನುಹೊರತುಪಡಿಸಿರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ತೊಗಟೆ (1.5-) 3-5 (-10) ಮಿಮೀಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ, ಪತ್ರದಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಪುಷ್ಪಮಂಜರಿಅಥವಾಅಪರೂಪವಾಗಿರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ತೊಗಲನ್ನೋಲುವಮೇಲ್ಮೈತೊಗಲನ್ನೋಲುವಮೇಲ್ಮೈಹೊಂದಿದ್ದುರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು: ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು: ಅಂಚುಇಡೀ; (3-) ಪಾರ್ಶ್ವದಸಿರೆಗಳ 4-5 ಜೋಡಿಗಳು, ಮೊದಲಜೋಡಿಕೆಲವೊಮ್ಮೆಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಎರಡನೆಯಮತ್ತುನಂತರದಏಕೀಕರಣವುಒಂದುಸಬ್ಮಾರ್ಗೈನಲ್ರಕ್ತನಾಳವನ್ನುರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾಕೆಲವುಬಾರಿಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇಅಕ್ರೋಡಮಿಯಾಇಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು: ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು: ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು: ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು: ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು: ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು: ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು: ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು: ಪಾದಗಳು (5-) 12-20 (-25) ಮಿಮೀಉದ್ದ. ಕಾಲಿನಕ್ಸ್ಟ್ಯೂಬ್ 1.5-2 ಮಿಮೀಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಲೆಗಳು 5-7, ಫೈಲಿಫಾರ್ಮ್, 2-4 (-6) ಮಿಮೀಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ, ಒಳಗಿನಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೊಳವೆಯಹೊರಭಾಗದಬಿಳಿಬಣ್ಣದಕೊರಾಲಕಪೋಕ್ರಾಪಿಫಾರ್ಮ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಗುಲಾಬಿ-ವಿನಿನೇಸ್, ಕನಿಷ್ಠಮೊಗ್ಗು, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ, ಟ್ಯೂಬ್ 12-17 (-20) ಮಿಮೀಉದ್ದ, ಲೋಬ್ಸ್ 8-9, ಕಿರಿದಾದ, ತೀವ್ರ, 12-17 (-20) x 2- 4 ಮಿಮೀ. ಹಣ್ಣಿನಒಂದುಜೋಡಿಬೆರ್ರಿಹಣ್ಣು, 7-8 x 10 ಮಿ.ಮೀ, ಕಳಿತಾಗಕಪ್ಪು.

ಸಾಮಾನ್ಯಹೆಸರು • ಹಿಂದಿ :ಬನ್ಮಲ್ಲಿಕಾ

 • ತಮಿಳು : ಕಟ್ಟುಮಲ್ಲಿಗೈ 
• ಮಲಯಾಳಂ: ಕಟ್ಟುಮಲ್ಲಿಕಾ 
• ತೆಲುಗು : ಅದಾವಿಮಲ್ಲಿ 
• ಕನ್ನಡ : ಕನಮಮಲ್ಲಿಕಾ , ಅಡವಿಮಾಲ್ಲಿಗೆ 

ಸಸ್ಯದಹೆಸರು: ಜಸ್ಮಿನಮ್ಅಂಗುಸ್ಟಿಫೋಲಿಯಮ್ ಕುಟುಂಬ: ಒಲೀಸಿ (ಜಾಸ್ಮಿನ್ಕುಟುಂಬ) ಸಮಾನಾರ್ಥಕ: ಅಂಗುಸ್ಟಿಫೋಲಿಯಾ

ವೈಲ್ಡ್ಜಾಸ್ಮಿನ್ಒಂದುಸಣ್ಣಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ಪೊದೆಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಡವುನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಆದರೆಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳುಸೂಕ್ಷ್ಮಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನುಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸರಳವಾದಎಲೆಗಳುಒಂದೇಸಸ್ಯದಲ್ಲೂಸಹಬಹಳವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು 1-3 ಸೆಂ.ಮೀಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ, 7-20 ಮಿಮೀಅಗಲ, ಅಂಡಾಕಾರದ-ಅಂಡಾಣು. ನಯವಾದಎಲೆಗಳುತೀವ್ರವಾದ, ಬೇಸ್ಚೂಪಾದಅಥವಾಬಹುತೇಕದುಂಡಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿಳಿ, ನಕ್ಷತ್ರ-ತರಹದಹೂವುಗಳಉದ್ದಕ್ಕೂಒಂದುಇಂಚುಮನೋಹರವಾದಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳುಒಂಟಿಯಾಗಿಅಥವಾಹೆಚ್ಚುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಥ್ರೀಗಳಲ್ಲಿಇರುತ್ತವೆ.ಪೆಟಲ್ಸ್ 7 ಅಥವಾ 8, ಆದರೆಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಹೆಚ್ಚುಇರಬಹುದು. ಪೆಟಲ್ಸ್ರೇಖಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಚೂಪಾದ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದವು. ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ಎರಡುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿವೆ. ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ: ಜೂನ್-ಆಗಸ್ಟ್.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಲ್ಲಿಕ&oldid=872024" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ