ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ , ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ( ↑ ) ಬೆಲೆಯು , ನಿರಂತರ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನು , ಪ್ರಮಾಣ ( ↓ ) ಫಾಲ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ; ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ( ↓ ) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೇ , ಪ್ರಮಾಣ ( ↑ ) ಹೆಚ್ಚಳ ಬೇಡಿಕೆ . ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಡುವೆ ವಿಲೋಮ ಸಂಬಂಧ , ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ , ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ನಡುವೆ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿರಂತರ ನಡೆದ ಅಂಶಗಳು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದಾಯ ಇವೆ . [1] ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮದ ಕೆಲವು ಸಂಭವನೀಯ ಅಪವಾದಗಳಿವೆ ( ಗಿಫ್ಫೆನ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಲೆನ್ರವರ ಸರಕುಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ). ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಲಂಬ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಸಮತಲವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವುದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು:

ಇದು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಡಿಕೆ ನಡುವೆ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವಿಲೋಮ ಸಂಬಂಧ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರು ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೆಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧೋಗತಿಯ ಚಳುವಳಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಚಳುವಳಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಳುವಳಿ "ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಿಕೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಪದ "ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ" ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ | ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಜವಾದ ಇರಬಹುದು. ಈ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇವೆ. ಈ ವೆಬ್ಲೆನ್ರವರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಫೆನ್ ಸರಕುಗಳ ಸೇರಿವೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಿಫ್ಫೆನ್ ಸರಕುಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಿಫ್ಫೆನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಫೆನ್ ಸರಕುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಿಫ್ಫೆನ್ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಉತ್ಪನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಐರಿಷ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬರಗಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಫೆನ್ ಉತ್ತಮ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಲೆ ಇದು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳು, ಐರಿಷ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜನರು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳು ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. [2] ಸರಕು [ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ | ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ವೇಳೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತನ ಮೊತ್ತದ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕು ಹೆಚ್ಚಿಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ಸರಕು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ, ಅದರ ಖರೀದಿ ಮುಂದೂಡಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮವು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೇಡಿಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಕೆಳಗೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಇಳಿಜಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಉನ್ನತ ಬಲದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೆಳಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಬೇಡಿಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಜನರು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಸರಕು ಮೂಲ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾನುಗಳು. ವಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಬೇಡಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ, ಪ್ರಮಾಣ ಅದರ ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ, ಬೇಡಿಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನು. ಉತ್ಪನ್ನದ ದರ ಲಂಬ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಳುವಳಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಂಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಅಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಆದಾಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ರುಚಿ, ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಬೇಡಿಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯ, ಜೊತೆಗೆ ಚಳವಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.