ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪರಿಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಪರಿಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷೀಕೃತ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದಗಳು ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ಬಹುಶಬ್ದಗಳ ಗುಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ—ಇವು ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ವಿಪಥಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರಿಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಂತಹ ಪದಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪರಿಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೋಶ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಪರಿಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳ (ಪದಗಳು) ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋಶ ವಿಜ್ಞಾನವು ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • Sonneveld, H, Loenning, K: (1994): Introducing terminology, in Terminology, p. 1-6
  • Wright, S.E.; Budin, G.: (1997): Handbook of Terminology Management, Volume 1, Basic Aspects of Terminology Management, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins 370 pp.
  • Gaudin, F., 2003, Socioterminologie: une approche sociolinguistique de la terminologie, éd. De Boeck-Duculot, Belgium.
  • Wright, S.E.; Budin, G.: (2001): Handbooks of Terminology Management, Volume 2, Application-Oriented Terminology Management, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins.
  • Kockaert, H.J.; Steurs, F.: (2014): Handbook of Terminology, Volume 1, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins.