ತೀರುವೆ ಮನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

ತೀರುವೆ ಮನೆಯು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ತೀರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿತೀರಿಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾಪತ್ರ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಹಿವಾಟುಗಳ ತೀರಿಕೆಯನ್ನು "ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೀರಿಕೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.