ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತೀರುವೆ ಮನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ತೀರುವೆ ಮನೆಯು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ತೀರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿತೀರಿಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾಪತ್ರ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಹಿವಾಟುಗಳ ತೀರಿಕೆಯನ್ನು "ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೀರಿಕೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.