ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Time ago/testcases

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Trailing space tests

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Purge

1 Jan 2012:

 • >396324431  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ<
 • >396324431  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ<
 • >Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.<
 • >12 years ago<sbx

current time:

 • >0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ<
 • >0 seconds ago<sbx

1 Jan 2012, with purge

 • >396324431  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ<
 • >12 years ago (purge)<sbx

current time with purge:

 • >0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ<
 • >0 seconds ago (purge)<sbx

Line break test (no purge)

live>0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ<<

sbx>0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge)<<

Line break test (purge can appear at start of line)

live>0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ<<

sbx>0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge)<<

 • Normal: 15 years ago
 • Minutes: 7921567 minutes ago
 • Days: 5501 days ago
 • Weeks: 785 weeks ago
 • Months: 177 months ago
 • Future: 293 months' time
 • Bad date: Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
 • Unknown specified magnitude: 475294031 seconds ago
 • No parameters: 0 seconds ago
 • Capitalization: 475294031 seconds ago
no seconds minutes hours days months years nonsense
-111 seconds 111 seconds ago 111 seconds ago 1 minute ago 0 hours ago 0 days ago 0 months ago 0 years ago 111 seconds ago
-30 minutes 30 minutes ago 30 minutes ago 30 minutes ago 0 hours ago 0 days ago 0 months ago 0 years ago 30 minutes ago
೨೩ ಜುಲೈ ೨೦೨೪ Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
-25 hours 25 hours ago 25 hours ago 25 hours ago 25 hours ago 1 day ago 0 months ago 0 years ago 25 hours ago
1 January 2010 14 years ago 14 years ago 14 years ago 14 years ago 14 years ago 14 years ago 14 years ago 14 years ago
17 November 2009 14 years ago 14 years ago 14 years ago 14 years ago 14 years ago 14 years ago 14 years ago 14 years ago
20 May 1988 36 years ago 36 years ago 36 years ago 36 years ago 36 years ago 36 years ago 36 years ago 36 years ago
5 months 4 months' time 4 months' time 4 months' time 4 months' time 4 months' time 4 months' time 0 years' time 4 months' time

Original version tests

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • Normal: 475294031  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Minutes: 7921567 ನಿಮಿಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Days: 5501 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Weeks: 785 ವಾರ ಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Months: 177 ತಿಂಗಳು ಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Future: 293 months' time
 • Bad date: Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
 • Unknown specified magnitude: 475294031  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ
 • No parameters: 0  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Capitalization: 475294031  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ
no seconds minutes hours days months years nonsense
-111 seconds 111  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 111  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ಘಂಟೆಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ದಿನಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ತಿಂಗಳುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ವರುಷಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 111  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ
-30 minutes 1800  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 1800  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 30 ನಿಮಿಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ಘಂಟೆಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ದಿನಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ತಿಂಗಳುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ವರುಷಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 1800  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ
೨೩ ಜುಲೈ ೨೦೨೪ Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
-25 hours 90000  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 90000  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 1500 ನಿಮಿಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ 25 ಗಂಟೆ ಗಳ ಹಿಂದೆ 1 ದಿನಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ತಿಂಗಳುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ವರುಷಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ 90000  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ
1 January 2010 459396431  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 459396431  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 7656607 ನಿಮಿಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ 127610 ಗಂಟೆ ಗಳ ಹಿಂದೆ 5317 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ 171 ತಿಂಗಳು ಗಳ ಹಿಂದೆ 14 ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ 459396431  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ
17 November 2009 463284431  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 463284431  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 7721407 ನಿಮಿಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ 128690 ಗಂಟೆ ಗಳ ಹಿಂದೆ 5362 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ 172 ತಿಂಗಳು ಗಳ ಹಿಂದೆ 14 ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ 463284431  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ
20 May 1988 1141610831  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 1141610831  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ 19026847 ನಿಮಿಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ 317114 ಗಂಟೆ ಗಳ ಹಿಂದೆ 13213 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ 426 ತಿಂಗಳು ಗಳ ಹಿಂದೆ 36 ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ 1141610831  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ
5 months 13219200 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು time 13219200 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು time 220320 minutes' time 3672 hours' time 153 days' time 4 months' time 0 year's time 13219200 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು time

Now works in the future

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • Original: 1042408369 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು time
 • Sandbox: 33 years' time

Non-breaking space

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Test using a non-breaking space between the number and the units (year, month, day, etc). A breaking space is used between the units and "ago" (similar to the output of Template:Start date and years ago).

These examples are placed inside a narrow <div> to force a line break. They are based on the current date and time, which is: ೨೦೨೪-೦೭-೨೩ ೦೨:೦೭:೧೧ (UTC). If that is not correct, click Purge to update the page.

Example Current output Sandbox output
{{Time ago|-13 months|min_magnitude=years}}
1 ವರುಷಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ
1 year ago
{{Time ago|-32 days|min_magnitude=months}}
1 ತಿಂಗಳುಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ
1 month ago
{{Time ago|-25 hours|min_magnitude=days}}
1 ದಿನಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ
1 day ago
{{Time ago|-65 minutes|min_magnitude=hours}}
1 ಘಂಟೆಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ
1 hour ago
{{Time ago|-75 seconds|min_magnitude=minutes}}
1 ನಿಮಿಷಗಳ ಗಳ ಹಿಂದೆ
1 minute ago
{{Time ago|-15 seconds|min_magnitude=seconds}}
15  ಸೆಕೆಂಡು ಗಳ ಹಿಂದೆ
15 seconds ago

Blank values of ago

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • He has worked for FooBar Corp for the last {{time ago|1 January 1985|ago=}}.
Main

He has worked for FooBar Corp for the last 1248314831  ಸೆಕೆಂಡು.

Sandbox

He has worked for FooBar Corp for the last 39 years.