ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Time ago/testcases

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

Trailing space tests[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Purge

1 Jan 2012:

 • >7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ<
 • >7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ<
 • >Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.<
 • >7 years ago<sbx

current time:

 • >0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ<
 • >0 seconds ago<sbx

1 Jan 2012, with purge

 • >7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (purge)<
 • >7 years ago (purge)<sbx

current time with purge:

 • >0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge)<
 • >0 seconds ago (purge)<sbx

Line break test (no purge)

live>0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge)<<

sbx>0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge)<<

Line break test (purge can appear at start of line)

live>0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge)<<

sbx>0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge)<<

Sandbox tests[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Normal: 10 years ago
 • Minutes: 5418259 minutes ago
 • Days: 3762 days ago
 • Weeks: 537 weeks ago
 • Months: 121 months ago
 • Future: 349 months' time

Errors[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Bad date: Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
 • Unknown specified magnitude: 325095583 seconds ago
 • No parameters: 0 seconds ago
 • Capitalization: 325095583 seconds ago

min_magnitude[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

no seconds minutes hours days months years nonsense
-111 seconds 111 seconds ago 111 seconds ago 1 minute ago 0 hours ago 0 days ago 0 months ago 0 years ago 111 seconds ago
-30 minutes 30 minutes ago 30 minutes ago 30 minutes ago 0 hours ago 0 days ago 0 months ago 0 years ago 30 minutes ago
೧೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
-25 hours 25 hours ago 25 hours ago 25 hours ago 25 hours ago 1 day ago 0 months ago 0 years ago 25 hours ago
1 January 2010 9 years ago 9 years ago 9 years ago 9 years ago 9 years ago 9 years ago 9 years ago 9 years ago
17 November 2009 9 years ago 9 years ago 9 years ago 9 years ago 9 years ago 9 years ago 9 years ago 9 years ago
20 May 1988 31 years ago 31 years ago 31 years ago 31 years ago 31 years ago 31 years ago 31 years ago 31 years ago
5 months 4 months' time 4 months' time 4 months' time 4 months' time 4 months' time 4 months' time 0 years' time 4 months' time

Original version tests[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Normal: 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Minutes: 5418259 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Days: 3762 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Weeks: 537 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Months: 121 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Future: 349 months' ಸಮಯ

Errors[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Bad date: Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
 • Unknown specified magnitude: 325095583 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ
 • No parameters: 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Capitalization: 325095583 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ

min_magnitude[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

no seconds minutes hours days months years nonsense
-111 seconds 111 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ 111 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ 1 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೆ 0 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 111 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ
-30 minutes 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
೧೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
-25 hours 25 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 25 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 25 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 25 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 1 ದಿನ ಹಿಂದೆ 0 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 25 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
1 January 2010 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
17 November 2009 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
20 May 1988 31 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 31 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 31 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 31 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 31 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 31 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 31 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 31 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
5 months 4 months' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ 0 ವರ್ಷಗಳ' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ

Now works in the future[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Original: 37 ವರ್ಷಗಳ' ಸಮಯ
 • Sandbox: 37 years' time

Non-breaking space[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Test using a non-breaking space between the number and the units (year, month, day, etc). A breaking space is used between the units and "ago" (similar to the output of Template:Start date and years ago).

These examples are placed inside a narrow <div> to force a line break. They are based on the current date and time, which is: ೨೦೧೯-೧೦-೧೯ ೦೪:೧೯:೪೩ (UTC). If that is not correct, click Purge to update the page.

Example Current output Sandbox output
{{Time ago|-13 months|min_magnitude=years}}
1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ
1 year ago
{{Time ago|-32 days|min_magnitude=months}}
1 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ
1 month ago
{{Time ago|-25 hours|min_magnitude=days}}
1 ದಿನ ಹಿಂದೆ
1 day ago
{{Time ago|-65 minutes|min_magnitude=hours}}
1 ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ
1 hour ago
{{Time ago|-75 seconds|min_magnitude=minutes}}
1 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೆ
1 minute ago
{{Time ago|-15 seconds|min_magnitude=seconds}}
15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ
15 seconds ago

Blank values of ago[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • He has worked for FooBar Corp for the last {{time ago|1 January 1985|ago=}}.
Main

He has worked for FooBar Corp for the last 34 ವರ್ಷಗಳ.

Sandbox

He has worked for FooBar Corp for the last 34 years.