ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Time ago/testcases

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

Trailing space tests[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Purge

1 Jan 2012:

 • >9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ<
 • >9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ<
 • >Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.<
 • >9 years ago<sbx

current time:

 • >0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ<
 • >0 seconds ago<sbx

1 Jan 2012, with purge

 • >9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (purge)<
 • >9 years ago (purge)<sbx

current time with purge:

 • >0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge)<
 • >0 seconds ago (purge)<sbx

Line break test (no purge)

live>0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge)<<

sbx>0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge)<<

Line break test (purge can appear at start of line)

live>0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge) 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ (purge)<<

sbx>0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge) 0 seconds ago (purge)<<

Sandbox tests[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Normal: 12 years ago
 • Minutes: 6355637 minutes ago
 • Days: 4413 days ago
 • Weeks: 630 weeks ago
 • Months: 142 months ago
 • Future: 328 months' time

Errors[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Bad date: Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
 • Unknown specified magnitude: 381338270 seconds ago
 • No parameters: 0 seconds ago
 • Capitalization: 381338270 seconds ago

min_magnitude[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

no seconds minutes hours days months years nonsense
-111 seconds 111 seconds ago 111 seconds ago 1 minute ago 0 hours ago 0 days ago 0 months ago 0 years ago 111 seconds ago
-30 minutes 30 minutes ago 30 minutes ago 30 minutes ago 0 hours ago 0 days ago 0 months ago 0 years ago 30 minutes ago
೩೧ ಜುಲೈ ೨೦೨೧ Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
-25 hours 25 hours ago 25 hours ago 25 hours ago 25 hours ago 1 day ago 0 months ago 0 years ago 25 hours ago
1 January 2010 11 years ago 11 years ago 11 years ago 11 years ago 11 years ago 11 years ago 11 years ago 11 years ago
17 November 2009 11 years ago 11 years ago 11 years ago 11 years ago 11 years ago 11 years ago 11 years ago 11 years ago
20 May 1988 33 years ago 33 years ago 33 years ago 33 years ago 33 years ago 33 years ago 33 years ago 33 years ago
5 months 4 months' time 4 months' time 4 months' time 4 months' time 4 months' time 4 months' time 0 years' time 4 months' time

Original version tests[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Normal: 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Minutes: 6355637 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Days: 4413 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Weeks: 630 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Months: 142 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Future: 328 months' ಸಮಯ

Errors[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Bad date: Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
 • Unknown specified magnitude: 381338270 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ
 • No parameters: 0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ
 • Capitalization: 381338270 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ

min_magnitude[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

no seconds minutes hours days months years nonsense
-111 seconds 111 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ 111 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ 1 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೆ 0 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 111 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ
-30 minutes 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
೩೧ ಜುಲೈ ೨೦೨೧ Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.
-25 hours 25 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 25 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 25 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 25 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ 1 ದಿನ ಹಿಂದೆ 0 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ 0 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 25 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
1 January 2010 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
17 November 2009 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
20 May 1988 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
5 months 4 months' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ 0 ವರ್ಷಗಳ' ಸಮಯ 4 months' ಸಮಯ

Now works in the future[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Original: 36 ವರ್ಷಗಳ' ಸಮಯ
 • Sandbox: 36 years' time

Non-breaking space[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Test using a non-breaking space between the number and the units (year, month, day, etc). A breaking space is used between the units and "ago" (similar to the output of Template:Start date and years ago).

These examples are placed inside a narrow <div> to force a line break. They are based on the current date and time, which is: ೨೦೨೧-೦೭-೩೧ ೦೩:೧೭:೫೦ (UTC). If that is not correct, click Purge to update the page.

Example Current output Sandbox output
{{Time ago|-13 months|min_magnitude=years}}
1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ
1 year ago
{{Time ago|-32 days|min_magnitude=months}}
1 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ
1 month ago
{{Time ago|-25 hours|min_magnitude=days}}
1 ದಿನ ಹಿಂದೆ
1 day ago
{{Time ago|-65 minutes|min_magnitude=hours}}
1 ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ
1 hour ago
{{Time ago|-75 seconds|min_magnitude=minutes}}
1 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೆ
1 minute ago
{{Time ago|-15 seconds|min_magnitude=seconds}}
15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ
15 seconds ago

Blank values of ago[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • He has worked for FooBar Corp for the last {{time ago|1 January 1985|ago=}}.
Main

He has worked for FooBar Corp for the last 36 ವರ್ಷಗಳ.

Sandbox

He has worked for FooBar Corp for the last 36 years.