ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Ombox/testcases

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Intentional changes[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

small=y text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|small=y|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|small=y|text=text}}

small=true text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|small=true|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|small=true|text=text}}

small=1 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|small=1|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|small=1|text=text}}

nocat=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|nocat=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|nocat=yes|text=text}}

nocat=y text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|nocat=y|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|nocat=y|text=text}}

nocat=1 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|nocat=1|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|nocat=1|text=text}}

nocat=no text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|nocat=no|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|nocat=no|text=text}}

nocat=n text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|nocat=n|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|nocat=n|text=text}}

nocat=0 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|nocat=0|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|nocat=0|text=text}}

cat4=cat4 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|cat4=[[cat4]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|cat4=[[cat4]]|text=text}}

category4=category4 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|category4=[[category4]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|category4=[[category4]]|text=text}}

all4=all4 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|all4=[[all4]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|all4=[[all4]]|text=text}}

talk= name=foo page=template:foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|talk=|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|talk=|name=foo|page=template:foo|text=text}}

talk= name=foo page=template:foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|talk= |name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|talk= |name=foo|page=template:foo|text=text}}

name=foo page=template:foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|name=foo|page=template:foo|text=text}}

date= name=foo page=template:foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|date=|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|date=|name=foo|page=template:foo|text=text}}

date= name=foo page=template:foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|date= |name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|date= |name=foo|page=template:foo|text=text}}

name=foo page=template:foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|name=foo|page=template:foo|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|page=Template:Foo|name=Foo|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo issue=issue text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|page=Template:Foo|name=Foo|issue=issue|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|issue=issue|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo fix=fix text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|page=Template:Foo|name=Foo|fix=fix|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|fix=fix|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo subst=subst text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo subst=subst issue=issue fix=fix text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|issue=issue|fix=fix|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|issue=issue|fix=fix|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo category1=category1 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|page=Template:Foo|name=Foo|category1=[[category1]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|category1=[[category1]]|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo category2=category2 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|page=Template:Foo|name=Foo|category2=[[category2]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|category2=[[category2]]|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo category3=category3 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|page=Template:Foo|name=Foo|category3=[[category3]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|category3=[[category3]]|text=text}}

Cases that should be the same as the existing template output[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

subst=SUBST text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|subst=SUBST|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|subst=SUBST|text=text}}

subst= SUBST text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|subst= SUBST |text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|subst= SUBST |text=text}}

subst=subst text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|subst=subst|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|subst=subst|text=text}}

subst=foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|subst=foo|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|subst=foo|text=text}}

subst= text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|subst= |text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|subst= |text=text}}

subst= text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|subst=|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|subst=|text=text}}

subst=SUBST name=Foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|subst=SUBST|name=Foo|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|subst=SUBST|name=Foo|text=text}}

name=Foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|name=Foo|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|name=Foo|text=text}}

name= Foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|name= Foo |text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|name= Foo |text=text}}

name= text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|name= |text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|name= |text=text}}

name= text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|name=|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|name=|text=text}}

type=speedy text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=speedy|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=speedy|text=text}}

type=delete text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=delete|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=delete|text=text}}

type=content text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=content|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=content|text=text}}

type=style text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=style|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=style|text=text}}

type=move text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=move|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=move|text=text}}

type=protection text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=protection|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=protection|text=text}}

type=licence text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=licence|text=text}}

This message box is using an invalid "type=licence" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=licence|text=text}}

This message box is using an invalid "type=licence" parameter and needs fixing.

type=featured text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=featured|text=text}}

This message box is using an invalid "type=featured" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=featured|text=text}}

This message box is using an invalid "type=featured" parameter and needs fixing.

type=warning text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=warning|text=text}}

This message box is using an invalid "type=warning" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=warning|text=text}}

This message box is using an invalid "type=warning" parameter and needs fixing.

type=editnotice text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=editnotice|text=text}}

This message box is using an invalid "type=editnotice" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=editnotice|text=text}}

This message box is using an invalid "type=editnotice" parameter and needs fixing.

type=system text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=system|text=text}}

This message box is using an invalid "type=system" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=system|text=text}}

This message box is using an invalid "type=system" parameter and needs fixing.

type=notice text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=notice|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=notice|text=text}}

type= speedy text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type= speedy |text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type= speedy |text=text}}

small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|small=yes|text=text}}

small= yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|small= yes |text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|small= yes |text=text}}

small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|small=left|text=text}}

small=foo text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|small=foo|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|small=foo|text=text}}

type=speedy small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=speedy|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=speedy|small=yes|text=text}}

type=delete small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=delete|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=delete|small=yes|text=text}}

type=content small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=content|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=content|small=yes|text=text}}

type=style small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=style|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=style|small=yes|text=text}}

type=move small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=move|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=move|small=yes|text=text}}

type=protection small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=protection|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=protection|small=yes|text=text}}

type=licence small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=licence|small=yes|text=text}}

This message box is using an invalid "type=licence" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=licence|small=yes|text=text}}

This message box is using an invalid "type=licence" parameter and needs fixing.

type=featured small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=featured|small=yes|text=text}}

This message box is using an invalid "type=featured" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=featured|small=yes|text=text}}

This message box is using an invalid "type=featured" parameter and needs fixing.

type=warning small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=warning|small=yes|text=text}}

This message box is using an invalid "type=warning" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=warning|small=yes|text=text}}

This message box is using an invalid "type=warning" parameter and needs fixing.

type=editnotice small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=editnotice|small=yes|text=text}}

This message box is using an invalid "type=editnotice" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=editnotice|small=yes|text=text}}

This message box is using an invalid "type=editnotice" parameter and needs fixing.

type=system small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=system|small=yes|text=text}}

This message box is using an invalid "type=system" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=system|small=yes|text=text}}

This message box is using an invalid "type=system" parameter and needs fixing.

type=notice small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=notice|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=notice|small=yes|text=text}}

type=speedy small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=speedy|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=speedy|small=left|text=text}}

type=delete small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=delete|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=delete|small=left|text=text}}

type=content small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=content|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=content|small=left|text=text}}

type=style small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=style|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=style|small=left|text=text}}

type=move small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=move|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=move|small=left|text=text}}

type=protection small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=protection|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=protection|small=left|text=text}}

type=licence small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=licence|small=left|text=text}}

This message box is using an invalid "type=licence" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=licence|small=left|text=text}}

This message box is using an invalid "type=licence" parameter and needs fixing.

type=featured small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=featured|small=left|text=text}}

This message box is using an invalid "type=featured" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=featured|small=left|text=text}}

This message box is using an invalid "type=featured" parameter and needs fixing.

type=warning small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=warning|small=left|text=text}}

This message box is using an invalid "type=warning" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=warning|small=left|text=text}}

This message box is using an invalid "type=warning" parameter and needs fixing.

type=editnotice small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=editnotice|small=left|text=text}}

This message box is using an invalid "type=editnotice" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=editnotice|small=left|text=text}}

This message box is using an invalid "type=editnotice" parameter and needs fixing.

type=system small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=system|small=left|text=text}}

This message box is using an invalid "type=system" parameter and needs fixing.
Sandbox

{{ombox/sandbox|type=system|small=left|text=text}}

This message box is using an invalid "type=system" parameter and needs fixing.

type=notice small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|type=notice|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|type=notice|small=left|text=text}}

image=none type=notice small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|image=none|type=notice|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|image=none|type=notice|small=yes|text=text}}

image=none type=notice small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|image=none|type=notice|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|image=none|type=notice|small=left|text=text}}

image=none type=notice text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|image=none|type=notice|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|image=none|type=notice|text=text}}

image=blank type=notice small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|image=blank|type=notice|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|image=blank|type=notice|small=yes|text=text}}

image=blank type=notice small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|image=blank|type=notice|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|image=blank|type=notice|small=left|text=text}}

image=blank type=notice text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|image=blank|type=notice|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|image=blank|type=notice|text=text}}

image=File:Example.png 35x35px text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px image=File:Example.png 35x35px text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

imageright=File:Example.png 35x35px text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px imageright=File:Example.png 35x35px text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

image=File:Example.png 35x35px small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px image=File:Example.png 35x35px small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

imageright=File:Example.png 35x35px small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px imageright=File:Example.png 35x35px small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

image=File:Example.png 35x35px small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px image=File:Example.png 35x35px small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

imageright=File:Example.png 35x35px small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px imageright=File:Example.png 35x35px small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

class=ambox-style text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|class=ambox-style|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|class=ambox-style|text=text}}

style=font-size:120%; text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|style=font-size:120%;|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|style=font-size:120%;|text=text}}

textstyle=font-size:80%; text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|textstyle=font-size:80%;|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|textstyle=font-size:80%;|text=text}}

smalltext=smalltext[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smalltext=smalltext}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smalltext=smalltext}}

smalltext=smalltext small=yes[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smalltext=smalltext|small=yes}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smalltext=smalltext|small=yes}}

smalltext=smalltext small=left[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smalltext=smalltext|small=left}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smalltext=smalltext|small=left}}

smalltext=smalltext text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smalltext=smalltext|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smalltext=smalltext|text=text}}

smalltext=smalltext text=text small=yes[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smalltext=smalltext|text=text|small=yes}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smalltext=smalltext|text=text|small=yes}}

smalltext=smalltext text=text small=left[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|smalltext=smalltext|text=text|small=left}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|smalltext=smalltext|text=text|small=left}}

talk=talk text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|talk=talk|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|talk=talk|text=text}}

talk=talk small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|talk=talk|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|talk=talk|small=yes|text=text}}

talk=talk small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|talk=talk|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|talk=talk|small=left|text=text}}

sect=sect text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|sect=sect|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|sect=sect|text=text}}

sect=sect small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|sect=sect|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|sect=sect|small=yes|text=text}}

sect=sect small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|sect=sect|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|sect=sect|small=left|text=text}}

issue=issue text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|issue=issue|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|issue=issue|text=text}}

issue=issue small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|issue=issue|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|issue=issue|small=yes|text=text}}

issue=issue small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|issue=issue|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|issue=issue|small=left|text=text}}

text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|text=text}}

text=text small=yes[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|text=text|small=yes}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|text=text|small=yes}}

text=text small=left[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|text=text|small=left}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|text=text|small=left}}

fix=fix text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|fix=fix|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|fix=fix|text=text}}

fix=fix small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|fix=fix|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|fix=fix|small=yes|text=text}}

fix=fix small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|fix=fix|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|fix=fix|small=left|text=text}}

date=date text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|date=date|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|date=date|text=text}}

date=date small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|date=date|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|date=date|small=yes|text=text}}

date=date small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|date=date|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|date=date|small=left|text=text}}

info=info text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|info=info|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|info=info|text=text}}

info=info small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|info=info|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|info=info|small=yes|text=text}}

info=info small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|info=info|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|info=info|small=left|text=text}}

sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|text=text}}

sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=yes text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text}}

sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=left text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text}}

sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=left text=text smalltext=smalltext[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text|smalltext=smalltext}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text|smalltext=smalltext}}

sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=yes text=text smalltext=smalltext[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text|smalltext=smalltext}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text|smalltext=smalltext}}

nocat=true text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|nocat=true|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|nocat=true|text=text}}

nocat=false text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|nocat=false|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|nocat=false|text=text}}

cat=cat text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|cat=[[cat]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|cat=[[cat]]|text=text}}

cat1=cat1 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|cat1=[[cat1]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|cat1=[[cat1]]|text=text}}

cat2=cat2 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|cat2=[[cat2]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|cat2=[[cat2]]|text=text}}

cat3=cat3 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|cat3=[[cat3]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|cat3=[[cat3]]|text=text}}

category=category text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|category=[[category]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|category=[[category]]|text=text}}

category1=category1 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|category1=[[category1]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|category1=[[category1]]|text=text}}

category2=category2 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|category2=[[category2]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|category2=[[category2]]|text=text}}

category3=category3 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|category3=[[category3]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|category3=[[category3]]|text=text}}

all=all text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|all=[[all]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|all=[[all]]|text=text}}

all1=all1 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|all1=[[all1]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|all1=[[all1]]|text=text}}

all2=all2 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|all2=[[all2]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|all2=[[all2]]|text=text}}

all3=all3 text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|all3=[[all3]]|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|all3=[[all3]]|text=text}}

below=below text=text[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Main

{{ombox|below=below|text=text}}

Sandbox

{{ombox/sandbox|below=below|text=text}}