ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Location map America

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Location map of America
name America
x 50.67894037 +
      100 * 0.4330374692 *
      cos({{{2}}}*pi/180) * sin(({{{3}}}-(-90))*pi/180) *
      ( (( 1 +
        cos(({{{2}}}-20)*pi/180) +
        cos({{{2}}}*pi/180) * cos(20*pi/180) *
        (cos(({{{3}}}-(-90))*pi/180)- 1)
       )*0.5)^ -0.5
      )
y 50.8714553 -
      100 * 0.383328363 *
      (
        sin(({{{2}}}-20)*pi/180) -
        cos({{{2}}}*pi/180) * sin(20*pi/180) *
        (cos(({{{3}}}-(-90))*pi/180)- 1)
      ) *
      ( (( 1 +
        cos(({{{2}}}-20)*pi/180) +
        cos({{{2}}}*pi/180) * cos(20*pi/180) *
        (cos(({{{3}}}-(-90))*pi/180)- 1)
       )*0.5)^ -0.5
      )
image Americas laea location map with borders.svg
Location map America