ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Box-header

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

{{{title}}}

Template:Box-header/3 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H30

Template:Box-header/4 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/5 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/6 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H60

Border: H60/S15/V75 • Background: H60/S4/V100 • Header 1: H60/S40/V100 • Header 2: H60/S15/V100 • Header 3: H60/S10/V100

Template:Box-header/7 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/8 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/9 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H60

Template:Box-header/10 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/11 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/12 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H90

Template:Box-header/13 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/14 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/15 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H120

Template:Box-header/16 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/17 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/18 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H150

Template:Box-header/19 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/20 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/21 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H180

Template:Box-header/22 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/23 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/24 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H210

Template:Box-header/25 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/26 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/27 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H240

Template:Box-header/28 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/29 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/30 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H270

Template:Box-header/31 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/32 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/33 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H300

Template:Box-header/34 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/35 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/36 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H330

Template:Box-header/37 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/38 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/39 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

H0 S0

Border: H0/S0/V75 • Background: H0/S0/V100 • Header 1: H0/S0/V75 • Header 2: H0/S0/V85 • Header 3: H0/S0/V95

Template:Box-header/40 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/41 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

Template:Box-header/42 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು:Box-header

See also

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Portal template list