ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Archive bottom

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template is used to close discussions on a talk page or a noticeboard.

Usage[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Place the {{Archive top}} template below the header containing the discussion, then place {{Archive bottom}} at the end of the discussion.

Do not include main section headers: including main headers will disrupt archiving bots.

Parameters[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

This template takes two optional parameters, used for creating a floating box for discussion results:

  • result - the result of the discussion.
  • status - resolved/withdrawn/moved/none, or any short phrase. A brief header (uppercased) to indicate the status of the discussion.

These parameters are passed through to template:Quote box to create the result box.

Examples[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Plain archival

{{Archive top}}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}
The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

Result box

{{Archive top 
|result = Twas brillig, and the slithy toves / Did gyre and gimble in the wabe: / All mimsy were the borogoves, / And the mome raths outgrabe.
|status = none }}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}
NO ACTION:

Twas brillig, and the slithy toves / Did gyre and gimble in the wabe: / All mimsy were the borogoves, / And the mome raths outgrabe.

The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

Result box, no header, bulleted list

{{Archive top 
|result = * Twas brillig, and the slithy toves
* Did gyre and gimble in the wabe: 
* All mimsy were the borogoves, 
* And the mome raths outgrabe. }}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}
  • Twas brillig, and the slithy toves
  • Did gyre and gimble in the wabe:
  • All mimsy were the borogoves,
  • And the mome raths outgrabe.
The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

See also[ಬದಲಾಯಿಸಿ]