ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು/testcases

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

The following test cases use {{Birth date and age/sandbox}}:

American format (default, no parameter)

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
Template code Template output
{{Birth date and age/sandbox|2011|5|13}} (2011-05-13)

ಮೇ 13, 2011 (age 13)

{{Birth date and age/sandbox|2008|9|22}} (2008-09-22)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2008 (age 15)

{{Birth date and age/sandbox|1985|3|11}} (1985-03-11)

ಮಾರ್ಚ್ 11, 1985 (age 39)

{{Birth date and age/sandbox|1898|12|23}} (1898-12-23)

ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 1898 (age 125)

{{Birth date and age/sandbox|1955|1|31}} (1955-01-31)

ಜನವರಿ 31, 1955 (age 69)

{{Birth date and age/sandbox|1956|2|29}} (1956-02-29)

ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 1956 (age 68)

{{Birth date and age/sandbox|1957|3|31}} (1957-03-31)

ಮಾರ್ಚ್ 31, 1957 (age 67)

{{Birth date and age/sandbox|1958|4|30}} (1958-04-30)

ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 1958 (age 66)

{{Birth date and age/sandbox|1959|5|31}} (1959-05-31)

ಮೇ 31, 1959 (age 65)

{{Birth date and age/sandbox|1960|6|30}} (1960-06-30)

ಜೂನ್ 30, 1960 (age 64)

{{Birth date and age/sandbox|1961|7|31}} (1961-07-31)

ಜುಲೈ 31, 1961 (age 62)

{{Birth date and age/sandbox|1962|8|31}} (1962-08-31)

ಆಗಸ್ಟ್ 31, 1962 (age 61)

{{Birth date and age/sandbox|1963|9|30}} (1963-09-30)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 1963 (age 60)

{{Birth date and age/sandbox|1964|10|31}} (1964-10-31)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 1964 (age 59)

{{Birth date and age/sandbox|1965|11|30}} (1965-11-30)

ನವೆಂಬರ್ 30, 1965 (age 58)

{{Birth date and age/sandbox|1966|12|31}} (1966-12-31)

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1966 (age 57)

International format (df=yes)

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
Template code Template output
{{Birth date and age/sandbox|2011|5|13|df=yes}} (2011-05-13)

13 ಮೇ 2011 (age 13)

{{Birth date and age/sandbox|2008|9|22|df=yes}} (2008-09-22)

22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008 (age 15)

{{Birth date and age/sandbox|1985|3|11|df=yes}} (1985-03-11)

11 ಮಾರ್ಚ್ 1985 (age 39)

{{Birth date and age/sandbox|1898|12|23|df=yes}} (1898-12-23)

23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1898 (age 125)

{{Birth date and age/sandbox|1955|1|31|df=yes}} (1955-01-31)

31 ಜನವರಿ 1955 (age 69)

{{Birth date and age/sandbox|1956|2|29|df=yes}} (1956-02-29)

29 ಫೆಬ್ರವರಿ 1956 (age 68)

{{Birth date and age/sandbox|1957|3|31|df=yes}} (1957-03-31)

31 ಮಾರ್ಚ್ 1957 (age 67)

{{Birth date and age/sandbox|1958|4|30|df=yes}} (1958-04-30)

30 ಏಪ್ರಿಲ್ 1958 (age 66)

{{Birth date and age/sandbox|1959|5|31|df=yes}} (1959-05-31)

31 ಮೇ 1959 (age 65)

{{Birth date and age/sandbox|1960|6|30|df=yes}} (1960-06-30)

30 ಜೂನ್ 1960 (age 64)

{{Birth date and age/sandbox|1961|7|31|df=yes}} (1961-07-31)

31 ಜುಲೈ 1961 (age 62)

{{Birth date and age/sandbox|1962|8|31|df=yes}} (1962-08-31)

31 ಆಗಸ್ಟ್ 1962 (age 61)

{{Birth date and age/sandbox|1963|9|30|df=yes}} (1963-09-30)

30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1963 (age 60)

{{Birth date and age/sandbox|1964|10|31|df=yes}} (1964-10-31)

31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1964 (age 59)

{{Birth date and age/sandbox|1965|11|30|df=yes}} (1965-11-30)

30 ನವೆಂಬರ್ 1965 (age 58)

{{Birth date and age/sandbox|1966|12|31|df=yes}} (1966-12-31)

31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1966 (age 57)

Template code Template output
{{Birth date and age/sandbox|1948|2|31|age}} (1948-02-31)

ಫೆಬ್ರವರಿ 31, 1948 (age Error: Need valid year, month, day) [too many parameters used]

{{Birth date and age/sandbox|1943|4|31|years}} (1943-04-31)

ಏಪ್ರಿಲ್ 31, 1943 (age Error: Need valid year, month, day) [too many parameters used]

{{Birth date and age/sandbox|1953|6|31}} (1953-06-31)

ಜೂನ್ 31, 1953 (age Error: Need valid year, month, day)

{{Birth date and age/sandbox|1980|9|31}} (1980-09-31)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 31, 1980 (age Error: Need valid year, month, day)

{{Birth date and age/sandbox|1977|11|31}} (1977-11-31)

ನವೆಂಬರ್ 31, 1977 (age Error: Need valid year, month, day)

{{Birth date and age/sandbox|1994|12|777}} (1994-12-777)

ಡಿಸೆಂಬರ್ 777, 1994 (age Error: Need valid year, month, day)

{{Birth date and age/sandbox|2010|3|7|year}} (2010-03-07)

ಮಾರ್ಚ್ 7, 2010 (age 14) [too many parameters used]

{{Birth date and age/sandbox|2009|3|7|year}} (2009-03-07)

ಮಾರ್ಚ್ 7, 2009 (age 15) [too many parameters used]

{{Birth date and age/sandbox|1972|3|7|32}} (1972-03-07)

ಮಾರ್ಚ್ 7, 1972 (age 52) [too many parameters used]

{{Birth date and age/sandbox|1972|3|7|age 55}} (1972-03-07)

ಮಾರ್ಚ್ 7, 1972 (age 52) [too many parameters used]

American format (default, no parameter) with month abbreviation (ma=yes)

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
Template code Template output
{{Birth date and age/sandbox|2011|5|13|ma=yes}} (2011-05-13)

ಮೇ 13, 2011 (age 13)

{{Birth date and age/sandbox|2008|9|22|ma=yes}} (2008-09-22)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2008 (age 15)

{{Birth date and age/sandbox|1985|3|11|ma=yes}} (1985-03-11)

ಮಾರ್ಚ್ 11, 1985 (age 39)

{{Birth date and age/sandbox|1898|12|23|ma=yes}} (1898-12-23)

ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 1898 (age 125)

{{Birth date and age/sandbox|1955|1|31|ma=yes}} (1955-01-31)

ಜನವರಿ 31, 1955 (age 69)

{{Birth date and age/sandbox|1956|2|29|ma=yes}} (1956-02-29)

ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 1956 (age 68)

{{Birth date and age/sandbox|1957|3|31|ma=yes}} (1957-03-31)

ಮಾರ್ಚ್ 31, 1957 (age 67)

{{Birth date and age/sandbox|1958|4|30|ma=yes}} (1958-04-30)

ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 1958 (age 66)

{{Birth date and age/sandbox|1959|5|31|ma=yes}} (1959-05-31)

ಮೇ 31, 1959 (age 65)

{{Birth date and age/sandbox|1960|6|30|ma=yes}} (1960-06-30)

ಜೂನ್ 30, 1960 (age 64)

{{Birth date and age/sandbox|1961|7|31|ma=yes}} (1961-07-31)

ಜುಲೈ 31, 1961 (age 62)

{{Birth date and age/sandbox|1962|8|31|ma=yes}} (1962-08-31)

ಆಗಸ್ಟ್ 31, 1962 (age 61)

{{Birth date and age/sandbox|1963|9|30|ma=yes}} (1963-09-30)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 1963 (age 60)

{{Birth date and age/sandbox|1964|10|31|ma=yes}} (1964-10-31)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 1964 (age 59)

{{Birth date and age/sandbox|1965|11|30|ma=yes}} (1965-11-30)

ನವೆಂಬರ್ 30, 1965 (age 58)

{{Birth date and age/sandbox|1966|12|31|ma=yes}} (1966-12-31)

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1966 (age 57)

International format (df=y) with month abbreviation (ma=y)

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
Template code Template output
{{Birth date and age/sandbox|2011|5|13|df=y|ma=y}} (2011-05-13)

13 ಮೇ 2011 (age 13)

{{Birth date and age/sandbox|2008|9|22|df=y|ma=y}} (2008-09-22)

22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008 (age 15)

{{Birth date and age/sandbox|1985|3|11|df=y|ma=y}} (1985-03-11)

11 ಮಾರ್ಚ್ 1985 (age 39)

{{Birth date and age/sandbox|1898|12|23|df=y|ma=y}} (1898-12-23)

23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1898 (age 125)

{{Birth date and age/sandbox|1955|1|31|df=y|ma=y}} (1955-01-31)

31 ಜನವರಿ 1955 (age 69)

{{Birth date and age/sandbox|1956|2|29|df=y|ma=y}} (1956-02-29)

29 ಫೆಬ್ರವರಿ 1956 (age 68)

{{Birth date and age/sandbox|1957|3|31|df=y|ma=y}} (1957-03-31)

31 ಮಾರ್ಚ್ 1957 (age 67)

{{Birth date and age/sandbox|1958|4|30|df=y|ma=y}} (1958-04-30)

30 ಏಪ್ರಿಲ್ 1958 (age 66)

{{Birth date and age/sandbox|1959|5|31|df=y|ma=y}} (1959-05-31)

31 ಮೇ 1959 (age 65)

{{Birth date and age/sandbox|1960|6|30|df=y|ma=y}} (1960-06-30)

30 ಜೂನ್ 1960 (age 64)

{{Birth date and age/sandbox|1961|7|31|df=y|ma=y}} (1961-07-31)

31 ಜುಲೈ 1961 (age 62)

{{Birth date and age/sandbox|1962|8|31|df=y|ma=y}} (1962-08-31)

31 ಆಗಸ್ಟ್ 1962 (age 61)

{{Birth date and age/sandbox|1963|9|30|df=y|ma=y}} (1963-09-30)

30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1963 (age 60)

{{Birth date and age/sandbox|1964|10|31|df=y|ma=y}} (1964-10-31)

31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1964 (age 59)

{{Birth date and age/sandbox|1965|11|30|df=y|ma=y}} (1965-11-30)

30 ನವೆಂಬರ್ 1965 (age 58)

{{Birth date and age/sandbox|1966|12|31|df=y|ma=y}} (1966-12-31)

31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1966 (age 57)