ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಅರಣ್ಯಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಐತರೇಯ ಶಖಕ್ಕೆ - ಐತರೇಯ ಶಾಖೆಯ
  • ಶಖ - ಶಾಖೆ
  • ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಚಚೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ - ಯಜ್ಞದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.