ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗರಿಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ(ಗ.ಸಾ.ಅ )

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅನಿಮೀಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ೬೨ ಮತ್ತು ೩೬ ರ ಗರಿಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯವನ್ನು ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಅಲ್ಗೊರಿಥಮ್ ನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಉತ್ತರ ೨ ಆಗಿದೆ.

ಕೊಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಪವರ್ತ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಗುಣಲಬ್ದವನ್ನು ಗರಿಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ(ಗ.ಸಾ.ಅ),ಆಂಗ್ಲಬಾಷೆಯಲ್ಲಿ Greatest Common Divisor (GCD) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆ :-೩೬ ಮತ್ತು ೨೦ (ಗ.ಸಾ.ಅ)

      ೩೬                  ೨೦
     /  \                 /  \
     ೯   ೪               ೫   ೪  
   /  \  /  \                /  \ 
  ೩   ೩ ೨  ೨                ೨   ೨    

೩೬ ಮತ್ತು ೨೦ ರ ಗರಿಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ = ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಟ್ಟು ಗುಣಲಬ್ದ = ೨*೨ = ೪;

Venn Diagram Representation to find GCD of 2 numerals 36 and 20

ಗ.ಸಾ.ಅ ದ ಬಳಕೆ:

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿ ೧೨೦ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ೧೮೦ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಗರಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ತುಂಬಬಹುದಾದ ಚೀಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು.

      ೧೮೦                  ೧೨೦
      /  \                  /  \
     ೧೦  ೧೮               ೧೦   ೧೨  
    /  \  /  \             /  \  /  \ 
   ೫   ೨ ೨   ೯           ೫   ೨ ೨  ೬
           / \                  /  \
           ೩  ೩                 ೩   ೨

೧೨೦ ಮತ್ತು ೧೮೦ ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ :- ೫*೨*೨*೩. ೧೨೦ ಮತ್ತು ೧೮೦ ರ ಗರಿಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ =೫*೨*೨*೩=೬೦. ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ೧೨೦ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ೧೮೦ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ೬೦ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ೨ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ೩ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು.

  ಈ ೬೦ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗ.ಸಾ.ಅ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸತಕ್ಕದ್ದು.