ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮ್ಯತೆಯು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಮಾನತೆ (ಪಿಪಿಪಿ) ಖರೀದಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಚಲಾವಣಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರ.

ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಮನವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು) ಇದು ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಲು ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಾಲರ್, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಸರಕುಗಳ ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಡಾಲರ್ ಬಳಸಲು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿನಿಮಯ ದರ ವಿನಿಮಯ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮನಾಗಿದೆ ನಲ್ಲಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಪಿಪಿಪಿ ದರ, ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೀಗೆ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಪಿಪಿಪಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನಂತರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದೇ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಕರೆನ್ಸಿ. ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮ್ಯತೆಯು ರಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಗಮನಿಸಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 1 ಅದರ ಪಿಪಿಪಿ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ನಿಜವಾದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಪಿಪಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಬಳಕೆ ಏಳಬಹುದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸರಕುಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ರಿಂದ ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ನೈಜ GDP ಹೊಂದಿರುವ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇರಬಹುದು ಇತರ; ಈ ನಿರ್ಣಯ ಎರಡೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ತಮ್ಮ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಮಟ್ಟಗಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೇಶದ GDP ಪಿಪಿಪಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಬದಲಿಗೆ ಗಮನಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಚಲಾವಣೆಯು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ, ಸುಳ್ಳು ನಿರ್ಣಯ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.