ಕೂಪೆರಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕೂಪೆರಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೂಪೆರಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಒಳಗೆ ತರಗತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಪೆರಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಇದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ "ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆ."[೧][೨] ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾಡಬಹುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಲಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಲಾಭ ಮಾಡಬಹುದು (ಇತ್ಯಾದಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಪರಸ್ಪರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೇಳುವ). ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಯುವಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಂಪು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತ್ (1995) ತೆರೆದ, ಸೃಜನಶೀಲ, ಎಂದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಪೆರಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಐದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲ. ಕೂಪೆರಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದಾಗಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತರಾವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಅಂಶ (ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ) ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಇದೆ. ಐದನೇ ಅಂಶ ಗುಂಪು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ. ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಮೆಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಪೆರಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಆ, ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪಡೆಯಲು, ಉತ್ತಮ, ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸಲು ಹೋಲಿಸಿದರೆ.

ವಿಧಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಔಪಚಾರಿಕ ಕೂಪೆರಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ರಚನಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು , ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು (ಉದಾ ಘಟಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ) ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆ ಕಲಿಕೆಯ ಈ ರೀತಿಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು , ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯ ವರೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು 2-6 ಜನರು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಕೂಪೆರಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸೇರಿವೆ: 1. ಜಿಗ್ಸಾ ಕಲಿಕೆ 2. ತಂತ್ರ ಗುಂಪು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಕ ಒಳಗೊಂಡ ನಿಯೋಜನೆಗಳು 3. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯು 4. ಪೀರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೆಲಸ (ಉದಾ ಸಂಪಾದನೆ ಬರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯು ) .

ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಈ ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಕಲಿಕೆಯ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಜಿಗ್ಸಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಇವೆ. ಕಲ್ಪನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸಲು ವೇಳೆ , ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವಸ್ತು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು.

ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕೂಪೆರಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಠ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ವಸ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾ ಮಾಡಿ ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ) . ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ( 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುಗೆ ಇಡೀ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಲ್ಯಾಬ್ ಪಾಲುದಾರರು ಸಿಗಬಹುದಾದ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತುಂಬಾ ) ಪಾಠ ಪಾಠ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಜೊತೆಗಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆಗಳು ಕೇಳುವ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ರಚಿಸುವ, ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಲಿಕೆಯ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಂಪು ಆಧಾರಿತ ಕೂಪೆರಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಈ ಪೀರ್ ಗುಂಪುಗಳು (ಉದಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಥವಾ ನಂತರದ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ) ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ವಸ್ತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಕಲಿಕೆ ಬೇಸ್ ಗುಂಪು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ) ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯದ ಕಲಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ, ಬೆಂಬಲ ಪೀರ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗುಂಪು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯದ. ಬೇಸ್ ಗುಂಪು ವಿಧಾನಗಳು ಸದಸ್ಯ ಪಾಠ ಗೈರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾನಸ್ಕಂದರ ಸಮೂಹದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಲು. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲಿಕೆಯ, ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ ಎರಡೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

External links[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • [೧] at The Cooperative Learning Institute
  • "Team Game tounament". 
  • "Team-Games-Tournament:Cooperative Learning and Review" (PDF).