ಕಕ್ಷಾವೇಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಭೂಸ್ಥಾಯೀಯ 3ಡಿ ಚಿತ್ರ

ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಕಕ್ಷೆ(Orbit)ಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೇಗವು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇರುವ ದೂರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವಸ್ತುವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇರುವ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ದೂರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಗವನ್ನು ಕಕ್ಷಾವೇಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಗಣಿತ ಸೂತ್ರವು ವಿಶ್ವ ಗುರುತ್ವ ಸ್ತಿರ ಸಂಖ್ಯೆ (Universal Gravitational Constant) G ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.