ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು


'ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ'
EscherichiaColi NIAID.jpg
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ
Domain: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ
Kingdom: ಯೂಬಾಕ್ಟೇರಿಯ
Phylum: ಪ್ರೋಟಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ
Class: ಗಾಮ್ಮಾ ಪ್ರೋಟಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ
Order: Enterobacteriales
Family: Enterobacteriaceae
Genus: Escherichia
Species: ಈ. ಕೋಲಿ
ದ್ವಿಪದ ಹೆಸರು
ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ
(Migula 1895)
Castellani and Chalmers 1919
Synonyms

Bacillus coli communis Escherich 1885

ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ' ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ.