ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಗೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತನಾಮಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

This article gives the 102-gotrams and their respective sankethanama's in kannada of Arya Vysya Community.

ಗೋತ್ರ -- ಸಂಕೇತ ನಾಮಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧)ಅಗಸ್ತ್ಯಸ - ಅನಪ, ಅನುಪಲ, ಅನುಪ, ಅನುಪಲ ೨)ಆಚ್ಛಾಯನಸ - ಅಗ್ರಮೂಲ, ಅಘ್ಯಮೂಲ, ಅರ್ಘ್ಯಮೂಲ, ಅಮಲಕಲ, ಅರಕಮೂಲ, ಅಘನಮೂಲ ೩)ಆತ್ರೆಯಸ - ಅರಿಶಿಷ್ಟ, ಅರಸಕುಲ, ಅರಿಶೆಟ್ಲ, ಯಲಿಶೆಟ್ಲ, ಯರಿಶಿಷ್ಟ, ಹರಿಶಿಷ್ಠ, ಎಲಶೆಟ್ಲ, ಅಶಿಷ್ಠಕುಲ, ಅಶೆಟ್ಲಕುಲ, ಯಾಲಕುಲ ೪)ಉಗ್ರಸೇನಸ - ಕುಮಾರಾಶಿಷ್ಟ, ಕುಮಿರಶಿಷ್ಟ, ಕೋಮರಶಿಷ್ಟ, ಕೊಮರಶಿಷ್ಟ, ಕೊಮುರುಶಿಷ್ಟ, ಕೊಮಿರಿಶಿಷ್ಟ, ಕೋಮಿರಶಿಷ್ಟ, ಉಗ್ರಶೀಲ ೫)ಔಚಿದ್ಯಸ - ಯಾನಸಕುಲ, ಯನಸಕುಲ, ಯಾನಶಖಿ, ಯಾನಶಖ ೬)ಉತ್ತಮೌಜಸ - ಉತಕಾಲ, ಉತಕುಲ, ಉತಶಿಷ್ಟ, ಉತ್ತಮ, ಉದಶಿಷ್ಟ ೭)ಉತ್ಕೃಷ್ಟಸ - ಕನ್ಯಕುಲ, ಕಾನುಕುಲ, ಕ್ರೌನುಕುಲ, ಕ್ರಾನುಕುಲ, ಕ್ರೌನುಲ ೮)ಋಷ್ಯಶೃಂಗಸ - ಅನಂತಕುಲ ೯)ಕಪಿಲಸ - ಮಂದುಕುಲ, ಮಂದಕುಲ, ಮಂಡಕುಲ ೧೦)ಕಪೀತಸ - ವೆಂಕಾಲ, ವೆಂಲೋಲ, ವೆಂಕಾಕುಲ ೧೧)ಕಣವಸ - ಕರ್ಣಕುಲ, ಕರ್ಣಾಕುಲ, ಕಾಟಕುಲ, ಕೌಟುಕುಲ ೧೨)ಕಾಶ್ಯಪಸ - ಗುಣಮುಖ, ಗುಣಂಉಕಿ, ಗುಣಪಕುಲ, ಗುಣವಕ್ತ್ರ ೧೩)ಕೃಷ್ಣಸ - ಧನಕುಲ, ಧನದಕುಲ, ಧೇನುಕುಲ, ಧಿನಿಕುಲ, ಕೃಷ್ಣಶಿಲ ೧೪)ಕೌತ್ಸಸ - ಇಕ್ಷ್ಯಕುಕುಲ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಲ ೧೫)ಕೌಶಿಕಸ - ಕರಕಪಾಲ, ಕರಪಾಲ, ಕನಕಪಾಲ ೧೬)ಕಂದರ್ಪಸ - ಚರಕುಲ, ಚೇಗೋಡ್ವಕುಲ, ಚೀಗೋಳ್ಳಿಕುಲ, ಯನಕುಲ ೧೭)ಕೌಂಡಿನ್ಯಸ - ಘನಶ್ರೀಲ, ಘನಲೋಲ, ಘನಶೀಲಕುಲ ೧೮)ಕೌಂತೇಯಸ - ಕಾಮಶಿಷ್ಠ, ಕೌಮಶಿಷ್ಟ, ಕಾಮಿಶೆಟ್ಲ ೧೯)ಗಾರ್ಘ್ಯಸ - ಪ್ರಹೀಣಕುಲ, ಪ್ರಹೀಣು, ಪೈಡಿಕುಲ, ಪ್ರಹಣಕುಲ, ಪ್ರಹಣಶಿಲ, ಪಮಿಡಿಕುಲ ೨೦)ಗೃತ್ಸ್ನಮದಸ - ಇಸಪಕುಲ, ಇಸುಪುಕುಲ, ಇಕ್ಷುಪ, ಇಕ್ಕಪ, ಇಸುಕುಲ, ಇನ, ಇನುಪಕುಲ ೨೧)ಗೌತಮಸ - ಗ್ರಂಥಿಶಿಲ, ಗಂಧಶೀಲ, ಗಂಧಶಿಲ ೨೨)ಗೋಪಕಸ - ಇಂಚುಪಕುಲ, ಇಂಚುಕಕುಲ, ಇಂಚುಪಾಹ್ಯಯ, ಘೂಂಟ, ಗೂಂಟಕುಲ, ಗೋಪಕುಲ, ಗುಂಟುಕುಲ, ಗೋಟುಕುಲ, ಘೂಂಟಕುಲ, ಘೂಂಟುಕ, ಗೋರುಟಕುಲ ೨೩)ಚಕ್ರಪಾಣಿಸ - ಚಕ್ರಮೂಲಕುಲ, ಚಕ್ರಮಾಲಸ ೨೪)ಚಾಮರ್ಷಣಸ - ಪೆದ್ದಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪೆದ್ದಿಶಿಷ್ಠ, ಬುಧಶಿಷ್ಟ, ಬದಶಿಷ್ಠ, ಪೆದ್ದಿಶ್ರೇಷ್ಟ, ಬುದ್ದಶ್ರೇಷ್ಟ,ಬುದ್ದಿಶ್ರೇಷ್ಟ ೨೫)ಜಡಭರತಸ - ದೂರಶಿಷ್ಠಕುಲಕುಟಂಬ ೨೬)ಜತುಕರ್ಣಸ - ಚಂದ್ರಕುಲ, ಚಂದ್ರಮಶಿಷ್ಠ, ಚಂದ್ರಮೂಲಕುಲ, ಚಂದ್ರಶಿಷ್ಠ, ಚಂದಕುಲ, ಚಂದ್ರಾಕಾಹ್ವಯ ೨೭)ಜಾಭ್ರೇಯಸ - ಚನಶಿಷ್ಟ, ಚನಿಶಿಷ್ಟ, ಚನಿಶೆಟ್ಲ, ಶಿನಿಶೆಟ್ಲ, ಶೆನಿಶೆಟ್ಲ, ಚೆನ್ನಿಶಿಷ್ಟ ೨೮)ಜರತ್ಕಾರಸ - ಚನ್ನಕುಲ, ಜನಕುಲ, ಜಾನಕುಲ, ಜಾನುಕುಲ, ಜಾನಿಕುಲ, ಜನಕ, ಜ್ಯಾನುಕುಲ ೨೯)ಜಾಬಾಲಿಸ - ಸೂರಶಿಷ್ಠ, ಸುರಿಶಿಷ್ಠಕುಲ ೩೦)ಜೀವಂತಿಸ - ಭ್ರೂಮಶಿಷ್ಠ, ಭ್ರೂತಿಲಾಶಿಷ್ಟ, ಭ್ರೂವಿಲಾಶಿಷ್ಠ, ಭೂಮಶಿಷ್ಠ, ವೃದ್ಧಿಕುಲ ೩೧)ಜಾಂಭಸೂದನಸ - ತ್ರಿಮೂಲಕುಲ ೩೨)ತರುಣಿಸ - ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಕುಲ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಶಿಷ್ಠಕುಲ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಶಿಷ್ಠಸ ೩೩)ತಿತ್ತಿರಿಸ - ಭಮದಕುಲ, ಭ್ರಮದಕುಲ, ಭ್ರಮದಯ, ಭ್ರವದಕುಲ, ಭವದಕುಲ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಲ ೩೪)ತೈತ್ರೇಯಸ - ಚಿದುರುಪೀಳ್ಳಿ, ಚಿದ್ರುಪೀಳ್ಳಿ, ಚಿದ್ರೂಪ, ಚಿದುಟಿಳ್ಳ, ಚಿತುರಪೀಳ್ಳ ೩೫)ತ್ರಿಜಟಸ - ಉಪರಕುಲ, ಉಸರಿಕುಲ, ಉಸಿರಿಕುಲ, ಉಪದಿಕುಲ, ಉಸಿರು, ಉಪ್ಪಲ ೩೬)ದಾಲ್ಪ್ಯಸ - ಪಟನಶಿಷ್ಠ, ಪಟನಮಶಿಷ್ಠ, ಪಟಿನಕುಲ, ಪಲಕಲಕುಲ, ಫಲಕಕುಲ, ಫಲಕುಲ, ಫಟಿನಕುಲ ೩೭)ದೂರ್ವಾಸ - ದಿವಿಶ, ದಿದನ, ದೆಂತಾಶೂಲ, ದಂತಕುಲ, ದೆಂತಾಕುಲ, ದೇಂತಕುಲ, ದಿನಕುಲ, ದೇದಾಂಶುಲ, ದಿದಿಶ ೩೮)ದೇವರಾತಸ - ಹೀರಾರಾಶಿಕುಲ, ಹಿರಾಕುಲ, ಹಿರಕಾತಕುಲ, ಹರಿತ, ಹೀರರಾಜು ೩೯)ದೇವವಲ್ಕ್ಯಸ - ದೇಶಿಷ್ಠಕುಲ, ದೈಶಿಷ್ಠಕುಲ, ದೇವಶೆಟ್ಲ, ದೇವಕುಲ ೪೦)ನಾರದಸ - ಪಾಲಕ, ಪಾಲಕುಲ, ಪಾಲಕ್ರಪಾಲಕುಲ ೪೧)ನೇತ್ರಪಾದಸ - ಚಂದೋಗು,ಚಂದೊಗುಕುಲ, ಚೆಂದೋಗಾಲ, ಚಂದೋಗುಲಕುಲ ೪೨)ಪಲ್ಲವಸ - ಗಣಪ, ಘಂಟಾಶುಲ, ಘಂಟಕುಲ, ಘುಂಟಸಕುಲ, ಘುಂಟಾರುಲಿ, ಘುಂಟಾಸ್ಥುಕುಲ ೪೩)ಪರಸ್ಪರಾಯಣಸ - ತುವ್ವಿಶಿಷ್ಠಕುಲ, ಶ್ರೀಪುಂಶಿಕ, ಪೌಲಸ್ಯ, ಶ್ರೀಪುಂಶ, ತುಲ್ವಿಶಿಷ್ಠಕುಲ, ಪಾಲಕುಲ ೪೪)ಪವಿತ್ರಪಾಣಿಸ - ದಯಶಿಷ್ಠ, ದಯಾಶಿಷ್ಠ, ದಶಿಷ್ಠ, ದೈಶಿಷ್ಠ, ದೇಶೆಟ್ಲ, ಡೈಶೆಟ್ಲ, ದೇಶಿಷ್ಠ, ದೇವಿಷ್ಠ, ದಯಶ್ರೇಷ್ಟ ೪೫)ಪಾರಾಶರ‍್ಯಸ - ಕಾಮಧೇನು, ಪಡಗಶಿಲ, ಪಾಂಭಾಲ, ಪ್ರಾಣಸುಲ, ಪಾಂಟಾಲ, ಪಾಪಾಲ, ಪ್ರಾಭಾಲ, ಪ್ರಡಶೀಲ, ಪ್ರಾಣಶಿಲ, ಪಾಣಕುಲ, ಪಾಣಶುಲ, ಪಾವಳ್ಳಿ, ಪಾವಳ್ಳು, ಪ್ರಾಣಿಶಿಲ ೪೬)ಪ್ರಾಚೀನಸ - ವನಿಶಿಷ್ಟ, ವೆನಶಿಷ್ಠ, ವೆಲಿಶಿಷ್ಠ, ವೇನಶಿಷ್ಠ, ವಿನಿಶಿಷ್ಠ, ವೆನ್ನಶಿಷ್ಠ, ವೆನಿಶೆಟ್ಲ ೪೭)ಪ್ರಾಭಾತಸ - ಉದ್ವಾಹಕುಲ, ಪೆಂಡ್ಲಿಕುಲ, ರವಿಶಿಷ್ಠಕುಲ ೪೮)ಪೂತಿಮಾಷಸ - ತುರ್ಯಾಟಿ, ತುಲಾಶಿಷ್ಠ, ತುರ್ಯಾಟಕುಲ, ತುಲಶಿಷ್ಠ ೪೯)ಪೌಲಸ್ತ್ಯಸ - ಗೋಶಿಲ, ಉತ್ತಮಗೋಶಿಲ, ಪಲ್ಲವ, ಗೋಶಿಲ, ಪಟುಗೋಶಿಲ, ಸತ್ಯಗೋಶಿಲ, ಭೀಮಗೋಶಿಲ, ಶ್ರೀಗೋಶಿಲ, ಶ್ರೀಪುಂಶ, ನಂದಿಗೋಶಿಲ, ಪುನಗಶಿಲ, ಪುನಗೋನ್ ಶಿಲ, ಸುರ‍್ಯಾಕುಲ, ಪುನಗೋಲ, ಸೂರ‍್ಯಗೋಶಿಲ, ಶ್ರೀಲಗೋಶಿಲ, ಗೋಶ್ರೀಲ, ಪಟ್ಟುಗೋಶಿಲ ೫೦)ಪಿಂಗಳಸ - ಅಯಸಕುಲ, ಪಿನಕುಲ, ಅಯನಕುಲ ೫೧)ಪುಂಡರೀಕಸ - ಅನುಶಿಷ್ಠಕುಲ ೫೨)ಫೌಂಡ್ರಕಸ - ಪುಂಸಿಮಾಪು, ಪುಂಸಿಮಾಸ, ಪೋಲಿಕುಲ, ಪ್ರೋಲೆಖ, ಪೋಲಿಶೆಟ್ಲ, ಪ್ರೋಲಿಕುಲ, ಪ್ರೋಲಕುಲ, ಪ್ರೂಕಾಕುಲ, ಪ್ರಿಂಸಿಮಾನು, ಪ್ರೋವಿಶಿಷ್ಠ, ಪ್ರೋಶಿಷ್ಠ, ಪೋಶಿಕುಲ, ಪ್ರೋಲಶಿಷ್ಠ ೫೩)ಬೃಹದಶ್ವಸ - ಪೇರುಶಿಷ್ಠ, ಫೇರಿಶಿಷ್ಠ, ಪೈರಾಶಿಷ್ಠ, ಪೈರುಶಿಷ್ಟ, ಪೇರಾಶಿಷ್ಟ, ಪೆರಿಷ್ಠಕುಲ, ಪೇರಿಶಿಟ್ಲ, ಪೇರಿಶಿಷ್ಟ ೫೪)ಭೋದಾಯನಸ - ಬುದ್ದಿಕುಲ, ಬುಧನಕುಲ, ಬುಧುಕುಲ, ಬುದ್ದಕುಲ, ಬುಧುಂಕುಲ ೫೫)ಭಾರದ್ವಾಜಸ - ಬಲಶಿಷ್ಠ, ಬಲಿಶಿಷ್ಠ, ಬಲಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಲಶೆಟ್ಲ ೫೬)ಭಾರ್ಗವಸ - ಪೃವಿಶಿಷ್ಟ, ಪೃಥ್ವಿಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪೃಥಿಶಿಷ್ಠ ೫೭)ಮರೀಚಸ - ದೀಕ್ಷಪುಶಿಷ್ಟಸ, ದೀಕ್ಷಮಕುಲ, ದೀಕ್ಷಿಮಶ್ರೇಷ್ಟ, ದೀಕ್ಷಮಶೆಟ್ಟಿ, ದೀಕ್ಷಮಶಿಷ್ಟ ೫೮)ಮಾನವಸ - ಮನ್ಯುಕುಲ, ಮನ್ಯುಸ, ಮಾನಸ, ಮಾನಚ್ಯ, ಮಾನಾಭಿ, ಮಾಸಕುಲ, ಮನ್ಯಕುಲ ೫೯)ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಸ - ಮೊದುಕಲು, ಮೊರ್ಕಾಲು, ಮೊರುಕ, ಮೊದುಕುಲ, ಮೊರಸ, ಕಮೂಲಕುಲ, ಮೂರ್ಷಸ, ಮೊರುಸ ೬೦)ಮುನಿರಾಜಸ - ಪಧ್ಮಶಿಷ್ಟಸ, ಪಧ್ಮಶಿಷ್ಟ, ಪಧ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪಧ್ಮಶ್ರೇಷ್ಟ, ಪಧ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಪಧ್ಮಶೇಟ್ಲ ೬೧)ಮೈತ್ರೇಯಸ - ಮದ್ದಿಕುಲ, ಮದನಕುಲ, ಮಧ್ಯಸ. ಮಿಥುನುಕುಲ, ಮೈತ್ರಿಕುಲ, ಮದ್ರಿಕ, ಮಧ್ಯನಕುಲ, ಮಪ್ಯಕುಲ, ಮಿಥುನಕುಲ, ಮಧ್ಯಕುಲ, ಮಧ್ಯಸಲಕುಲ ೬೨)ಮೌದ್ಗಲ್ಯಸ - ನಾಬಿಳ್ಳ, ನಾಭಿಲಸ, ನಾಭಿಕುಲ, ಮುನಿಕುಲ, ಮೂಲಕುಲ ೬೩)ಮೌಸಲಸ - ಚಂದ್ರಕುಲ, ಚಂದ್ರಕಕುಲ, ಚಂದಕುಲ, ಚಂದಾಕುಲ, ಚಂದಕಕುಲ, ಚಂಗಾಲಕುಲ, ಚಂದಾಲ ೬೪)ಮಂದಪಾಲ - ವಿನ್ನಿಸ, ವಿನ್ನಿಕುಲ, ವಿನಾಕುಲ, ವೀನುಕುಲ, ವೆನ್ನುಕುಲ, ವೆನುಕುಲ, ವೆನ್ನಾಕ ೬೫)ಮೌಂಜಾಯನಸ - ಮಂಜುಕುಲ, ಮೌಂಜಸ, ಮೌಂಜಕುಲ, ಮಂಜಕುಲ, ಮೌಂಜಸ ಮೌಜುಕುಲ, ಮುಂಜಕುಲ, ಮುಂಜಿಕ, ಮಾಂಪಿಕುಲ, ಮುಂಜವುತ ೬೬)ಯಾಸ್ಕಸ - ವ್ಯಾಳಕೂಲಸ, ವೆಲಿಗೊಳ್ಳ, ವೇಲಿಗೊಳ್ಳ, ವೆಲಿಗಳ್ಳ, ಯಲಿಗೊಳ್ಳ, ವೆಲಿಗಾಲ, ವ್ಯಾಲಕುಲ ೬೭)ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ - ಅಭಿಮಂಚಿ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ಅಭಿಮುಂಚ, ಅಭಿಮಂಚ, ಅಭಿಮುಂಜಿ ೬೮)ವಟುಕಸ - ಅನುಮರ್ಷಕುಲ ೬೯)ವರಪಂತುಸ - ಮಾಸಂತಕುಲ, ಮಾಷಾಂತಕುಲ, ಮಾಂತಕುಲ, ೭೦)ವರುಣಸ - ಯಲಶಿಷ್ಠ, ವೆಲಿಶಿಷ್ಠಿ, ಏಲಶಿಷ್ಠ, ವೆಲಿಶಿಷ್ಠ, ವರುಣಶಿಲ, ವೆಲಿಶಿಟ್ಲ, ವಸಂತಕ ೭೧)ವಶಿಷ್ಠಸ - ವಸ್ತಿಕುಲ, ವಸ್ತ್ರಕುಲ, ವಸ್ತಿಸ, ವಸ್ತಕುಲ ೭೨)ವಾಮದೇವಸ - ಉಪಲಾಲಕುಲ, ಉಪನಕುಲ, ಉಪಮನ್ಯಕುಲ, ಉಪಮಕುಲ, ಉಪನಾಹ್ವಯ, ಉಪನುಕುಲ ೭೩)ವಾಯವ್ಯಸ - ಮೃಂಗಮಕುಲ, ವ್ರಕಶಿಷ್ಠ, ವ್ರಕ್ಕಾಲುಕುಲ, ವ್ರಕಾಲಕುಲ, ವ್ರಂಗಮಕುಲ, ವ್ರಂಗಮೂಲಕುಲ, ವ್ರಂಗಕುಲ ೭೪)ವಾಲ್ಮೀಖಿಸ - ಸಾಂಪಾಲಕುಲ, ಶಾಂತಕುಲ, ಶಾಂತಿಕುಲ ೭೫)ವಾಸುದೇವಸ - ಭೀಮಶಿಷ್ಠ, ಭೀಮಶ್ರೇಷ್ಠ, ಭಯಶಿಷ್ಠ, ಭೀಮಶಿಲ ೭೬)ವ್ಯಾಸ - ಧನಗುಕುಲ, ಧನದಕುಲ, ಧನಗುಂಡಕುಲ, ಧನಕುಲ, ಧನಿಗುಳ್ಳ ೭೭)ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ - ವಿಕ್ರಮಶಿಷ್ಠ, ವಿಕ್ರಮಶೆಟ್ಲ, ವಿಮರಶೆಟ್ಲ ೭೮)ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಸ - ಉಪರಿಶಿಷ್ಟ, ವಿಪರಿಶಿಷ್ಠ, ವಿಭಿರಿಶೆಟ್ಲ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ, ಇಪರಿಶಿಷ್ಟ, ಇಪಿರಿಶಿಷ್ಟ ೭೯)ವಿಷ್ಣುವೃದ್ದಸ - ಪಿಪ್ಪುಲ, ಪುಷ್ಪಾಲ, ಪಿಪ್ಪಾಲ, ಪುಪ್ಪಾಲ, ಪಿಪ್ಪಲಾದಿ, ಪೇಸಲ ೮೦)ವೈರೋಹಿತ್ಯಸ - ವಸಂತಕುಲ, ವ್ಸಂತಕಕುಲ, ೮೧)ಶರಭಂಗಸ - ಕ್ರಮಶಿಷ್ಟಕುಲ, ಕ್ರಮಶ್ರೇಷ್ಟಕುಲ, ಕಾಶೆಟ್ಲ ೮೨)ಶಾರ‍್ಞರವಸ - ಗುಂಡಕಕುಲ, ಗೊಂಡಕಕುಲ, ಗುಂಡುಕುಲ, ಗೊಂಡಕುಲ ೮೩)ಶುಕ್ಲಸ - ಶ್ರೀಶಾಲ, ಶ್ರೀಸುಳ್ಳ, ಶ್ರೀಸೊಳ್ಳ, ಶ್ರೀಕಾಳ್ಳ, ಶಿರಿಸಾಲ, ಸಿರಿಸೊಳ್ಳಿ, ಶಿರಿವೆಳ್ಳ, ಸಿರಿಸಾಲ, ಮುಷ್ಟಿ ಚಿರಸಾಲ, ಶಿರಪಿಳ್ಳಿ, ಸಿರಿಪಿಳ್ಳಿ ೮೪)ಶ್ರೀಧರಸ - ಶ್ರೀಶಿಷ್ಠ, ಶ್ರೀಶೇಷ್ಠ, ಶಿರಿಶಿಷ್ಟ, ಶಿರಿಶೆಟ್ಲ, ಶಿನಿಶೆಟ್ಲ, ಶಿರಿಶೆಷ್ಟ, ಶಿರಿಶೆಟ್ಲ, ಶೆನಿಶೆಟ್ಲ ೮೫)ಶ್ರೀವತ್ಸಸ - ಶ್ರೀಲಕುಲ, ಚಿಲಕುಲ, ಶ್ರೀರಂಗ, ಶ್ರೀಲಕ ೮೬)ಶೌಚಯೇಸ - ಇಲಮಂಚಿಕುಲ, ಎಲಮಂಚಿಕುಲ, ಹೇಲಮಂಚಕುಲ, ಹೇಲಮಿಂಚಿಕುಲ, ಯಲಮಂಚಿಕುಲ, ತುಲಮಂಚಿಕುಲ ೮೭)ಶೌನಕಸ - ಕಮಲಕುಲ, ಕನಕಾಲಕುಲ, ಶೌನಕ, ಸನಶೆಟ್ಲ, ಸೌನಕ ೮೮)ಶಾಂಡಿಲ್ಯಸ - ತುಪ್ಪಾಲಕುಲ ೮೯)ಸನಕಸ - ಶಾಲಕ, ಸನಕ, ಸಾಲಕುಲ, ಶನಕುಲ, ಶನಗಕುಲ, ಸನ್ನಕುಲ, ಸಾವಕ, ಸಾನಕ, ಶಾಕಲ್ಯ ೯೦)ಸನಂದನಸ - ಸಮುಶಿಷ್ಠಕುಲ, ಸೋಮಶಿಷ್ಠಕುಲ, ಸಂಶೆಟ್ಲ ೯೧)ಸನತ್ಕುಮಾರಸ - ಥಂಕಾಲಕುಲ, ಥಂಕಾರಕುಲ, ಮುದ್ದಾಕುಲ ೯೨)ಸೌವರ್ಣಸ - ಸುಶಾಲಕುಲ, ಸಕಾಳ್ಳುಕುಲ, ಶೂಸಲ, ಸುಸಾಲಕುಲ, ಸುಸೊಳ್ಳಕುಲ, ಸುಕಾಳ್ಳಕುಲ, ಸುಶೀಲ, ಸುಸಾಳ್ಳಕುಲ ೯೩)ಸಂವರ್ತಕಸ - ರೆಂಟಿಕುಲ, ಕೆಂಟಿಕುಲ, ರೆಂಟಾಕುಲ, ರೆಂಟಾಸ ೯೪)ಸತ್ಯವ್ರತಸ - ಅಂದಿರಕುಲ, ಚಿಂತ, ಚಿಂತಮಶಿಷ್ಠ, ಚಿಂತ್ಯ, ಚಿಂತ್ಯೇಕ, ಚಿಂತಾಲ ೯೫)ಸುಕಾಂಚನಸ - ಪುಚ್ಚಕುಲ, ಪುಚ್ಚಕಶಿಲ, ಪುನೀತಕುಲ, ಪುನೀತಸ, ಫೌಚ್ಚಕುಲ, ಫೌತ್ಸುಕುಲ, ಪೌಷ್ಯಕುಲ ೯೬)ಸುತೀಕ್ಷಣಸ - ದಂತಕುಲ, ದ್ಯಂತಕುಲ, ದ್ವಂತಕುಲ, ದೆಂತಕುಲ, ದೆನಿಶೆಟ್ಟ ೯೭)ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ - ಚಂದನಕುಲ, ಸ್ನಿಗ್ದಕುಲ ೯೮)ಸುವರ್ಣಸ - ಫ್ರೌಢಯಾಚ, ಫ್ರೌಢಯಾಜ, ಫ್ರೊಢಯಾಜ, ಫ್ರೌಡಶಿಲ, ಪ್ರಾಣಯಾಜ, ಪ್ರಯನಸ, ಪ್ರೋಲುಯಾಚ ೯೯)ಸುಂದರಸ - ಇನಕಾಲ, ಇನಕುಲ, ಇನಕೋಲಾ, ಇನುಪಕುಲ ೧೦೦)ಸೌಪರ್ಣಸ - ಬುದುರುಕುಲ, ಬುಧುರುಕ್ಯಕುಲ, ಭುಧುರುಕುಲ, ಬುಧರುಕುಲ, ಬುಧಾರ್ಕಲ ೧೦೧)ಸೌಮ್ಯಸ - ಹಸ್ತಿಕುಲ, ಹಸ್ತಕುಲ, ಹರಿಸ್ತಿಕ ೧೦೨)ಹರಿವಲ್ಕ್ಯಸ - ಕಪಟ, ಕುರಟಕುಲ, ಕೊರಟ, ಗೋರಂಟಿ, ಗೋರಂಟ