ಆದರ್ಶ ಜೀವಾಣುಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಆದರ್ಶ ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜೀವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಹೊಂದಲು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.