ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಬಳಕೆದಾರನನ್ನು ಹುಡುಕು
ಮೊದಲ ಪುಟಹಿಂದಿನ ಪುಟಮುಂದಿನ ಪುಟಕೊನೆಯ ಪುಟ
Timestamp ಗುರಿ ಮುಕ್ತಾಯ Blocking admin Block parameters ಕಾರಣ
೧೪:೪೨, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Leeds K 21 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ MoiraMoira (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ, cannot edit own talk page Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)
೦೨:೩೯, ೨೭ ಮೇ ೨೦೧೦ Gustavo1997 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Jyothis (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ, cannot edit own talk page crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
೦೯:೧೮, ೨೯ ಜನವರಿ ೨೦೦೮ Wheels with Willys~knwiki (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Spacebirdy (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ vandalism
೧೭:೨೩, ೯ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೦೬ 130.179.29.151 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೦:೪೭, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 62.253.96.40 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೦:೩೧, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 83.92.133.208 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೦:೩೦, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 83.92.133.19 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೦:೩೦, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 81.169.180.180 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೦:೨೮, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 63.19.151.113 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೦:೨೭, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 152.163.100.198 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೦:೨೭, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 212.112.232.175 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೦:೨೭, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 145.97.39.140 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೦:೦೧, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 141.76.1.122 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೦:೦೦, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 141.76.1.121 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೨೧:೫೨, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 129.234.4.76 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೩೧, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 137.155.211.15 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೩೨, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 68.32.224.128 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೨೧, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 24.253.140.156 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೨೧, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 69.231.143.133 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೨೧, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 209.114.99.138 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೧೮, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 81.9.19.22 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೨೩:೨೩, ೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೫ 67.19.70.180 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೦:೫೯, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 195.225.176.35 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೨೩:೪೮, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 66.93.170.242 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೨೩:೪೮, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 195.137.213.113 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೨೩:೪೭, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 193.219.28.149 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೨೬, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 131.175.189.134 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೧೧, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 80.190.250.139 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೦೬, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 70.179.160.19 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೯, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 64.230.18.79 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೯, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 64.246.50.101 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೯, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 213.203.214.130 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೯, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 164.8.213.91 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೮, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 83.233.27.60 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೮, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 212.218.64.68 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೮, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 195.169.149.213 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೩, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 82.94.251.206 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೨, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 69.13.252.34 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೨, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 212.112.235.78 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೨, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 194.25.9.105 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೨, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 192.42.113.248 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೧, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 80.237.206.93 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೫೧, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 209.221.193.39 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೧೦, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 81.169.174.240 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೧೦, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 62.197.40.155 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೦೯, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 212.112.242.159 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೦೯, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 213.239.194.175 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೭:೦೬, ೧೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 69.61.21.50 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೬:೦೪, ೧೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 220.161.154.90 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
೦೫:೧೬, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ 69.25.60.210 (ಚರ್ಚೆ) ಅನಂತ   ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
ಮೊದಲ ಪುಟಹಿಂದಿನ ಪುಟಮುಂದಿನ ಪುಟಕೊನೆಯ ಪುಟ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:BlockList" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ