ಪ್ರತಿಜೀವಿಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

Script error

ಕರ್ಬಿ-ಬಾವರ್ ಬಿಲ್ಲೆ ಹರಡುವಿಕೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಜೀವಿಕಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಫಲೋಕಾಕಸ್ ಆರೀಯಸ್‌ನ ಈಡಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿಜೀವಿಕಗಳು ಪ್ರತಿಜೀವಿಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಸರಿಸಿ ಎಸ್. ಆರೀಯಸ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಂಧ ವಲಯದ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಜೀವಿಕವು (ಎಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ – ಎಂಟಿ, "ವಿರುದ್ಧ", ಮತ್ತು ಬಯೋಸ್, "ಜೀವ") ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ, ಅಥವಾ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ. ಪ್ರತಿಜೀವಿಕಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. "ಎಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್" ಪದವು ಸೆಲ್ಮನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮನ್‌ರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಸೃಷ್ಟಿತವಾಯಿತು.