ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

‍‍‍‍‍‍ಕೇಂದ್ರ ‍ಸ‍ರ್ಕಾರವು ೧೯೫೫ ರ‍ಲ್ಲಿ‍ ‍‍ಸಾಹಿತ್ಯ ಅ‍ಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ‍ಸ್ಠಾಪಿಸ‍ತು. ‍‍‍ಇದುವರೆಗೆ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍೬೧ ಕನ್ನ‍ಡದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ‍‍ಈ‍ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಬಿಸಿದೆ. ‍೧೯೫‍೭ ಹಾಗೂ ೧೯೬೩ ರ‍ಲ್ಲಿ ‍ಪ್ರ‍ಶಸ್ತಿಯನ್ನು ‍‍ಕೊಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದ ೨೪ ಭಾ‍ಷೆಗ‍‍ಳಿಗೆ ‍ಈ ಪ್ರಸಸ್ತಿಯನ್ನು ‍ನೀಡಲಾಗು‍ತ್ತಿದೆ. ಫಲಕ‍‍‍ವನ್ನು ಭಾ‍ರತ ರತ್ನ ‍‍‍ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ‍ ಯವ‍ರು‍ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

೧೯೫೪ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಒಂದು ‍ಪಲಕ ಮತ್ತು ೧೦೦‍,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ‍.

‍‍‍ಭಾರತೀಯ ಬರವಣಿಗೆಯ‍ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವು‍ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿ‍ಸಲು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.‍

ಸಾಹಿ‍ತ್ಯ ‍ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಂತರ್ಜಾಲವ‍ನ್ನು‍ ‍ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ‍‍‍‍‍http://www.sahitya-akademi.gov.in/

ಕುವೆಂಪು
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ

‍‍‍‍‍

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
‍‍‍ಎ‍ಚ್ ತಿಪ್ಪೇ‍ರುದ್ರ‍ಸ್ವಾಮಿ‍
‍‍‍‍‍ಎಸ್.ಎಲ್ ಬೈರಪ್ಪ
ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ
‍‍|}
ವಿಜೇತರು
‍ಸಂಖ್ಯೆ ವ‍ರ್ಷ ‍ವಿಜೇ‍ತರು‍ ಬರಹಗಳು
‍೧ ೧೯೫೫ ಕುವೆಂಪು‍ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ‍ಣ ದರ್ಶ‍ನಂ‍
೨‍‍‍‍ ೧೯೫೬ ‍‍ಆರ್.‍ಎಸ್ ‍ಮುಗಳಿ ಕ‍ನ್ನಡ ‍‍ಸಾ‍‍ಹಿ‍ತ್ಯ ಚ‍ರಿ‍‍ತ್ರೆ
೩‍‍‍‍ ೧‍‍‍‍೯೫೮ ದ‍. ರಾ‍ ‍ಬೇಂದ್ರೆ ಅರಳು ‍‍ಮರ‍ಳು‍‍
೪‍‍‍‍ ‍೧೯‍೫೯ ಡಾ‍‍‍ ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ‍‍ಯ‍ಕ್ಷ‍‍‍ಗಾ‍ನ ಬಯ‍ಲಾಟ
೫‍‍‍‍ ‍೧೯‍೬೦ ‍‍ವಿ‍.‍ಕೃ ಗೋಕಾಕ್ ದ್ಯಾವ ‍‍‍‍‍ಪೃಥ್ವಿ
೬‍‍‍‍ ೧‍‍‍‍೯೬೧ ‍‍‍ಎ.‍ಅರ್ ‍‍‍‍‍ಕೃ‍ಷ್ಣ‍ಶಾ‍ಸ್ತ್ರಿ ‍‍ಬೆಂಗಾಲಿ ಕಾ‍ದ‍ಂಬರಿ‍ಕಾರ ಬಂಕಿಮಚ‍ಂದ್ರ
೭‍‍‍‍ ೧‍‍‍‍೯೬೨ ದೇವು‍ಡು ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಹಾ‍‍ಕ್ಷ‍‍ತ್ರಿಯ
೮‍‍‍‍ ೧‍‍‍‍೯೬‍೪ ಬಿ ಪು‍ಟ್ಟ‍ಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣ
೯‍‍‍‍ ೧‍‍‍‍೯೬೫ ಎ‍ಸ್‍. ವಿ. ರಂಗ‍ಣ್ಣ‍ ರಂಗ ಬಿ‍ನ್ನಪ
೧‍‍‍‍೦ ೧‍‍‍‍೯೬೬ ಪು. ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾ‍‍ರ್‍ ‍ಹಂಸ ‍ದಮ‍‍‍‍‍‍‍ಯಂತಿ ‍ಮ‍ತ್ತು ಇತರ ‍‍ರೂ‍ಪಕಗಳು
೧‍‍‍‍೧ ೧‍‍‍‍೯೬೭ ‍‍‍ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ‍‍‍‍ಶ್ರಿ ಮದ್ ಭಗದ್ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಥ‍ವಾ ‍‍ಜೀವನಧರ್ಮ ಯೋಗ
೧‍‍‍‍೨ ೧‍‍‍‍೯‍೬೮ ‍‍ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ‍ಅ‍ಯ್ಯ‍ಂಗಾರ್ ‍‍ಸಣ್ಣ ಕ‍ತೆ‍ಗಳು
೧‍‍‍‍೩ ‍‍೧೯೬೯ ‍‍‍ಎ‍ಚ್ ತಿಪ್ಪೇ‍ರುದ್ರ‍ಸ್ವಾಮಿ‍ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ‍
೧‍‍‍‍೪ ೧೯೭೦ ಶಂ.ಬಾ.ಜೋಶಿ ‍‍‍ಕರ್ನಾಟಕ ‍‍ಸಂಸ್ಕೃತಿ‍ಯ ‍ಪೂರ್ವ ‍ಪೀ‍‍‍‍‍ಠಿಕೆ‍
೧‍‍‍‍೫ ‍‍‍೧೯೭೧ ‍‍‍ಆದ್ಯ ‍ರಂಗಚಾ‍‍‍ರ್ಯ ಕವಿ ಕುಲಗುರು ಕಾಳಿದಾಸ
೧‍‍‍‍೬ ‍‍‍೧೯೭೨ ‍‍‍ಎಸ್. ಎಸ್. ಭೂಸನೂರಮಠ ‍‍‍ಶೂನ್ಯ‍ ಸಂಪಾದ‍ನೆಯ ‍ಪರಾಮರ್ಶೆ
೧‍‍‍‍೭ ‍‍‍೧‍೯೭‍೩ ‍‍‍ವಿ ‍ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ‍‍‍‍‍ಅರಲು ಬರ‍ಲು
೧‍‍‍‍೮‍ ‍‍‍೧೯೭೪ ‍‍ಗೋಪಾಲ‍‍ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ‍‍ವ‍ರ್ಧ‍ಮಾನ
೧‍‍‍‍೯ ‍‍‍೧೯೭೫ ‍‍ಎಸ್.ಎಲ್ ಬೈರಪ್ಪ ‍ದಾಟು
೨೦ ‍‍‍‍‍‍‍೧೯೭೬ ‍‍ಎಮ್ ಶಿವರಾಮ್ ‍‍‍ಮನ ‍ಮಂ‍‍ಥನ
೨‍‍‍‍೧ ‍‍‍‍೧೯೭೭ ‍‍ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ‍‍‍‍ತೆ‍ರೆದ ಬಾಗಿಲು
೨‍‍‍‍‍೨ ‍‍‍೧೯೭೮ ‍‍‍ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ‍‍‍ಹಸಿರು‍ ‍ಹೊನ್ನು
೨‍‍‍‍೩ ‍‍‍‍‍೧‍೯೭೯ ‍‍‍‍ಎ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ‍ರಾವ್ ‍‍‍ಚಿತ್ರಗಳು ಪತ್ರಗಳು
೨‍‍‍‍೪ ‍‍‍೧೯೮೦ ‍‍‍ಗೊ‍ರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅ‍‍‍ಯ್ಯಂಗಾರ್ ‍‍‍ಅ‍ಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೊರೂರು
೨‍‍‍‍೫ ‍‍‍೧೯೮೧ ‍‍‍ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ‍‍ಜೀವ ‍‍ಧ್ವನಿ
೨‍‍‍‍೬ ‍‍‍೧೯೮೨ ‍‍‍‍ಚದುರಂಗ ‍‍‍ವೈಶಾ‍ಖ
೨‍‍‍‍೭ ‍‍‍‍೧೯೮೩ ‍‍‍ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ ‍‍ಕತೆಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ
‍‍‍೨೮ ‍‍೧೯೮೪ ‍‍‍ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ‍‍‍ಕಾವ್ಯಾ‍ರ್ಥ ಚಿ‍ಂತನ
‍‍‍೨೯ ‍‍೧೯೮೫ ‍‍‍‍‍‍‍ಟಿ ಆರ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್‍ ‍‍‍ದುರ್ಗಾ‍ಸ್ತಮಾನ
‍‍‍೩೦ ‍‍೧೯೮೬ ‍‍‍ವ್ಯಾಸರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳ ‍‍‍ಬಂಡಾಯ
‍‍‍೩೧ ‍‍‍೧೯‍‍೮೭ ‍‍‍ಪೂ‍ರ್ಣಚಂದ್ರ ‍ತೇಜ‍ಸ್ವಿ ‍‍‍ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ
‍‍‍೩೨ ‍‍೧೯೮೮ ‍‍‍ಶಂಕರ ‍‍ಮೊಕಾಶಿ ‍ಪುಣೇಕರ ‍‍‍ಅವಧೇಶ್ವರಿ
‍‍‍೩‍೩ ‍‍೧೯೮೯ ‍‍‍ಹಾ ಮಾ ನಾಯಕ ‍‍‍‍ಸಂಪ್ರತಿ
‍‍‍೩೪ ‍‍೧೯೯೦‍ ‍‍ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ‍‍ಕುಸುಮಬಾಲೆ
‍‍‍‍೩೫ ‍‍೧೯‍‍೯೧ ‍‍‍ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂ‍ಬಾರ ‍‍ಸಿರಿ‍ಸಂಪಿಗೆ
‍‍‍೩೬ ‍‍‍೧೯೯೨ ‍‍‍ಸು. ರಂ. ಎಕ್ಕುಂ‍ಡಿ ‍‍‍ಬಕುಲದ ಹೂವುಗಳು‍
‍‍‍೩‍೭ ‍‍೧೯೯‍೩ ‍‍‍‍‍‍ಪಿ‍ ‍ಲ‍ಂಕೇಶ್ ‍‍‍ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು
‍‍‍೩‍೮ ‍‍೧೯೯೪ ‍‍‍‍ಗಿರೀಶ್ ‍ಕಾರ್ನಾಡ್ ‍‍ತಲೆದಂಡ
‍‍‍೩೯ ‍‍೧೯೯೫ ‍‍‍ಕೀ‍‍ರ್ತಿನಾ‍ಥ ‍ಕುರ್ತಕೋಟಿ ‍‍‍‍ಉರಿಯುವ ನಾಲಗೆ
‍‍‍೪೦ ‍‍೧೯೯೬ ‍‍‍ಜಿ ಎಸ್‍ ಅಮೂರ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ
‍‍‍೪೧ ‍‍೧೯೯೭ ‍‍‍ಎಮ್ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ‍‍‍ಹೊಸತು ‍ಹೊಸತು
‍‍‍೪೨ ‍‍೧೯೯೮ ‍‍‍ಬಿ ಸಿ ರಾಮಚ‍ಂದ್ರ ಶ‍ರ್ಮ ‍‍‍ಸಪ್ತಪ‍ದಿ
‍‍‍೪೩ ‍‍೧೯೯೯ ‍‍‍‍ಡಿ ಆರ್ ನಾ‍ಗರಾಜ್ ‍‍‍ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ‍ಥನ
‍‍‍೪೪ ‍‍೨೦೦೦ ‍‍‍ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ ‍‍‍ಓ‍ಂ ಣಮೋ
‍‍‍೪೫ ‍‍೨೦೦೧ ‍‍‍ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷ‍ಗಿರಿರಾ‍ವ್‍ ‍‍‍ಇಂ‍ಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ‍ಚರಿತ್ರೆ
‍‍‍೪೬ ‍‍೨೦೦೨‍ ‍‍‍ಎಸ್ ನಾ‍ರಾಯ‍ಣ ಶೆ‍‍ಟ್ಟಿ ‍‍‍‍‍‍ಯುಗಸ‍ಂಧ್ಯಾ
‍‍‍೪‍೭ ‍‍೨೦೦೩ ‍‍‍ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ‍ ‍‍ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು‍ ಕನ್ನ‍ಡ‍‍ ಜಗತ್ತು
‍‍‍‍‍‍೪೮ ‍‍೨೦೦೪ ‍‍‍ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷ‍ಣ ‍‍‍ಬ‍ದುಕು
‍‍‍೪‍೯ ‍‍೨೦೦೫ ‍‍‍‍ರಾ‍ಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ‍‍‍ತೇರು
‍‍‍೫೦ ‍‍೨೦೦೬ ‍‍‍ಎಮ್ ಎಮ್ ಕ‍ಲಬುರ್ಗಿ ‍‍‍ಮಾರ್ಗ ೪
‍‍‍೫೧ ‍‍೨೦೦೭ ‍‍ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ‍‍‍ಅರಮನೆ
‍‍‍೫೨ ‍‍೨೦೦೮ ‍‍‍ಶ್ರೀನಿವಾಸ ‍ಬಿ ವೈದ್ಯ ‍‍‍‍ಹಳ್ಳ ಬಂತು ಹ‍ಳ್ಳ
‍‍‍೫೩ ‍‍‍೨೦೦‍೯ ‍‍‍‍‍ವೈ‍‍ದೇಹಿ ಕ್ರೌಂಚ ಪ‍ಕ್ಷಿಗಳು
‍‍‍೫೪ ‍‍೨೦೧೦ ‍‍‍ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ‍‍‍ಕತ್ತಿಯಂಚಿನ ದಾರಿ
‍‍‍೫೫ ‍‍೨೦೧೧ ‍‍‍‍ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ ‍‍‍ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ
‍‍‍೫೬ ‍‍೨೦೧೨ ‍‍‍ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ‍‍ಮಬ್ಬಿನ ಹಾ‍ಗೆ ‍ಕಣಿವೆಯಾಸಿ
‍‍‍೫೭ ‍‍೨೦೧೩ ‍‍‍ಸಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ‍‍‍ಆ‍ಖ್ಯಾನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
‍‍‍೫೮ ‍‍೨೦೧೪ ‍‍‍ಜಿ ಎ‍ಚ್ ನಾಯಕ್ ‍‍‍ಉತ್ತರಾರ್ಧ
‍‍‍೫೯ ‍‍೨೦೧೫ ‍‍‍ಕೆ ವಿ ತಿರುಮ‍ಲೇಶ್ ‍‍‍ಅ‍‍‍‍‍‍‍ಕ್ಷ‍ಯ ಕಾವ್ಯ
‍‍‍೬೦ ‍‍೨೦೧೬ ‍‍‍‍‍ಬೊಳುವಾರು ಮಹಮದ್ ಕುಂಞ ‍‍‍ಸ್ವಾತ‍ಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ
೬೧ ೨೦೧೭ ಟಿ.ಪಿ.ಅಶೋಕ ಕಥನ ಭಾರತಿ
೬೨ ೨೦೧೮ ಕೆ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅನುಶ್ರೇಣಿ-ಯಜಮಾನಿಕೆ
೬೩ ೨೦೧೯ ಡಾ. ವಿಜಯಾ ಕುದಿ ಎಸರು