ಸದಸ್ಯ:Shruthy.p/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇಳಿ ಹರಾಜು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹರಾಜು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆದ್ ಮುಖಾಂತರ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹರಾಜು.ಇದರಲ್ಲಿ ಹರಾಜುಗಾರ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮದುತ್ತಾನೆ.ಅದರೆ ಕೆಲವರು ಬಿದ್ದಿನ್ಗ್ ಬೆಲೆ ಕದಿಮೆ ಅಗುವತನಕ ಅ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಅವನು ಅ ವಸ್ತುವಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅದ ತಕ್ಷಣ ಕರಿದಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇಳಿ ಹರಜನ್ನು 'ಗಡಿಯಾರ ಹರಾಜು' ಅಥವ 'ಮುಕ್ತ-ಪ್ರತಿಭತಟನೆಯ ಅವರೋಹಣದ ಹರಾಜು ಎ೦ದು ಕರೆಯುತರೆ.ಈ ಹರಾಜು ವಸ್ತುವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹರಜುಹಕಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾದಿಕೊದುತದೆ.ಮೊದಲನೆಯ ಬೆಲೆ ಹರಾಜು ಮದಲ್ಲು ಉಪಯೋಗವದುತ್ತದೆ.

The pictorial museum of animated nature (Page 144) (7740039850)

ಇಳಿ ಹರಜಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇಳಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ,ವಸ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಮಾರಾಟಗಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.ಬಿಡ್ ಮೊಹರಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಕೆ೦ದರೆ ಹರಜು ಅನೆಕ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದುತ್ತಾರೆ.ಒಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ತನಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕದಿಮ್ಮೆ ಮಾದುತ್ತಾರೆ.ಆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹರಾಜು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನ್ನು ಕರಿದಿಸುತ್ತಾನೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ:-ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಳಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರು ಹರಾಜಿಗೆ ಹಕಲಾಗಿದೆ.ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ $ ೧೫,000 ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಗುತ್ತದೆ.ಬೆಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ $೧೪,000 $೧೩,000 $೧೨,000 , $ ೧೧,000 ಮತ್ತು $ ೧೦,000 ಕಡಿಮೆ ಅಗುವತ್ತನಕ ಕಯುತ್ತರೆ. ಬೆಲೆ $ ೧0,000 ತಲುಪಿದಾಗ.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಪೀಕೊಡು,ಅವರು ಮೊದಲ ಬಿದ್ ಮದಿದರಿ೦ದ ಅ ವಸ್ತು ಅವನದಗುತದೆ ಅದರಿ೦ದ ಅ ಕಾರು ಅವನದಗುತ್ತದೆ.ಅವನು $೧೦,೦೦೦ ರೂಪಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟು ಕಾರನ್ನು ಕೂಳುತ್ತಾನೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

'ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ' ಅವರು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್,ಯುನೈಟೆಡ್ ಸರ್ಕಾರದಿ೦ದ ಇಳಿ ಹರಜಿನ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

  • ೧.೦೦ಶತಕೋಟಿ ಗೇ ೫.೧೧೫% (ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಿಡ್)
  • ೨.೫೦ಶತಕೋಟಿ ಗೇ ೫.೧೨೦%
  • ೩.೫೦ಶತಕೋಟಿ ಗೇ ೫.೧೨೫%
  • ೪.೫೦ಶತಕೋಟಿ ಗೇ ೫.೧೩೦%
  • ೩.೭೫ಶತಕೋಟಿ ಗೇ ೫.೧೩೫%
  • ೨.೭೪ಶತಕೋಟಿ ಗೇ ೫.೧೪೦%
  • ೧.೫೦ಶತಕೋಟಿ ಗೇ ೫.೧೪೫%(ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್)

ಎರಡನೇ ಬೆಲೆ ಹರಾಜು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇಳಿ ಹರಜು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವಿದೆ.ಕೆಲವು ಹಣ ಕಾಸು ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತೃತೀಯ ಹರಾಜು ಪದವನ್ನು ಇಳಿ ಹರಾಜು ಬಳಸಲು 'ಎರಡನೆಯ-ಬೆಲೆ ಹರಾಜು' ಎ೦ದು ತಿಳಿದುಕೊ೦ದಿರುತ್ತಾರೆ.ಅದರೆ ಅದ್ಯ್ ಇಳಿ ಹರಾಜು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಎರಡನೇ ಬೆಲೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರಾಟಗಾರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತು ಕರಿದಿಗಾರಾರಿಗೆ ತೊರಿಸಿ ಲಾಭವನ್ನು ಲಬಿಸಿಕೊಲುತ್ತಾನೆ.

ಇಳಿ ಹರಾಜು ಪಾಲು ಮರುಖರೀದಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯೮೧ ರಲ್ಲಿ ಇಳಿ ಹರಾಜು ಪರಿಚಯಗೊದಿತ್ತು.ಇಳಿ ಹರಾಜು ಬಳಸಲು ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ "ಟಾಡ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್" ಆಗಿತ್ತು.ಎಳಿ ಹರಾಜು ಎ೦ದು ಸುಕ್ತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿವಿಗಳನ್ನು ನೀದುತಾರೆ ಅದರೊಳಗೇ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಸುವ ವಿದಾನ ನದೆಯುತ್ತದೆ.

ಇಳಿ ಕೋಮಲ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇಳಿ ನವಿರಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಂದು ಹರಾಜು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ,ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುನಃ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಷೇರುದಾರರು 35 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ‌‌ದಿನಗಳ ಆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೋಮಲ ಆಮಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ

https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_auction

http://www.investopedia.com/terms/d/dutchauction.asp


‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍