ಸದಸ್ಯ:SRIHARI L S/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ/fire insurance

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

[೧][೨]ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆ

ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆ
Citroën fire engine in France.jpg

ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಥವ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಶೆಯಲ್ಲಿ fire insurance ಎಂದು ಕರಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆ ಅಥವ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯು ಆಸ್ತಿ ವಿಮೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆ ಅಥವ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯು ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾದ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ನಸ್ಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆ ಅಥವ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯು ಬದಲಿ ,ರೆಪೇರಿ ಅಥವ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಈಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆ ಅಥವ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯು ಆಸ್ತಿಗೆ ಆದ ಹಾನಿಯ ಪರಿಹಾರ ವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವುಬಾರಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗಾದ ಹಾನಿಗುಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಹೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲಿಕರು ಆಸ್ತಿಯ ಪತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ರಗಲನ್ನು ನೀಡಬೆಕು, ಈಪತ್ರಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಲಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆ ಅಥವ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒರಪಡುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ದದಿಂದಾದ ಬೆಂಕಿ ಹಾನಿಯು ಒಂದು.ಬೆಂಕಿ ವಿಮೆ ಅಥವ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಲಿಕರು ಮಾತ್ರ ಒಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಬೆಲೆಬಾಲುವ ವಸ್ತುಗಳಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಮೆಯನ್ನು ಕರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಮೆಗಳು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ಪಾಲಿಸಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜವಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಯೊಗಗಳು ೧. ನಸ್ಟ ಪರಿಹಾರ ೨. ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳು ೩. ಕಸ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ೪. ಜವಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ೫. ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯಚ್ಚ. ಬೆಂಕಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಮಿಂಚು ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಸ್ಫೋಟ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೊಳವೆಗಳ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತುಂಬಿದ ದಹನದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಂಕಿಯ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಮೆ ವಿಮೆ ಹೂಡುತ್ತದೆ.ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿತಿಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನಗದು ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರನನ್ನು ಬದಲಿ-ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತಾನೆ.ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ, ದಾಸ್ತಾನು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಆದಾಯದ ಮೌಲ್ಯ. ಆಸ್ತಿ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ TIV ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಟ್ಟಡದಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮತ್ತು ಉಪಕರಣದಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ವಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೌಲ್ಯವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದರೆ, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕವರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ನೀತಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕವರೇಜ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fire-insurance
  2. https://www.investopedia.com/terms/f/fire-insurance.asp