ಸದಸ್ಯ:Rodrigues ancita/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪ್ರಥ್ವಿ ಹಿ, ಆಮ್ಚಿ ದಾಯ್ಜ್

ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾ ವಾರ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವಿ ಸೊಭಾಯೆ ಸವೆಂ.......... ಉಡ್ಕಾನಾ ಮಾರ್ತೆಲಿಂ ಲಾರಾಂ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ದರ್ಯಾಚೆರ್ ಲಿಪ್ತಾನಾ. .... ದುಖಾಚೆಂ ಮನ್ ನಿತಳ್ತಾ, ಪ್ರಕ್ರತಿಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ರಾಗ್, ಮೊಸೊರ್, ಮತಿಚೊ ಉಜೊ ಮಾನ್ತಾ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆ ಶಾತೆಕ್ ........ ಸುಣಿಂ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮನ್ ಪ್ರಥ್ವೆಂತ್ ಮೋಗ್ ವಾಳ್ತಾನಾ................... ದಿಸಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ ನಾಂ, ರಾತ್ಚೆ ನಿದೆಕ್ ಪರ್ವಾ ನಾಂ, ಭುಂಯ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಂತ್ ನಾಂ, ರಾತ್ಚೆ ನಿದೆಕ್ ಪರ್ವಾ ನಾಂ, ಭುಂಯ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಂತ್ ಭರ್ತಾನಾ.............. ಭರುಂದಿ ಆಕಾಸ್ ಪ್ರಥ್ವಿ ಸೊಡ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಬದ್ಲುಂದಿ ಮನ್ಶಾ ಮನ್, ಪರತ್ ಸಾಂಪಾಡ್ನಾಶೆಂ.............. ಪ್ರಥ್ವಿ ಜಾಂವ್ದಿಂ ಆಮ್ಚಿ ದಾಯ್ಜ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತುಟನಶೆಂ.......................