ಸದಸ್ಯ:Hema.c03/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಎಸ್.ಯುಕೆ.ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕೆ.ವಿ(ದಿ) (ಕೆ.ವಿ.ಎಸ್) ಹೊನ್ನಸರ ಪೋಸ್ಟ್, ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು

     ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಎಸ್.ವಿ ವರದರಾಜನ್ ಎಸ್

     ಅಧ್ಯಾಪಕ(ವಿ) ಭೂವಿgnaನ ವಿಭಾಗ
     ಸೆ೦ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆ೦ಗಳೂರು

ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ ವೆ೦ಕಗ್ಟಗ್ದೇಶಿಕಾಚಾರ, ಎಸ್

     5, ಕಾನ೯ವಾಲೀನ ರಸ್ತೆ
     ನವದೆಹಲಿ

ಎಸ್.ವಿ,ಇ ವೇದಮ್ಮ. ಎಸ್

     ಲೇಖಕಿ, ಖರಗಪುರ
     ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಳ

ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಎ ನೌಟಿಲ, ಎಸ್.ವಿ

     ಸಹಾಯಕ, ಸಂಪಾದಕ,ಕರ್ಮವೀರ
     ಕನ್ನಡ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

ಎಸ್.ಎ.ಆರ್ ರಂಗಣ್ಣ, ಎಸ್.ಮ್.ವಿ.(ದಿ)

     ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ
     ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು


ಟಿ.ಬಿ ಬರೊ,ಟ

    ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ(ಎ), ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ
    ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಫಡ್,ವಿಶ್ವವಿದ್ಯನಿಲಯ
    ಆಕ್ಸ್ಪಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್.

ಟ.ಎಚ್.ಎನ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಟ.ಎಚ್.

     ಅಧ್ಯಾಪಕ(ವಿ), ಸಕಾ೯ರಿ ಕಾಲೇಜು
     ಹಾಸನ

ಟ.ಎಲ್.ಕೆ ಕಾ೦ತಮ್ಮ, ಟ.ಎಲ್

     725, 11ನೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
     ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ೦, ಬೆ೦ಗಳೂರು

ಟ.ಪ.ಎಸ್.ಆರ್ ರಾವ್,ಟ.ಪ.ಎಸ್

      ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
      ಸಕಾ೯ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳ್ತ೦ಗಡಿ

ಟಿ.ಅರ್.ಪಿ ತಲ್ಲೂಕು ರಾಯನಗೌಡ ವಾಟೀಲ

    ನಲ್ಲ್ಲೂರು,ರಾಜ ಗೊಕಾಕ್
    ಬೆಳಗವಿ

ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಸುಬ್ಬರಾಯ,ಟಿ.ಸಎಸ್

    ಪಾಧೈಪಕ(ವಿ),ಬೌತವಿಜಾನ್ ವಿಭಾಗ
    ಬೆಗಳೂರು
    ಆಧಕಶ.ಬ್ವೌತವಿಜಾನ್ ಉಪಸಮಿತಿ
    ಕನ್ನ್ದಡ ವಿಶ್ವಕೊಶ